Саниране на жилищни сгради

Процедура „BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост


Списък на сдруженията, одобрени за финансиране от Община Сливен за енергийно и техническо обследване

Списък
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2023 г., 16:45:06, размер на файла: 381.05kB ]


ОБЯВЛЕНИЕ


За набиране на Заявления за участие по процедура BG-RRP-4.023 - „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Община Сливен обявява прием на документи за участие по процедура BG-RRP-4.023 - "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I" по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради /с най-малко 4 самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик/, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците /СС/ подават в Деловодството на Община Сливен, Центъра за административно обслужване /бул. Цар Освободител № 1, северен вход/ следните документи, в срок най-късно до 10.05.2023 г., 17.00 ч.:

1. Заявление за участие /Приложение 4 към Насоките за кандидатстване/

2. Приложения към Заявление за участие, както следва:

2.1. Справка за ССО /Приложение 5 към Насоките за кандидатстване/;

2.2. Покана за провеждане на общо събрание на Сдружението на собствениците и Покана за провеждане на общо събрание на етажната собственост - копие, заверено „Вярно с оригинала“ *; /Приложение 6 към Насоките за кандидатстване и настоящото Приложение 10/;

2.3. Протокол за поставяне на поканите по т. 2.2. - копие, заверено „Вярно с оригинала“*; /Приложение 7 и Приложение 11 към Насоките за кандидатстване/;

2.4. Протокол от общото събрание на Сдружението на собствениците и Протокол от общото събрание на етажната собственост, съдържащи решения за участие в настоящата процедура - копие, заверено „Вярно с оригинала“.* /Приложение 8 към Насоките за кандидатстване и настоящото Приложение 12/;

* Ако в сдружението на собствениците членуват всички етажни собственици, то не следва да се провежда общо събрание на цялата етажната собственост и съответно да се прилагат: покана, протокол за поставяне на поканата и протокол от общо събрание на етажната собственост (Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12 от Приложение № 11 към Насоките за кандидатстване). В този случай е достатъчно да бъде свикано и проведено по реда на ЗУЕС общо събрание на сдружението на собствениците, на което да бъде прието решение за кандидатстване по процедурата (Приложение № 6, Приложение № 7 и Приложение № 8 от Приложение № 11 към Насоките за кандидатстване).

4. Обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградата.** Обследванията трябва да бъдат изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ. Същите следва да включват пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

** Задължение на СС е изпълнението на чл. 23 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност. Собственикът на сградата предоставя документацията в Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР / в срок до 7 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването. Начинът на окомплектоване и изпращане на документите е подробно описан в Наредбата. Собственикът на сградата може да упълномощи консултанта по енергийна ефективност да предостави в АУЕР изискуемите документи.

5. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.*** Техническите обследвания трябва да установяват, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

***Техническият паспорт се подава след заверка в Община Сливен. Задължение на СС е да представи за вписване изготвеният технически паспорт, като подаде Заявление за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж. /Линк: https://mun.sliven.bg/usluga-11. Заявлението се обработва и паспортът се вписва в срок от 7 дни от датата на подаването. Процедурата трябва да бъде извършена преди подаване на Заявление за участие в процедура BG-RRP-4.023 - "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I"

6. Декларация за минимални и държавни помощи /Приложение 3 към Насоките за кандидатстване/, ако е приложимо.****

****Съгласно Насоките за кандидатстване и във връзка със Закона за държавните помощи, декларации, Приложение 3 следва да бъдат подадени от собствениците на самостоятелни обекти в сградата, които ги използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии. Пълни указания за попълването им се съдържат в образеца на декларация – Приложение 3.

След приемане на гореописаните документи по т. 1 – т. 6, служители от Община Сливен ще се свържат с председателите на УС на СС за подписване на Партньорско споразумение по Приложение 2 от Насоките за кандидатстване.

Линк към Насоки за кандидатстване и приложения към тях: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Забележка: Файл „Приложения към насоките“, папка „Приложение 11“ съдържа примерни образци на: протоколи от общи събрания, покани за събрания на СС и др. Същите са предоставени от програмата, с цел улеснение на гражданите при учредяване на сдружение и провеждане на общи събрания във връзка с процедурата и не е необходимо да се попълват всички документи от него, а само тези, които са приложими и необходими на съответната етажна собственост, така че да бъде изпълнен целият набор от документи изискуем при кандидатстване по процедурата.

Телефон за контакт: 044/611 145


Предоставяне на финансова помощ от страна на община Сливен на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване

Решение № 1245 от 17.11.2022 г. на Общински съвет - Сливен, относно даване на съгласие за отпускане на 300 000 /триста хиляди/ лева от резерва на Община Сливен, с които финансово ще се подпомогнат сдруженията на собствениците за изготвяне на обследването за енергийна ефективност [ Размер на файла: 238.99kB ]

Решение № 1337 от 17.01.2023 г. на Общински съвет - Сливен - Изменение на Решение № 1245/17.11.2022 г. на Общински съвет – Сливен, за даване на съгласие за отпускане на 300 000 /триста хиляди/ лева от
[ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 14:11:38, размер на файла: 290.20kB ]

Правила за предоставяне на финансова помощ на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване
[ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 14:11:45, размер на файла: 226.56kB ]

Приложения

Приложение № 1 - Заявление (Образец)
[ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 14:12:27, размер на файла: 19.48kB ]

Приложение № 1 - Заявление (Образец)
[ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 14:12:31, размер на файла: 453.74kB ]

Приложение № 2 - Договор
[ Дата на публикуване: 18 януари 2023 г., 14:13:15, размер на файла: 387.61kB ]


Полезни връзки

  1. Насоки за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022г. на зам.- министъра на регионалното развитие и благоустройството
  2. Регистър на вписани фирми по чл. 44, ал. 1 от Закон за енергийната ефективност за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност – пояснение: от падащо меню на страницата се избира вписани фирми по чл. 44, ал. 1
  3. Регистри по чл. 176в, ал. 1-4 от Закон за устройство на територията на лицата, извършващи обследване на строежите (Технически паспорт):

Нормативни документи

Закон за управление на етажната собственост [ Размер на файла: 237.00kB ]

Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост [ Размер на файла: 119.50kB ]

Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите [ Размер на файла: 77.50kB ]

Наредба № 6 за определяне на прилежащите площи към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване [ Размер на файла: 31.00kB ]

Наредба № І-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация [ Размер на файла: 287.50kB ]


Примерни образци за регистрация на сдружение

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС [ Размер на файла: 46.00kB ]

Примерен образец - Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението [ Размер на файла: 28.00kB ]

Приложение № 1 - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености (Учредително събрание) [ Размер на файла: 146.50kB ]

Приложение № 2 - Протокол [ Размер на файла: 146.00kB ]

Приложение № 3 - Протокол за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание) [ Размер на файла: 179.00kB ]

Приложение № 4 - Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците [ Размер на файла: 196.00kB ]


Управление на етажната собственост

Регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС


Управление на етажната собственост - Примерни образци

Примерен Правилник за вътрешния ред в етажната собственост [ Размер на файла: 57.00kB ]

Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците [ Размер на файла: 95.00kB ]

Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части до управителния съвет/управителя за свикване на общо събрание [ Размер на файла: 25.00kB ]

Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание на етажната собственост на адрес [ Размер на файла: 24.00kB ]

Протокол за проведено общо събрание [ Размер на файла: 31.50kB ]

Констативен протокол за установяване на нарушение по чл. 57 от ЗУЕС [ Размер на файла: 27.50kB ]

Констативен протокол за установяване на нарушение извършено от член на управителния съвет/управител по чл. 57 от ЗУЕС [ Размер на файла: 30.50kB ]

Протокол от заседание на управителния съвет [ Размер на файла: 26.50kB ]

Протокол от заседание на контролния съвет [ Размер на файла: 26.00kB ]

Покана, разписка и протокол за връчена покана по смисъла на чл. 13, ал.4 от ЗУЕС [ Размер на файла: 28.00kB ]

Заявление към чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 [ Размер на файла: 72.26kB ]

Книга на собствениците /Образец!/ [ Размер на файла: 49.50kB ]


Архиви

Архив на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Оперативна програма "Регионално развитие"

Оперативна програма “Регионално развитие” за обновление на многофамилни жилищни сгради [ Размер на файла: 420.50kB ]

Заповед за одобрение на изискванията за кандидатстване [ Размер на файла: 71.93kB ]

Покана за подаване на проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [ Размер на файла: 24.50kB ]

Заповед за предоставяне на БФП и приложенията към нея [ Размер на файла: 481.19kB ]

Изисквания за кандидатстване [ Размер на файла: 4.41MB ]

Пакет документи за кандидатстване [ Размер на файла: 131.80kB ]


Закона за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.

За да бъде вписана дадената сграда в публичния регистър в Общината, в Общинския информационен център, трябва да бъде подадено заявление по образец. То се подава от председателя на Управителния съвет или Управителя на етажната собственост, а придружаващите документи са според това какъв орган на управление е избран.

Законът предлага два варианта - Общо събрание или Сдружение на собствениците.

  1. Ако е избрано управление на етажна собственост от Общо събрание, придружаващите документи са: копие от протокола на Общото събрание на собствениците, заверен от председателя/управителя на Управителния съвет и представена негова лична карта за сверяване на самоличността.
  2. При избрано управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците, се представят: списък на собствениците, участващи в сдружението, съдържащ трите им имена и адреса им в етажната собственост, копия от протокола на учредителното събрание и приетото споразумение, заверени от председателя/управителя на Управителния съвет, както и нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

За разяснения и допълнителна информация относно проекта на Условията за кандидатстване:

Адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, Областен информационен център Сливен (намира се в сградата на Община Сливен до Дирекция „Местни данъци и такси“.)

Телефони: 044/611 145; 044/611 146

Работно време: от 08:00ч. до 17:00ч.

Въпроси, свързани със сдруженията на собствениците:

Лице за контакт: Дияна Гагаузова

Адрес: Общинска администрация - Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, стая 60

Телефон: 044/611 382

Достъпност