Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Управление на етажната собственост

Регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС
[ Дата на публикуване: 29 януари 2020 г., 11:00:02, размер на файла: 363.25kB ]

Регистър на сключените договори в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 30 март 2016 г., размер на файла: 104.05kB ]

Информация за Методическите указания и образците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Закон за управление на етажната собственост [ Размер на файла: 237.00kB ]
 2. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост [ Размер на файла: 119.50kB ]
 3. Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите [ Размер на файла: 77.50kB ]
 4. Наредба № 6 за определяне на прилежащите площи към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване [ Размер на файла: 31.00kB ]
 5. Наредба № І-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация [ Размер на файла: 287.50kB ]

6. Оперативна програма "Регионално развитие"

 1. Оперативна програма “Регионално развитие” за обновление на многофамилни жилищни сгради [ Размер на файла: 420.50kB ]
 2. Заповед за одобрение на изискванията за кандидатстване [ Размер на файла: 71.93kB ]
 3. Покана за подаване на проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [ Размер на файла: 24.50kB ]
 4. Заповед за предоставяне на БФП и приложенията към нея [ Размер на файла: 481.19kB ]
 5. Изисквания за кандидатстване [ Размер на файла: 4.41MB ]
 6. Пакет документи за кандидатстване [ Размер на файла: 131.80kB ]

ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ

 1. Примерен Правилник за вътрешния ред в етажната собственост [ Размер на файла: 57.00kB ]
 2. Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците [ Размер на файла: 95.00kB ]
 3. Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части до управителния съвет/управителя за свикване на общо събрание [ Размер на файла: 25.00kB ]
 4. Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание на етажната собственост на адрес [ Размер на файла: 24.00kB ]
 5. Протокол за проведено общо събрание [ Размер на файла: 31.50kB ]
 6. Констативен протокол за установяване на нарушение по чл. 57 от ЗУЕС [ Размер на файла: 27.50kB ]
 7. Констативен протокол за установяване на нарушение извършено от член на управителния съвет/управител по чл. 57 от ЗУЕС [ Размер на файла: 30.50kB ]
 8. Протокол от заседание на управителния съвет [ Размер на файла: 26.50kB ]
 9. Протокол от заседание на контролния съвет [ Размер на файла: 26.00kB ]
 10. Покана, разписка и протокол за връчена покана по смисъла на чл. 13, ал.4 от ЗУЕС [ Размер на файла: 28.00kB ]
 11. Заявление към чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 [ Размер на файла: 72.26kB ]
 12. Книга на собствениците /Образец!/ [ Размер на файла: 49.50kB ]

Закона за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.

За да бъде вписана дадената сграда в публичния регистър в Общината, в Общинския информационен център, трябва да бъде подадено заявление по образец. То се подава от председателя на Управителния съвет или Управителя на етажната собственост, а придружаващите документи са според това какъв орган на управление е избран.

Законът предлага два варианта - Общо събрание или Сдружение на собствениците.

 1. Ако е избрано управление на етажна собственост от Общо събрание, придружаващите документи са: копие от протокола на Общото събрание на собствениците, заверен от председателя/управителя на Управителния съвет и представена негова лична карта за сверяване на самоличността.
 2. При избрано управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците, се представят: списък на собствениците, участващи в сдружението, съдържащ трите им имена и адреса им в етажната собственост, копия от протокола на учредителното събрание и приетото споразумение, заверени от председателя/управителя на Управителния съвет, както и нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

За регистрация и информация:

 • Лице за контакт: Дияна Гагаузова
 • Адрес: Общинска администрация - Сливен, бул. Цар Освободител № 1, стая 34
 • Телефон: 044/ 611352