Географска характеристика

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Територията на община Сливен е 1366 км2 и обхваща 45 селища – градовете Сливен и Кермен и 43 села.

В община Сливен се очертават два района в релефно отношение: на север – полупланински и планински, а на юг – равнинен.

Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове и хълмисти разклонения на Сливенската планина (1181 м), с която започва Източна Стара планина. На юг и югоизток е отворен към Сливенското поле. Надморската му височина варира от 180 до 300 м.

Територията на община Сливен попада в района на Подбалканските полета от преходноконтиненталната климатична област. Зимата е мека, лятото сравнително горещо. За Сливен е характерен местният вятър Бора.

 

ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И ЗНАЧИТЕЛЕН ВОДЕН РЕСУРС


Община Сливен се намира в екологично чиста среда.

  • запазена екосистема и биоравновесие
  • няма замърсявания на почвите и водите с тежки метали
  • няма замърсяване на въздуха над допустимите за ЕС норми


Основен воден ресурс за общината е р. Тунджа, с водосборен басейн около 7 880 км2. На р. Тунджа, на 25 км от Сливен е изграден яз. “Жребчево”, който е с обем над 400 млн. м3 и се използва предимно за напояване.

Сливен се пресича от реките Асеновска, Селишка и Новоселска. По поречието на р. Асеновска е изграден яз. “Асеновец”, който е основният водоизточник за града.

В района на община Сливен има и минерални извори. Водата е с доказани качества при лечение на стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни заболявания и болести на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.

Достъпност