Отпадъци

Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци

Битови отпадъци

Специфични потоци отпадъци

Опасни отпадъци, образувани в домакинствата

Биоразградими отпадъци

Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата

Издаване на разрешение на юридически лица за депониране на отпадъци


Идеи за намаляване на пластмасовите продукти за еднократна употреба

Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Сливен

Регистър
[ Дата на публикуване: 06 март 2019 г., 09:04:24, размер на файла: 167.33kB ]

Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Стъпки за търсене

В полето за „Код на отпадъка“:
• за хартиени и картонени опаковки въведете 15 01 01
• за пластмасови опаковки въведете 15 01 02
• за  опаковки от  дървесни материали въведете 15 01 03
• за метални опаковки въведете 15 01 04
• за композитни/многослойни опаковки въведете 15 01 05
• за стъклени опаковки въведете 15 01 07
• за хартия и картон въведете 20 01 01
• за стъкло въведете 20 01 02
• за пластмаса въведете 20 01 39
• за метал въведете 20 01 40
В полетата "Област", "Община", “Населено място“ изпишете „Сливен“
В полето "Дейности с отпадъци" изпишете R13

Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

Стъпки за търсене
в полетата "Област", "Община", “Населено място“ изпишете „Сливен“
в полето "Дейности с отпадъци" изпишете R13
маркирате по желание:
• Отпадъци от черни и цветни метали
• Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
• Негодни за употреба батерии и акумулатори
• Излезли от употреба моторни превозни средства
Места за смяна на отработени моторни масла и смяна на автомобилни гуми на територията на гр. Сливен

Места за смяна на отработени моторни масла и смяна на автомобилни гуми на територията на гр. Сливен

Къде да предадем безвъзмездно разделно събрани неопасни отпадъци от домакинствата?

Община Сливен има сключен договор с "ДС-КОМЕРС" ЕООД за сътрудничество с осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.

Разделно събрани неопасни отпадъци от домакинствата могат да бъдат предадени безвъзмездно на площадка на "ДС-КОМЕРС" ЕООД, гр.Сливен с местонахождение: гр. Сливен, Промишлена зона, имоти № УПИ I, кв.69 ( източно от "Мелничен комплекс" и кв. Надежда).

На площадката се приемат разделно събрани неопасни отпадъци от домакинствата както следва:

 • отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)
 • излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
 • негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
 • излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
 • пластмаса
 • хартия
 • пластмасови опаковки
 • хартиени опаковки
 • стъкло
 • обемисти отпадъци

Битови отпадъци

Заповед № РД 15-2634 от 18.10.2018 г. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване през 2019 г.
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2018 г., 16:20:26, размер на файла: 2.18MB ]

Заповед № РД 15-2492 от 15.10.2019 г. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване през 2020 г.
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 15:00:18, размер на файла: 24.27MB ]

Заповед № РД 15-3017 от 21.10.2020 г. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване през 2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 08:56:26, размер на файла: 2.03MB ]


Специфични потоци отпадъци

Масово разпространени отпадъци

Отпадъци от опаковки

В Община Сливен е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.

Къде да изхвърлим отпадъците от опаковки?

Община Сливен има сключен договор за сътрудничество с "ЕКОБУЛПАК" АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки и други рециклируеми отпадъци.

Отпадъци от опаковки, събирани от домакинства, търговски и обществени обекти могат да бъдат предавани в контейнерите на "ЕКОБУЛПАК" АД. Контейнерите са разположени в жилищни квартали, около търговски обекти, обществени сгради, училища.

Информация за системата за разделно събиране на опаковки, инструкции за разделно събиране, график, детайлна схема на системата за разделно събиране и др. информация вижте на www.ecobulpack.com

Негодни за употреба батерии и акумулатори НУБА

"Негодни за употреба батерии и акумулатори" са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.

Влияние върху околната среда:

Тежките метали се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми поради промяна на рН стойността.

Не допускайте електролита да попадане във водоемите, отходните води и почвата!

Къде да изхвърлим старите батерии?

Община Сливен има сключен договор за сътрудничество с "ЕКОБАТЕРИ" АД за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Старите батерии, могат да бъдат предавани в контейнерите на "ЕКОБАТЕРИ" АД за разделно събиране. Контейнерите са разположени в търговски обекти, обществени сгради, училища. Виж точните адреси и график за събиране на http://ecobatterybg.com.

Негодните за употреба акумулатори могат да се предадат на всички площадки обявени в регистъра публикуван на официалния сайт на община Сливен www.sliven.bg в раздел Околна среда, Отпадъци.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

"Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.

Десетки хиляди тона електрическо и електронно оборудване излиза от употреба всяка година в България. Тези отпадъци се генерират от промишления, търговския и частния сектор и включват електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова електроника, телефони и компютърна техника

Влияние върху околната среда: Необработените отпадъци от излезлите от употреба електрически уреди и електронна техника и тяхното безразборно изхвърляне причинява вреди на околната среда и оказват негативно влияние върху здравето на хората, прониквайки в почвата и водите. Материалите от които са изградени ИУЕЕО се разграждат трудно и бавно в околната среда.

Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси.

Къде да предадем старите електроуреди?

Община Сливен има сключен договор за сътрудничество с "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Старите или неработещи електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) могат да бъдат предавани на "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД. Направете заявка за извозването им директно от домовете си на национален безплатен номер 0800 14 100. Услугата е напълно безплатна. Служители на специализираната фирма ще извозват уредите в удобно за гражданите време. Виж повече на eltechresource.com

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

"Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.; 18а, ал. 2, т.

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

"Изоставено регистрирано МПС" по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

Къде да предадем излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)?

Съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията община Сливен (Приета с Реш. № 1199/27.03.2014 год., Изм. и доп. с Реш. № 1289/29.05.2014 год.) се забранява изоставянето на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) върху имоти – държавна и общинска собственост.

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектoване. Могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост

ИУМПС могат да бъдат предадени на всички площадки обявени в регистъра публикуван на официалния сайт на община Сливен www.sliven.bg в раздел Околна среда, Отпадъци.

Излезли от употреба гуми (ИУГ)

"Излезли от употреба гуми" са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Тези гуми влизат в системата за управление на отпадъците и подлежат на оползотворяване, чрез материално рециклиране или получаване на енергия и само в краен случай се депонират.

Влияние върху околната среда: Автомобилните гуми не се разграждат. При нерегламентираното им изгарянето в атмосферата се отделят диоксини и фурани. Това са едни от най – опасните устойчиви органични замърсители. Ниски концентрации от диоксини и фурани постъпват в живите организми чрез приемане на замърсени храни и вода и/или чрез вдишване на замърсен въздух и се натрупват в мастната тъкан на живите организми.

За да се постигне устойчиво и екологосъобразно управление на излезлите от употреба гуми е необходимо създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за последващото оползотворяване, включително и рециклиране на ИУГ

Излезлите от употреба гуми могат да се предадат на всички площадки обявени в регистъра публикуван на официалния сайт на община Сливен www.sliven.bg в раздел Околна среда, Отпадъци.

Отработени масла (ОМ)

"Отработени масла" са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

Влияние върху околната среда: Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото препятстват достъпа на кислород до водата и почвата. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.

Отработените масла могат да се предадат на всички площадки обявени в в регистъра публикуван на официалния сайт на община Сливен www.sliven.bg в раздел Околна среда, Отпадъци.

Опасни отпадъци, образувани в домакинствата

Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

 • Живак и живаксъдържащи уреди - живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак (с изключение на луминесцентни лампи);
 • Лакове и бояджийски материали - бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др;
 • Домакински препарати и химикали - почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др.;
 • Мастила и замърсени опаковки - опаковки, съдържащи опасни вещества;
 • Негодни препарати за растителна защита – пестициди;
 • Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.

Къде да предадем опасните отпадъци, образувани в домакинствата?

Община Сливен има сключен договор с "БалБок Инженеринг" AД за организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци.

След употреба отделете опаковките заедно с остатъка от продукта. Предайте ги в мобилния събирателен пункт на "БалБок Инженеринг" AД на обявени дати на www.balbok.com за кампании през пролетния и есенния сезони. Услугата е безплатна.

Биоразградими отпадъци

Разделното събиране на зелени и други био-отпадъци се прилага с цел тяхното компостиране или анаеробно разграждане. Качеството на произвеждания компост зависи от постъпващите за компостиране материали и респективно от прилагания метод за събиране.

Компостирането е природно разлагане на някои oрганични отпадъци (напр. хранителни остатъци, градински отпадъци, стара хартия, шума, дърво и др.) в присъствието на кислород и влага до получаване на компост.

От 25 до 45% от отпадъците в кофата за смет могат да се компостират. При това се спестяват разходите за събиране, транспортиране и депониране на тези отпадъци, а в почвата се връщат ценни съставки. 

Наръчник за домашно компостиране

Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата

Къде да предадем за оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата?

Община Сливен има сключено споразумение с "НЕНОВСКИ-2015" ЕООД за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата.

Строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата могат да бъдат предадени за транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на "НЕНОВСКИ-2015" ЕООД, който притежава Решение за дейност с отпадъци - Регистрационен документ издаден от РИОСВ – Стара Загора.

Транспортирането се извършва по заявка със специализирани превозни средства и контейнери с различен обем.

Приемат се с 50% отстъпка от цената за оползотворяване и обезвреждане транспортирани от притежателят им строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в количество до 1 тон в рамките на 1 една календарна година еднократно, при представяне на квитанция за платена такса битови отпадъци за съответната календарна година в дирекция "Местни данъци и такси", Община Сливен.

Площадката е с местонахождение: гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, ПИ с идентификатор 67338.60.4 в м."Дебелата кория", землището на гр.Сливен. (след разклона от Бургаско шосе към кв. Дебелата кория)

Вижте повече на: www.konteiner-sliven.com, www.rushenenasgradi.com

Издаване на разрешение на юридически лица за депониране на отпадъци

Необходими документи:

 1. Заявление до кмета на община Сливен за издаване на разрешение на юридически лица за депониране на отпадъци.
 2. Становище на РИОСВ – Стара Загора съдържащо заключение относно основното охарактеризирания производствен отпадък (Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци , издадена от МОСВ обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.)
 3. Работни листи за класификация на отпадъците.
Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен