Отпадъци

Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци

Битови отпадъци

Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата

Масово разпространени отпадъци

Опасни отпадъци, образувани в домакинствата

Биоразградими отпадъци

Издаване на разрешение на юридически лица за депониране на отпадъци

Идеи за намаляване на пластмасовите продукти за еднократна употреба


Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ СЛЕД ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ В ДОМА НИ?

Община Сливен съвместно с „Грийн Партнърс - БКС“ ЕООД извършва напълно БЕЗПЛАТНА услуга за гражданите на гр. Сливен за извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете.

ЛЕСНО И УДОБНО в 3 стъпки

Какво трябва да направим?

 1. Да се подаде заявка за извозване на тел. 0885 128 454; тел. 044/611 262 всеки делничен ден от 08.30 часа до 11.30 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа. Извозването се осъществява от понеделник до петък /включително/ от 07.30 часа до 14.00 часа.
 2. Строителните отпадъци от домашни ремонти трябва да бъдат поставени в чували, като количеството на отпадъка не трябва да надвишава 3 куб. м
 3. Отпадъците се изнасят на място с осигурен достъп за специализирания автомобил не по-рано от деня за извозване.
 4. Заявката се изпълнява до 72 часа от подаването.

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ!

Услугата се предоставя безплатно веднъж годишно
за всеки жилищен имот.

Къде да предадем за оползотворяване и обезвреждане строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата над 3 куб. м?

Община Сливен има сключено споразумение с "НЕНОВСКИ-2015" ЕООД за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата.

Строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата над 3 куб.м. могат да бъдат предадени за транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на "НЕНОВСКИ-2015" ЕООД, който притежава Решение за дейност с отпадъци - Регистрационен документ издаден от РИОСВ – Стара Загора.

Транспортирането се извършва по заявка със специализирани превозни средства и контейнери с различен обем.
Площадката е с местонахождение: гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, ПИ с идентификатор 67338.60.4 в м."Дебелата кория", землището на гр.Сливен. (след разклона от Бургаско шосе към кв. Дебелата кория)

Вижте повече на: www.konteiner-sliven.com


Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Сливен

Регистър
[ Дата на публикуване: 06 март 2019 г., 09:04:24, размер на файла: 167.33kB ]


Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Стъпки за търсене

В полето за „Код на отпадъка“:
 • за хартиени и картонени опаковки въведете 15 01 01
 • за пластмасови опаковки въведете 15 01 02
 • за  опаковки от  дървесни материали въведете 15 01 03
 • за метални опаковки въведете 15 01 04
 • за композитни/многослойни опаковки въведете 15 01 05
 • за стъклени опаковки въведете 15 01 07
 • за хартия и картон въведете 20 01 01
 • за стъкло въведете 20 01 02
 • за пластмаса въведете 20 01 39
 • за метал въведете 20 01 40
  В полетата "Област", "Община", “Населено място“ изпишете „Сливен“
  В полето "Дейности с отпадъци" изпишете R13

Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

Стъпки за търсене
в полетата "Област", "Община", “Населено място“ изпишете „Сливен“
в полето "Дейности с отпадъци" изпишете R13
маркирате по желание:
• Отпадъци от черни и цветни метали
• Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
• Негодни за употреба батерии и акумулатори
• Излезли от употреба моторни превозни средства

Места за смяна на отработени моторни масла и смяна на автомобилни гуми на територията на гр. Сливен

Места за смяна на отработени моторни масла и смяна на автомобилни гуми на територията на гр. Сливен


Къде да предадем безвъзмездно разделно събрани неопасни отпадъци от домакинствата?

Община Сливен има сключен договор с "ДС-КОМЕРС" ЕООД за сътрудничество с осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.

Разделно събрани неопасни отпадъци от домакинствата могат да бъдат предадени безвъзмездно на площадка на "ДС-КОМЕРС" ЕООД, гр.Сливен с местонахождение: гр. Сливен, Промишлена зона, имоти № УПИ I, кв.69 ( източно от "Мелничен комплекс" и кв. Надежда).

На площадката се приемат разделно събрани неопасни отпадъци от домакинствата както следва:

 • отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)
 • излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
 • негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
 • излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
 • пластмаса
 • хартия
 • пластмасови опаковки
 • хартиени опаковки
 • стъкло
 • обемисти отпадъци

Битови отпадъци

Регионално сдружение "Регионален център за управление на отпадъците, Ямбол"

Протоколи от Общо събрание на регионално сдружение "Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол" 

Сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

Заповед № РД 15-1929 от 09.10.2023 г. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване през 2024 г.
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2024 г., 16:34:53, размер на файла: 3.86MB ]

Архив - Заповеди за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване


Масово разпространени отпадъци

Отпадъци от опаковки

В Община Сливен е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.

Къде да изхвърлим отпадъците от опаковки?

Община Сливен има сключен договор за сътрудничество с "ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ" АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки и други рециклируеми отпадъци.

Отпадъци от опаковки, събирани от домакинства, търговски и обществени обекти могат да бъдат предавани в контейнерите на "ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ" АД. Контейнерите са разположени в жилищни квартали, около търговски обекти, обществени сгради, училища.

Информация за системата за разделно събиране на опаковки, инструкции за разделно събиране, график, детайлна схема на системата за разделно събиране и др. информация вижте тук: https://www.ecobulpack.bg/informacziya-za-obsthini/

Контейнер за текстилни продукти годни за употребаНенужни дрехи, обувки и домашен текстил

На сметищата в Европа всяка година се изхвърлят милиони тонове облекла. Тези количества стават все по-големи и по-големи, заради водещия бизнес модел на "бързата мода" и свръх консумацията на дрехи. Нараства значително проблемът с местата за депониране на отпадъци. Някои видове дрехи в сметищата имат нужда от повече от 50 години, за да се разградят. Те остават там за десетилетия и отделят вредни газове, които са сред основните причини за глобалното затопляне Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да свършва на сметището.

Къде да предадем ненужните дрехи, обувки и домашен текстил?

Община Сливен съвместно с "Организация по оползотворяване на текстил и обувки" АД с подизпълнител "М-Текс рециклиране на текстил" ООД организира система за разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил. Елемент от системата са специализирани контейнери разположени на определени места в жилищните квартали. На контейнерите са изписани указания за използването им и видовете отпадъци, които следва да се поставят в тях, а именно – чисти дрехи, текстил, кожени чанти и обувки.

Повече информация за системата за разделно събиране на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил вижте тук: https://m-texx.com/

Схема на контейнери за дрехи, обувки и текстил

 1. Център - бул. Братя Миладинови, автобусна спирка пред бл. 2 (Розова градина)
 2. Център - ул. Ал. Стамболийски –паркинг с/у м. Мерканто.
 3. Център - ул. "Х. Димитър" - с/у "Виенска сладкарница"
 4. кв. Клуцохор - ул. Г. Икономов - с/у магазин Мерканто
 5. кв. „Република“, ул. „Д. Димитров“ бл. 1
 6. кв. Колю Фичето - ул. Добри Димитров, бл. 8 - магази Екоасорти
 7. кв. Ново село - бул. Панайот Хитов, бл. 20 - магазин Мерканто
 8. ж.к. Българка - бл. 21
 9. ж.к Сини камъни - бл. 6 паркинг
 10. ж.к Сини камъни - бл. 19 пазар за плодове и зеленчуци
 11. ж.к. Дружба - магазин LIDL
 12. ж.к. Младост бл. 4
 13. ж.к. Стоян Заимов бл. 61 - магазин Екоасорти

Негодни за употреба батерии и акумулатори НУБА

"Негодни за употреба батерии и акумулатори" са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.

Влияние върху околната среда:

Тежките метали се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми поради промяна на рН стойността.

Не допускайте електролита да попадане във водоемите, отходните води и почвата!

Къде да изхвърлим старите батерии?

Община Сливен има сключен договор за сътрудничество с "ЕКОБАТЕРИ" АД за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

За начините на събиране и извозване на НУБА вижте тук:

https://ecobatterybg.com/sabirane-i-reciklirane-na-baterii-i-akumulatori/

https://ecobatterybg.com/izvozvane-na-negodni-baterii-i-akumulatori/

Негодните за употреба акумулатори и батерии могат да се предадат и на площадки обявени в Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

"Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.

Десетки хиляди тона електрическо и електронно оборудване излиза от употреба всяка година в България. Тези отпадъци се генерират от промишления, търговския и частния сектор и включват електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова електроника, телефони и компютърна техника

Влияние върху околната среда: Необработените отпадъци от излезлите от употреба електрически уреди и електронна техника и тяхното безразборно изхвърляне причинява вреди на околната среда и оказват негативно влияние върху здравето на хората, прониквайки в почвата и водите. Материалите от които са изградени ИУЕЕО се разграждат трудно и бавно в околната среда.

Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси.

Къде да предадем старите електроуреди?

Община Сливен има сключен договор за сътрудничество с "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Старите или неработещи електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) могат да бъдат предавани на "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД. Направете заявка за извозването им директно от домовете си на национален безплатен номер 0800 14 100. Услугата е напълно безплатна. Служители на специализираната фирма ще извозват уредите в удобно за гражданите време. Вижте графика тук: https://eltechresource.com/grafik-za-obslujvane-na-obshtinite/. ИУЕЕО може да се предават и на площадки обявени в Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА.

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

"Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

б)моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

"Изоставено регистрирано МПС" по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

Къде да предадем излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)?

Съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията община Сливен (Приета с Реш. № 1199/27.03.2014 год., Изм. и доп. с Реш. № 1289/29.05.2014 год.) се забранява изоставянето на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) върху имоти – държавна и общинска собственост.

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектoване. Могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост

ИУМПС могат да бъдат предадени на площадки обявени в Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

Излезли от употреба гуми (ИУГ)

"Излезли от употреба гуми" са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Тези гуми влизат в системата за управление на отпадъците и подлежат на оползотворяване, чрез материално рециклиране или получаване на енергия и само в краен случай се депонират.

Влияние върху околната среда: Автомобилните гуми не се разграждат. При нерегламентираното им изгарянето в атмосферата се отделят диоксини и фурани. Това са едни от най – опасните устойчиви органични замърсители. Ниски концентрации от диоксини и фурани постъпват в живите организми чрез приемане на замърсени храни и вода и/или чрез вдишване на замърсен въздух и се натрупват в мастната тъкан на живите организми.

Излезлите от употреба гуми могат да се предадат в местата за смяна или в местата за продажба.

Адреси на места за смяна на ИУГ могат да бъдат намерени тук: Места за смяна на отработени моторни масла и смяна на автомобилни гуми на територията на гр. Сливен

Отработени масла (ОМ)

"Отработени масла" са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

Влияние върху околната среда: Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото препятстват достъпа на кислород до водата и почвата. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.

Отработените масла могат да се предадат в местата за смяна.
Адреси на места за смяна на ОМ могат да бъдат намерени тук: Места за смяна на отработени моторни масла и смяна на автомобилни гуми на територията на гр. Сливен

Опасни отпадъци, образувани в домакинствата

Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

 • Живак и живаксъдържащи уреди - живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак (с изключение на луминесцентни лампи);
 • Лакове и бояджийски материали - бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др;
 • Домакински препарати и химикали - почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др.;
 • Мастила и замърсени опаковки - опаковки, съдържащи опасни вещества;
 • Негодни препарати за растителна защита – пестициди;
 • Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.

Къде да предадем опасните отпадъци, образувани в домакинствата?

Община Сливен има сключен договор с "БалБок Инженеринг" AД за организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци.

След употреба отделете опаковките заедно с остатъка от продукта. Предайте ги в мобилния събирателен пункт на "БалБок Инженеринг" AД на обявени дати за кампании през пролетния и есенния сезони. За повече информация вижте тук:
http://www.balbok.com/bg/products/Natsionalna-sistema-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata.

Биоразградими отпадъци

Разделното събиране на зелени и други био-отпадъци се прилага с цел тяхното компостиране или анаеробно разграждане. Качеството на произвеждания компост зависи от постъпващите за компостиране материали и респективно от прилагания метод за събиране.

Компостирането е природно разлагане на някои oрганични отпадъци (напр. хранителни остатъци, градински отпадъци, стара хартия, шума, дърво и др.) в присъствието на кислород и влага до получаване на компост.

От 25 до 45% от отпадъците в кофата за смет могат да се компостират. При това се спестяват разходите за събиране, транспортиране и депониране на тези отпадъци, а в почвата се връщат ценни съставки. 

Наръчник за домашно компостиране

Достъпност