Регистър - актове за изработване и одобряване на устройствени планове

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП 2017-12.2022 г. Община Сливен

Достъпност