Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Работни места

Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на Община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Лекар с опит в работата с компактни ромски квартали“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 10:16:54, размер на файла: 322.78kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на Община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Медицинска сестра за вземане на биологичен материал“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 10:15:45, размер на файла: 331.68kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Теренен работник“ – 6 /шест/ позиции

Обява
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 10:12:09, размер на файла: 332.47kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:35:05, размер на файла: 639.46kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:41:07, размер на файла: 103.50kB ]

Автобиография
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:36:22, размер на файла: 129.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:37:34, размер на файла: 102.00kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:40:19, размер на файла: 101.00kB ]


Община Сливен обявява подбор за избор на 2 броя здравни медиатори в кв. „Надежда”.

Обява
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:29:18, размер на файла: 379.22kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:29:39, размер на файла: 25.00kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:26:48, размер на файла: 2.14MB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:28:08, размер на файла: 573.19kB ]

Автобиография
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:29:16, размер на файла: 129.50kB ]

Обява за удължаване на срока за кандидатстване
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 11:30:34, размер на файла: 346.55kB ]

Протокол за допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 15:38:02, размер на файла: 433.96kB ]