Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Работни места

Конкурси за област Сливен

Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване

Открита трудова борса - Сливен


Oбщина Сливен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.003 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ще осъществи подбор за следната позиция: Социален работник за Областен екип по приемна грижа - Сливен /ОЕПГ-Сливен/ - 1брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:34:26, размер на файла: 307.54kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:36:52, размер на файла: 58.49kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:36:57, размер на файла: 105.50kB ]

Декларация - Приложение 1
[ Дата на публикуване: 06 юли 2020 г., 11:37:05, размер на файла: 74.50kB ]


Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Сливен.

Обявление
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 09:23:02, размер на файла: 425.12kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор, за длъжност "социален работник" и "домашен помощник".

Обявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 15:58:14, размер на файла: 492.21kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 15:59:42, размер на файла: 573.19kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 16:00:37, размер на файла: 128.50kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор, за длъжност "социален работник" и "домашен помощник".

Обявление
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 17:09:45, размер на файла: 492.51kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 17:09:56, размер на файла: 573.19kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 17:10:48, размер на файла: 128.50kB ]


Община Сливен започва набирането на персонал за изпълнение на дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, като търси да назначи лица за длъжност „разносвач“ и „координатор“ за подпомагане на нуждаещи се лица.

Обява
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:33:34, размер на файла: 478.94kB ]

Заявление (за длъжност "координатор")
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:33:41, размер на файла: 117.00kB ]

Заявление (за длъжност "разносвач")
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:34:15, размер на файла: 117.00kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на Община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Лекар с опит в работата с компактни ромски квартали“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 10:16:54, размер на файла: 322.78kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на Община Сливен ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Медицинска сестра за вземане на биологичен материал“ – 1 /една/ позиция

Обява
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 10:15:45, размер на файла: 331.68kB ]


Фондация „Здравето на ромите“, обявява процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Теренен работник“ – 6 /шест/ позиции

Обява
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 10:12:09, размер на файла: 332.47kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Съобщение промяна график подбор
[ Дата на публикуване: 19 юни 2020 г., 15:16:14, размер на файла: 528.12kB ]

Съобщение - спиране на подбор
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 13:49:08, размер на файла: 527.84kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:35:05, размер на файла: 639.46kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:41:07, размер на файла: 103.50kB ]

Автобиография
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:36:22, размер на файла: 129.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:37:34, размер на файла: 102.00kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:40:19, размер на файла: 101.00kB ]

Протокол за допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 16:15:46, размер на файла: 606.01kB ]


Община Сливен обявява подбор за избор на 2 броя здравни медиатори в кв. „Надежда”.

Обява
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:29:18, размер на файла: 379.22kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:29:39, размер на файла: 25.00kB ]


Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:26:48, размер на файла: 2.14MB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:28:08, размер на файла: 573.19kB ]

Автобиография
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:29:16, размер на файла: 129.50kB ]

Обява за удължаване на срока за кандидатстване
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 11:30:34, размер на файла: 346.55kB ]

Протокол за допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 15:38:02, размер на файла: 433.96kB ]