Работни места

Конкурси за област Сливен

Открита трудова борса - Сливен

Архив - Работни места


0012: Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Гражданска регистрация" – 1 /една/ щатна бройка.

Обявление
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:30:35, размер на файла: 276.24kB ]

Длъжностна характеристика
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:31:09, размер на файла: 217.20kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:31:45, размер на файла: 73.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:32:37, размер на файла: 26.50kB ]

Пълномощно
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 07:32:45, размер на файла: 35.00kB ]

Протокол № 1 от 02.06.2023 г. - Допуснати и недопуснати кандидати
[ Дата на публикуване: 05 юни 2023 г., 16:13:58, размер на файла: 740.70kB ]


0011: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II" за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор за:

  • Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства: Логопед - 1 брой;
  • Център за обществена подкрепа: Психолог - 1 брой;

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:14:49, размер на файла: 460.83kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:15:05, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:15:37, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:15:58, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 11 май 2023 г., 10:16:16, размер на файла: 129.50kB ]


0010: Община Сливен обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване" към Дирекция "Правна" – 1 /една/ щатна бройка.

Обявление
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:56:48, размер на файла: 672.51kB ]

Длъжностна характеристика
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:56:52, размер на файла: 334.66kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:57:06, размер на файла: 73.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:57:52, размер на файла: 26.50kB ]

Пълномощно
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 08:58:08, размер на файла: 35.00kB ]

Протокол № 1 от 18.05.2023 г.
[ Дата на публикуване: 22 май 2023 г., 16:14:03, размер на файла: 742.87kB ]

Протокол № 2 от 23.05.2023 г. - Система за провеждане и определяне на резултатите от тест и интервю
[ Дата на публикуване: 25 май 2023 г., 10:36:43, размер на файла: 149.90kB ]

Протокол № 3 от 01.06.2023 г., Втори етап - решаване на тест
[ Дата на публикуване: 01 юни 2023 г., 11:52:10, размер на файла: 608.21kB ]


0007: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор, за следните длъжности:

  • Педагог - 1 брой;
  • Логопед - 1брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:12:29, размер на файла: 484.69kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:12:55, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:13:20, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:13:43, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 10:14:07, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 04.04.2023 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 04 април 2023 г., 09:53:30, размер на файла: 439.82kB ]


0003: Община Сливен обявява откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център 2 - Сливен" ЕООД, гр. Сливен.

Обява
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:04:01, размер на файла: 215.27kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:04:16, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:04:43, размер на файла: 24.00kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:05:11, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация по чл. 29 от НУПСОСТДОУКОП
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 12:06:32, размер на файла: 31.50kB ]


0002: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0034-С01 „Грижа в дома в община Сливен“ по следните позиции:

  • Рехабилитатор
  • Домашен помощник/санитар

Обявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 15:27:43, размер на файла: 184.25kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 15:28:21, размер на файла: 235.50kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 15:28:56, размер на файла: 248.00kB ]

Протокол от 13.03.2023 г. - Допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 13 март 2023 г., 14:00:43, размер на файла: 173.89kB ]

Достъпност