Работни места

Конкурси за област Сливен

Открита трудова борса - Сливен

Архив - Работни места


0005: Община Сливен обявява откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "Дентален център - 1 Сливен" ЕООД, гр. Сливен.

Обява
[ Дата на публикуване: 01 май 2024 г., 09:22:45, размер на файла: 384.93kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 01 май 2024 г., 09:23:01, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 01 май 2024 г., 09:29:27, размер на файла: 24.50kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 01 май 2024 г., 09:30:18, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация по чл. 29 от НУПСОСТДОУКОП
[ Дата на публикуване: 01 май 2024 г., 09:30:32, размер на файла: 32.00kB ]


0004: Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Сливен, кв. "Българка" № 66, обявява прием на документи за подбор на персонал, за следните длъжности:

 • "Социален работник" - 1 бр. в ЗМБ;
 • "Социален работник" - 1 бр. в ЦОП;
 • "Сътрудник социални дейности" - 1 бр. ЦОП.

Обявление
[ Дата на публикуване: 08 април 2024 г., 16:30:40, размер на файла: 396.36kB ]

Протокол от 22.04.2024 г. - Допуснати кандидати по документи
[ Дата на публикуване: 22 април 2024 г., 10:52:41, размер на файла: 440.96kB ]


0003: Община Сливен обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал за социална услуга "Кризисен център", за следните длъжности:

 • Директор - 1/2 брой;
 • Социален работник - 3 броя;
 • Психолог - 1 брой;
 • Трудотерапевт - 1 брой;
 • Касиер/домакин - 1 брой;
 • Социален асистент - 4 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 01 април 2024 г., 14:45:29, размер на файла: 414.00kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 01 април 2024 г., 14:45:32, размер на файла: 116.00kB ]

Протокол от 24.04.2024 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 25 април 2024 г., 17:16:57, размер на файла: 509.20kB ]

Протокол от 08.05.2024 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 08 май 2024 г., 16:08:34, размер на файла: 514.93kB ]


0002: Община Сливен обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал за социална услуга "Център за временно настаняване", за следните длъжности:

 • Директор - 1/2 брой;
 • Социален работник - 2 броя;
 • Медицинска сестра - 1 брой;
 • Социален асистент - 4 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 01 април 2024 г., 14:43:13, размер на файла: 407.33kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 01 април 2024 г., 14:43:18, размер на файла: 116.00kB ]

Протокол от 08.05.2024 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 08 май 2024 г., 16:11:18, размер на файла: 626.97kB ]


0001: Община Сливен във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-0167-C01 "Укрепване на капацитета на Община Сливен в областта на социалните услуги и личната помощ" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 "Укрепване на общинския капацитет" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., обявява подбор за следните длъжности:

 • Социален работник - 2 броя.

Информация за проект
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 16:23:10, размер на файла: 379.09kB ]

Обява за набиране на персонал
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 16:23:55, размер на файла: 514.21kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 16:26:22, размер на файла: 56.93kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 16:28:04, размер на файла: 58.04kB ]

Протокол от 05.04.2024 г. - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 16:23:35, размер на файла: 409.48kB ]

Достъпност