Често задавани въпроси

1. Какви услуги предлага община Сливен?

Всички услуги по дейности, описание за всяка от тях, необходими документи, срок, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следния адрес: https://mun.sliven.bg/administrativno-obsluzhvane


2. По какъв начин могат да бъдат заявени административни услуги?

 • Онлайн, чрез сайта на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/administrativno-obsluzhvane (налични: 160 бр. електронни услуги);
 • Онлайн, чрез портала за електронни административни услуги: https://auslugi.com/public/home/sliven/index (налични: 19 бр. електронни услуги);
 • На място, на адрес бул. "Цар Освободител № 1" от 8:00 до 17:00 часа.

3. Как да използваме електронните административни услуги, предоставяни от портала Egov.bg?


4. Какви са стъпките при заявяване на електронна административна услуга, чрез сайта на Общината?

Всички електронни административни услуги са налични в страницата "Административно обслужване", на следния адрес: https://mun.sliven.bg/administrativno-obsluzhvane, обособени по дейности. Чрез натискане на бутона Заяви онлайн срещу необходимата услуга се отваря портала на Egov.bg. Според специфичния случай на заявителя (физическо или юридическо лице; вид на наличното средство за идентификация), следва:

 • Регистрация в "Моето пространство" на Egov.bg на физическо лице:

 • Регистрация на на юридическо лице в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ):

 • Вход в "Моето пространство": 

- с Мобилен КЕП Евротръст:

- с Мобилен КЕП Борика:

- през мобилно устройство:

 • Плащане на електронна услуга през "Моето пространство" na Egov.bg

1. Каква е процедурата за издаване на удостоверение за наследници?

Удостоверение за наследници се издава от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице. За предоставяне на документа е необходимо да се подаде искане от наследник или подаващият да представи нотариално заверено пълномощно, с което е упълномощен от такъв. В искането се попълват всички известни на подателя наследници на наследодателя, включително и починалите, като под тях се вписват техните наследници. След издаването на удостоверението от него ще могат да се ползват всички наследници на починалия, като начин за легитимация пред институциите.


2. Каква е процедурата за издаване на документ удостоверяващ гражданското ми състояние?

Документ, удостоверяващ гражданското състояние на лице (удостоверение за семейно положение, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България) се издава от всяка община, район или кметство. За предоставяне на удостоверението е необходимо да се подаде искане от страна на заявителя. В случаите, когато искания документ се отнася за друго лице, се представя нотариално заверено пълномощно. За починали лица, удостоверения за гражданското им състояние се издават на техните наследници или на лица упълномощени от тях. При издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина е необходимо да се представи документ за семейното положение на лицето, с което българският граданин ще встъпи в брак и неговото писмено съгласие за вписване на данните му в документа, заедно с легализиран превод на български език със заверка от нотариус на подписа на преводача.


3. Каква е процедурата за издаване на дубликат или препис от акт за гражданско състояние?

Дубликат или препис от акт за гражданско състояние се издава от общината, от района или от кметството, където е регистрирано настъпилото събитие или от администрацията, в която се съхранява съответния акт. За актове за гражданско състояние, съставени след 2000г., дубликат или препис се издава, въз основа на Националния електронен регистър на актовете по гражданско състояние, и може да бъде предоставен от всяка община, район или кметство. Право да получат акт за гражданско състояние имат лицата, за които се отнасят, законните им представители, техните наследници. В случаите, когато искания документ се отнася за друго лице, се представя нотариално заверено пълномощно.Производството по издаване започва с подаване на искане по образец, като заявителят представя документ за самоличност.


4. Каква е процедурата за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена?

Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра на населението и/или в регистрите на актовете за гражданско състояние. Право да получат документа имат лицата, за които се отнасят, законните им представители, техните наследници. В случаите, когато искания документ се отнася за друго лице, се представя нотариално заверено пълномощно. Производството по издаване започва с подаване на искане по образец, като заявителят представя документ за самоличност.


5. Желая да си направя адресна регистрация на недвижим имот, който не е моя собственост. Нужно ли е собственика на имота да идва лично в общината при подаване на документите?

Съгласно чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация – За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.


6. Само лично ли се подават документи за смяна на адресната регистрация или може друг да го направи от мое име?

Съгласно чл. 95, ал. 2 – Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.


7. Мога ли с генерално пълномощно да заявя нов постоянен/настоящ адрес за друго лице, което не може да се яви лично при подаване на документите?

Съгласно чл. 95, ал. 2 и чл. 96, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – Заявяването на постоянен/настоящ адрес се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.


8. Само лично ли може да се извади от общината документ удостоверяващ адресната регистрация и какви са вариантите да получа документа по електронен път, тъй като нямам възможност да заявя услугата лично, нито мога да направя пълномощно при нотариус с което да го вземе друго лице от мое име?

Съгласно разпоредбите на Закона за гражданска регистрация и Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /чл. 5/ – Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници, като заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

На официалната страница на Община Сливен на портала за електронни административни услуги е посочена информация за поддържаните методи за идентификация (https://auslugi.com/public/page/sliven/authdocs), чрез които може да заявите услуга от списъка с административни услуги (https://auslugi.com/public/home/sliven/index), които могат да бъдат издадени по електронен път. В ръководство за потребителя (https://auslugi.com/public/docs/UserGuide.pdf) са описани подробно стъпките за създаване на верифициран потребителски профил.

1. Какво е скица на имот?

Скицата е извадка от действащият кадастрален и/ или регулационен план на населеното място с границите на поземления имот. Услугата се извършва от Агенцията по кадастър или от районната администрация.


2. Какво е подробен устройствен план?

Подробните устройствени планове (ПУП) определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти. Предвижданията на ПУП са задължителни и трябва да се съобразим с тях при започване на строителство.


3. Каква е разликата между поземлен имот (ПИ) и урегулиран поземлен имот (УПИ)?

 • Поземления имот е част от територията,определена с граници съобразно правото на собственост,представляваща единица от кадастралния план.
 • Урегулиран поземлен имот е поземлен имот,за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

4. Как да си взема предписание (виза) за изработване на подробен устройствен план?

За получаване на предписание (виза) за изработване на подробен устройствен план е необходимо да се подаде заявление за извършване на градоустройствено проектиране, придружено с копие на документи за собственост, при необходимост удостоверения за наследници, копие от актуална скица от Службата по кадастър (в случай, че за територията има цифров кадастър) и задание на възложителя.


5. Възможно ли е да се разделят или обединяват поземлени имоти (ПИ)?

Да, възможно е при спазване на градоустройствените нормативи. В общият случай това става с разработване на ПУП, като при определени условия, от един ПИ биха могли да се образуват няколко УПИ и обратно - за два или повече ПИ може да бъде отреден един урегулиран поземлен имот.


6. Възможно ли е да се разделят или обединяват урегулирани поземлени поземлени имоти (УПИ)?

Да, възможно е при спазване на градоустройствените нормативи. Това става с разработване на изменение на ПУП.


7. Какво е виза? Кога и защо е необходима?

Виза се издава от Главния архитект на общината и представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата е необходима за започване на проектиране. Изключение правят обектите на техническата инфраструктура, за които не се издава виза за проектиране.


8. Какви са видовете строежи?
Видовете строежи са категоризирани в чл.137 от Закона за устройство на територията. Разделени са в шест категории, в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация.


9. Искам да започна строителство. С какви документи трябва да разполагам?

Строителството се извършва, само ако е разрешено, съгласно закона за устройство на територията. Когато става въпрос за обект, който има характеристиките на строеж, е необходимо да бъде издадено разрешение за строеж от Главния архитект на общината. Не са строежи преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности като: павилиони, кабини, маси и др. Сред строежите не попадат рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи а също и елементите на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, скамейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни, които не са трайно свързани с терена. За тези обекти се издава разрешение за монтиране. За издаване на разрешение за строеж е необходимо да се подаде заявление, придружено от квитанция за платена такса и одобрен инвестиционен проект.


10. С какви документи трябва да разполагам , за да получа разрешение за строеж? Мога ли да получа разрешение за строеж без да разполагам с инвестиционен проект?

Разрешението за строеж се издава въз основа на одобрен инвестиционен проект.
За следните обекти може да се издаде разрешение за строеж без инвестиционни проекти:

 • стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващото застрояване;
 • монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност;
 • басейни с обем до 100 куб.м в оградени поземлени имоти;
 • подпорни стени с височина от 1,20м до 2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 • плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част 0,60м до 2,20м;
 • временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти;
 • монтажни инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и (или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

11. В кои случаи не ми е необходимо разрешение за строеж?

Не се изисква разрешение за строеж за:

 • текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
 • текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
 • оранжерии с площ до 200 кв.м;
 • подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 • изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;
 • остъкляване на балкони и лоджии;
 • надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
 • теренна консервация на недвижими културни ценности;
 • консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
 • монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
 • леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
 • градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен.

12. Как мога да поставя временен преместваем обект в собствен имот в населено място?

За поставяне на временен преместваем обект в собствен имот, находящ се в границите на населено място, е необходимо да се подаде заявление с искане за скица и виза по чл. 140 от ЗУТ, придружено с копие на документи за собственост, при необходимост удостоверения за наследници, копие от актуална скица от АГКК (в случай, че за територията има цифров кадастър). В заявлението е препоръчително да се направи кратко описание на искането – местоположение на обекта, предназначение, размери и др. Възможно е да се изискат и други допълнителни документи в зависимост от конкретния случай, за което заявителят ще бъде надлежно уведомен.


13. Как мога да поставя временен преместваем обект в собствен имот, представляващ земеделска земя?

За поставяне на временен преместваем обект в собствен имот, представляващ земеделска земя, е необходимо да се подаде заявление с искане за скица и виза по чл. 140 от ЗУТ, придружено с актуална и оригинална скица на имота, копие на документи за собственост, при необходимост удостоверения за наследници, решение за промяна на предназначението на земеделска земя. В заявлението е препоръчително да се направи кратко описание на искането – местоположение на обекта, предназначение, размери и др. Възможно е да се изискат и други допълнителни документи в зависимост от конкретния случай, за което заявителят ще бъде надлежно уведомен.


14. Какво представлява инвестиционния проект?

Инвестиционен проект е проект, който е предназначен за строителство на обекти. Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват във фази "идеен проект", "технически проект" и/или "работен проект". Обхватът и съдържанието се определят от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти.

В зависимост от обекта, инвестиционните проекти могат да включват следните части:

Архитектурна

 • интериор и обзавеждане;
 • конструктивна - водоснабдяване и канализация;
 • електрическа - топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;
 • енергийна ефективност - газоснабдяване;
 • геодезическа - паркоустрояване и благоустрояване;
 • част технологична;
 • част пожарна безопасност - план по безопасност и здраве;
 • част организация и безопасност на движението;
 • част план за управление на строителните отпадъци;
 • обща обяснителна записка;
 • генерален план;
 • сметна документация;
 • консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценности;
 • земна основа.

15. Какъв е реда за одобряване и съгласуване на инвестиционен проект (проект за строителство на сграда или подземни комуникации)?

След като за инвестиционните проекти е извършена предварителна оценка за съответствие (с приемане от общински експертен съвет по устройство на територията или комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант), те се съгласуват и одобряват от главния архитект и са основание за издаване на разрешение за строеж. За одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти се подава заявление, придружено с проектите по всички части и изготвената оценка за съответствие.


16. Какво следва, след като имам одобрен инвестиционен проект?

Въз основа на одобрени съгласуван инвестиционен проект, се подава заявление за издаване на разрешение за строеж. Компетентният орган, който го издава е Главният архитект на общината. В разрешението се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, включително заплатената такса. Размерът на таксата е определена от наредба, приета от Общинския съвет.


17. Имам разрешение за строеж, но не съм започнал строителство. В сила ли е разрешението за строеж и до кога?

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

 • в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството;
 • в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
 • в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обекти I и II категория, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж в 3-месечен срок след изтичане на съответния срок на валидност. Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие.

1. По какъв начин могат да бъдат заплатени задължения към Община Сливен?

Плащания могат да се извършват на касите в дирекция "Местни данъци и такси", на касите в кметствата, в които е създадена възможност за това, на касите на "EasyPay", "FastPay", "Български пощи" и във всяка търговска банка. При плащане с банков превод се посочва кода на задължението и банковата сметка в Общинска банка АД - BG03SOMB91308428713744.

Плащания могат да се извършват и онлайн, чрез виртуален ПОС, на следния адрес: https://mdt.sliven.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf. Методите за електронна идентификация са:

 • чрез издаване на ПИН код;
 • чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП).

2. Как се издава ПИН код за извършване на справки и плащания?

ПИН код можете да получите безплатно срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в дирекция "Местни данъци и такси", намираща се в сградата на Община Сливен.


Ако не откривате отговор на Вашия въпрос, можете да попълните и изпратите формуляра:

Изпратете Вашето съобщение

captcha

* Всички полета маркирани със * са задължителни.

Достъпност