Common Assesment Framework (CAF) - Обща рамка за оценка

Какво представлява CAF?

Моделът CAF е инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Той дава възможност общината да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. На тази база се извършва самооценка - точна картина за състоянието на администрацията в дадения момент. Резултат от тази самооценка е изготвянето на Доклад, който е база за визията какво да се направи, за да се подобри управлението и организацията на работа, чрез изготвянето на План за подобрение.
Прилагането на CAF като устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за нея и за служителите, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.
Най общо процеса по внедряване на CAF може да се опише в 10 основни стъпки.

Десет стъпки на CAF за подобряването на организациите


Процес по внедряване

Прилагане на Европейския модел за качество в Община Сливен – CAF. (стъпки от 1 до 4) [ Размер на файла: 263.83kB ]

Прилагане на Европейския модел за качество в Община Сливен – CAF. (стъпки от 5 до 8) [ Размер на файла: 431.27kB ]


Документи

Заповед РД 15-1499 от 16.08.2021 г., относно въвеждане на инструмент за организационно съвършенство "Обща рамка за оценка" CAF 2020 и сформиране на екип за самооценка [ Размер на файла: 655.49kB ]

Доклад от самооценка по прилагането на CAF на Община Сливен [ Размер на файла: 3.69MB ]

Заповед № РД 15-296 от 25.02.2022 г., относно утвърждаване на План за подобрение на Община Сливен 2022 г. - 2023 г. [ Размер на файла: 225.73kB ]

План за подобрение на Община Сливен 2022 г. - 2023 г. [ Размер на файла: 2.40MB ]


Анкети

Активни анкети

В момента няма активни анкети.

Резултати от проведени анкети

https://mun.sliven.bg/surveys/past/survey-11

https://mun.sliven.bg/surveys/past/survey-12


Новини

[20.12.2021] Община Сливен внедрява европейски модел за управление на качеството в публичния сектор

[25.03.2022] Община Сливен провежда анкета за оценка на административното обслужване

[29.11.2022] Община Сливен получи сертификат за управление на качеството и висока оценка за публичността

Достъпност