Common Assesment Framework (CAF) - Обща рамка за оценка

Последни новини

[20.12.2021] https://mun.sliven.bg/news/381757


Анкети

Активни анкети

Към момента няма активни анкети.

Резултати от проведени анкети

https://mun.sliven.bg/surveys/past/survey-11


Документи

Заповед РД 15-1499 от 16.08.2021 г., относно въвеждане на инструмент за организационно съвършенство "Обща рамка за оценка" CAF 2020 и сформиране на екип за самооценка [ Размер на файла: 655.49kB ]


Какво представлява CAF?

Моделът CAF е инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Той дава възможност общината да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. На тази база се извършва самооценка - точна картина за състоянието на администрацията в дадения момент. Резултат от тази самооценка е изготвянето на Доклад, който е база за визията какво да се направи, за да се подобри управлението и организацията на работа, чрез изготвянето на План за подобрение.
Прилагането на CAF като устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за нея и за служителите, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.
Най общо процеса по внедряване на CAF може да се опише в 10 основни стъпки.

Десет стъпки на CAF за подобряването на организациите


Приложение на CAF в община Сливен

До момента са изпълнени стъпки 1, 3, 4. Към настоящия момент се изпълнява стъпка 2 - популяризиране на проекта и запознаване на служителите, бизнеса и обществеността. За целта е изготвен Комуникационен план, чрез който да се запознаят служителите с концепцията на модел CAF; да се стимулира интереса и ангажираността на всички служители и ръководители, да се стимулира активния диалог и сътрудничество сред служителите в процеса на самооценка, включително и чрез предоставяне на възможности за обратна връзка с групата за самооценка; да се разясни крайния положителен ефект за всички заинтересовани страни (общинска администрация и ръководство, граждани/потребители, бизнес и т.н.) от прилагането на модела; да подобри информационните канали на общината за вътрешна и външна комуникация за осъществяване на обратна връзка на знание и иновация; да изгражда увереност у гражданите/потребителите и местния бизнес, че общинската власт работи за все по-доброто изпълнение на нейните функции и не на последно място да подобри имиджа на общината като полагаща усилия за постигане на организационно съвършенство, чрез прилагане на пълния цикъл „Планиране, Изпълнение, Проверка, Действие“
Основна задача на сформирания екип е извършването на самооценка на дейността на Община Сливен - стъпка 5 и изготвянето на Доклад за резултатите - стъпка 6.
Самооценката се извършва, чрез оценяването на 9/девет/ основни критерия и 28 /двадесет и осем под критерия/.

Моделът CAF

Структурата на модела CAF се състои от 9 елемента, които се подлагат на анализ:
Критерии от 1 до 5 третират управленските практики на организацията и са т.н. благоприятстващи фактори. Те определят какво прави организацията и как подхожда към задачите си, за да постигне желаните резултати. Критериите от 6-9 измерват резултатите постигнати по отношение на гражданите/потребителите, обществото, социалната отговорност и ключовото изпълнение. Всеки критерий от своя страна е разделен на под критерии, като формират общо 28 подкритерия. Изследва се причинно следствената връзка между благоприятстващите фактори и резултатите, както и обратната връзка между тях. В модела е залегнал принципа на съвършенството, който се гради на следните 8 принципа;

  • Ориентация към резултатите;
  • Фокус върху гражданите/потребителите;
  • Лидерство и постоянство на целите;
  • Управление чрез процеси и факти;
  • Развитие и участие на хората;
  • Непрекъсната обучение, иновации и усъвършенстване;
  • Развитие на партньорства;
  • Социална отговорност.
Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен