Община Сливен внедрява европейски модел за управление на качеството в публичния сектор

20.12.2021

Община Сливен стартира процес по внедряване на европейския модел за качество „Обща рамка за оценка – CAF“ (Common Assessment Framework). Целта е осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация.

Моделът CAF 2020 е инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Той дава възможност Общината да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. На тази база се извършва самооценка - точна картина за състоянието на администрацията в дадения момент. Резултат от тази самооценка е изготвянето на доклад, който е база за визията какво да се направи, за да се подобри управлението и организацията на работа, чрез изготвянето на План за подобрение.

Прилагането на CAF като устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за нея и за служителите, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

Въвеждането на модела CAF 2020 в Община Сливен обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 10 човека, в който са включени служители от различни функционални направления, за да може чрез изследване да се обхване цялостно дейността на Общинска администрация – Сливен, да се изготви доклад за самооценка и план за подобрение.

С цел набиране на информация, относно нагласите и мнението на гражданите и бизнеса в община Сливен, ви приканваме да попълните анкетата предоставена на следния линк:

https://mun.sliven.bg/surveys/take/survey-11


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност