Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Структура на Общинската Администрация - Община Сливен

Кмет
Заместник-кмет "Финанси и общинска икономика"
Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
Заместник-кмет "Икономическо развитие"
Заместник-кмет "Устройство на територията и строителство"
Секретар


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН [ Размер на файла: 1.05MB ]Главен архитект

Секретар "МКБППМН"

Отдел "Вътрешен одит"
Отдел "Предваритерен контрол"

I. Обща Администрация

Дирекция "Правна"
Отдел "Правно-нормативно обслужване"
Отдел "Обществени поръчки"

Дирекция "Административно-информационно обслужване"
Отдел "Информационно осигуряване"
Отдел "Административно обслужване и ЦАО"
Отдел "Техническо осигуряване и обслужване на администрацията"
Отдел "Обслужване на общинския съвет"

Дирекция "Счетоводство и контрол"
Отдел "Счетоводство"
Отдел "Методология и контрол"

Самостоятелни отдели

Отдел "Бюджет"
Отдел "Човешки ресурси"
Отдел "Сигурност и управление при кризи"

II. Специализирана Администрация

Дирекция "Местни данъци и такси"
Отдел "Отчитане на приходи и разходи и обслужване на данъкоплатци"
Отдел "Контрол по събиране на местните данъци и такси"

Дирекция "Устройство на територията"
Отдел "Териториално устройство и архитектура"
Отдел "Кадастър и регулация"

Дирекция "Общинска инфраструктура"

Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността"

Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

Самостоятелни отдели

Отдел "Общинска икономика и защита на потребителя"
Отдел "Екология"
Отдел "Строителен контрол"
Отдел "Общинска собственост"
Отдел "Гражданска регистрация“
Отдел "Общинско развитие, проекти и програми"
Отдел "Международно сътрудничество и инвестиции"