Структура състав и функции на Общинска Администрация Сливен

Стефан Радев

Кмет на Община Сливен


Органиграма на общинска администрация Сливен


Главен архитект

Секретар "МКБППМН"

Отдел "Вътрешен одит"
Отдел "Предваритерен контрол"

I. Обща Администрация

Дирекция "Правна"
Отдел "Правно-нормативно обслужване"
Отдел "Обществени поръчки"

Дирекция "Административно-информационно обслужване"
Отдел "Информационно осигуряване"
Отдел "Административно обслужване и ЦАО"
Отдел "Техническо осигуряване и обслужване на администрацията"
Отдел "Обслужване на общинския съвет"

Дирекция "Счетоводство и контрол"
Отдел "Счетоводство"
Отдел "Методология и контрол"

Самостоятелни отдели

Отдел "Бюджет"
Отдел "Човешки ресурси"
Отдел "Сигурност и управление при кризи"

II. Специализирана Администрация

Дирекция "Местни данъци и такси"
Отдел "Отчитане на приходи и разходи и обслужване на данъкоплатци"
Отдел "Контрол по събиране на местните данъци и такси"

Дирекция "Устройство на територията"
Отдел "Териториално устройство и архитектура"
Отдел "Кадастър и регулация"

Дирекция "Общинска инфраструктура"

Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността"

Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

Самостоятелни отдели

Отдел "Общинска икономика и защита на потребителя"
Отдел "Екология"
Отдел "Строителен контрол"
Отдел "Общинска собственост"
Отдел "Гражданска регистрация“
Отдел "Общинско развитие, проекти и програми"
Отдел "Международно сътрудничество и инвестиции"

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен