Заместник-кмет на Община Сливен - Стоян Марков

Дата на раждане

29 януари 1965 г.

Месторождение

с. Сборище, община Твърдица, област Сливен

Образование

Висше, магистър по „Политически мениджмънт и публични политики” - Нов Български Университет и Магистър „Електроника и автоматика” – Технически Университет Пловдив

Семейно положение

Женен, с две деца

Трудов стаж

22 годишен стаж на ръководни длъжности в Община Сливен, Областна администрация Сливен, държавни и частни фирми свързани с програми и проекти с европейско и национално финансиране, информационни технологии и административен контрол, Е-управление на общини, реклама, консултации в приватизацията, продажба на ценни книжа и акции на фондовата борса. Обучител и лектор по „Планиране и изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС” към Школата по публични финанси при Министерството на финансите. Над 15 годишен опит в работата на обществени нестопански организации свързани с местно, регионално и национално развитие, дарителството и филантропията.

Достъпност