Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване

Архив на Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване


2022 г.

ИП Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК Рекарт 2, възложител Рекарт ЕООД
[ Дата на публикуване: 22 юли 2022 г., 16:50:30, размер на файла: 1.38MB ]

ИП Изграждане на система за капково напояване закупуване на земеделска техника създаване на овощни градини от ЗП Слав Колев
[ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г., 16:24:56, размер на файла: 1.66MB ]

ИП Изграждане на система за капково напояване закупуване на земеделска техника създаване на овощни градини от ЗП Росица Колева
[ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г., 16:24:51, размер на файла: 1.19MB ]

ИП Изграждане на вятърен електрогенератор с максимална мощност 2500 kW с. Сотиря
[ Дата на публикуване: 29 юни 2022 г., 11:00:45, размер на файла: 370.05kB ]

ИП Изграждане на овцеферма в ПИ 67338.434.496, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 15:01:20, размер на файла: 282.60kB ]

ИП Изграждане на къмпинг за кемпери в с. Ковачите, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 11:54:04, размер на файла: 281.30kB ]

ИП Изработване на ПУП план за застрояване на ПИ с идентификатор 67338.8.37 м. Рамануша, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 18 май 2022 г., 17:14:13, размер на файла: 2.64MB ]

ИП Изграждане на инсталация на вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища с капацитет 6 MW
[ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 09:30:40, размер на файла: 729.46kB ]

ИП Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз
[ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 09:30:34, размер на файла: 503.40kB ]

ИП Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка, фотоволтаична система и пречиствателно съоръжение
[ Дата на публикуване: 21 април 2022 г., 10:00:40, размер на файла: 300.18kB ]

ИП Разработване на ПУП-ПП нов присъединителен електропровод и преместване на трасе за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала от Парк Рамануша
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2022 г., 16:56:02, размер на файла: 426.75kB ]

ИП Изградане на цех за добив и преработка на месо препакетиране на месни и млечни продукти Зорница 2021
[ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:17:06, размер на файла: 318.18kB ]


2021 г.

ИП Изграждане на система за капково напояване и селскостопанска сграда, закупуване на селскостопанска техника, оръдия против градушка, перки против слана, видеонаблюдение и метеорологична станция
[ Дата на публикуване: 03 декември 2021 г., 15:48:01, размер на файла: 594.74kB ]

ИП Изграждане на търговски център Ритейл парк в УПИ III кв. 674 и УПИ II кв. 673 по плана на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 декември 2021 г., 15:47:57, размер на файла: 309.77kB ]

ИП Извършване на текущ ремонт и вътрешно преустройство на бивша почивна станция и монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан към съществуващо котелно помещение в местност Карандила гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 02 декември 2021 г., 14:33:26, размер на файла: 399.28kB ]

ИП Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК Рекарт-1 в ПИ 67338.871.565 по КККР на гр. Сливен с цел напояване на земеделски култури-лозя
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2021 г., 15:22:53, размер на файла: 311.43kB ]

ИП Засаждане на нови насаждения изграждане на система за капково напояване изграждане на метални халета лека ограда и водохранилища в землища на Камен Мечкарево Злати войвода Ковачите и Кортен
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2021 г., 09:42:05, размер на файла: 152.62kB ]

ИП Засаждане на нови насаждения изграждане на система за капково напояване изграждане на метални халета лека ограда и водохранилища
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2021 г., 16:44:03, размер на файла: 1.62MB ]

ИП Изготвяне на ПУП план за застрояване за ПИ 48708.52.178 и части от ПИ 48708.52.42 ПИ 48708.52.43 ПИ 48708.52.44 и ПИ 48708.52.222 в землище село Младово
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 14:24:03, размер на файла: 3.21MB ]

ИП Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2021 г., 09:49:40, размер на файла: 331.47kB ]

ИП Изготвяне на ПУП план за застрояване за ПИ 15237.2.159 и 15237.2.141 и части от ПИ 15237.2.158 и 15237.2.165 в местност Средната пътека землище на село Глушник община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 10:35:47, размер на файла: 3.41MB ]

ИП Изграждане на 12 бр. жилищни сгради в имот с идентификатор 81387.13.5 по КК на село Чинтулово
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2021 г., 11:27:54, размер на файла: 214.06kB ]

ИП Изготвяне на ПУП парцеларен план за част от ПИ 67338.89.2 землище на град Сливен с цел промяна предназначението на земеделска земя за транспортнотехническа инфраструктура
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2021 г., 14:59:14, размер на файла: 3.43MB ]

ИП Извършване на дейности по събиране съхранение и предварително третиране балиране на неопасни отпадъци вкл отпадъци от опаковки събиране и съхранение на отпадъци от строителство и събаряне с неопасен характер
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:24:26, размер на файла: 473.50kB ]

ИП ПУП за имоти 67338.90.5 и 67338.90.14, землище Сливен, за "Техническа инфраструктура - обекти и съоражения за водоснабдяване'"
[ Дата на публикуване: 20 септември 2021 г., 13:59:46, размер на файла: 3.57MB ]

ИП Проектиране и изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на с. Ичера, община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 15:18:03, размер на файла: 235.83kB ]

ИП Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 16:35:02, размер на файла: 1.30MB ]

ИП Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки в имот с идентификатор 67338.832.81
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 16:34:52, размер на файла: 1.42MB ]

ИП Изграждане на капково напояване за овощни градини в землище на с. Ковачите
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 16:34:42, размер на файла: 1.50MB ]

ИП Водовземане от един тръбен кладенец в имот с идентификатор 51634,24,55 в землище на с. Николаево
[ Дата на публикуване: 23 юли 2021 г., 09:29:44, размер на файла: 515.71kB ]

ИП Добив на строителни материали-пясък и чакъл в площ Тризъбец в землището на с. Панаретовци и с. Самуилово, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 14:48:04, размер на файла: 311.61kB ]

ИП Създаване на насаждение от десертни лозя с капокво напояване в землище на с. Чинтулово, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 14:20:50, размер на файла: 289.77kB ]

ИП Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ 67338.602.98 и ПИ 67338.603.10
[ Дата на публикуване: 14 юни 2021 г., 11:31:21, размер на файла: 335.19kB ]

ИП Създаване на трайни насаждения, закупуване на техника, изграждане на система за капково напояване и водовземане от съществуващ канал в землище на село Крушаре
[ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 10:45:18, размер на файла: 1.53MB ]

ИП Създаване на насаждение от десертни лозя с капково напояване в землище на село Чинтулово
[ Дата на публикуване: 19 май 2021 г., 09:22:19, размер на файла: 0.96MB ]

ИП Изграждане на горивно стопанство представляващо батерии от 72 броя бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара с цел осигуряване на захранване за парен котел в дестилерия за етерични масла
[ Дата на публикуване: 17 май 2021 г., 15:47:45, размер на файла: 147.28kB ]

ИП Създаване на Плодохранилище
[ Дата на публикуване: 11 май 2021 г., 11:02:14, размер на файла: 1.33MB ]

ИП Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Сливен
[ Дата на публикуване: 29 април 2021 г., 12:01:10, размер на файла: 608.53kB ]

ИП Изграждане на автосервиз, заведение за обществено хранене и охраняем паркинг за товарни автомобили в землище на Горно Александрово
[ Дата на публикуване: 29 април 2021 г., 12:01:02, размер на файла: 286.89kB ]

ИП Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма в ПИ с идентификатор 67338.162.4 град Сливен
[ Дата на публикуване: 28 април 2021 г., 17:02:37, размер на файла: 4.80MB ]

ИП Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в село Бяла
[ Дата на публикуване: 23 април 2021 г., 16:04:26, размер на файла: 5.40MB ]

ИП Изграждане на нов овчарник с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в ПИ с идентификатор 72816.28.24 село Тополчане
[ Дата на публикуване: 21 април 2021 г., 16:55:10, размер на файла: 1.61MB ]

ИП Разработване на находище Струдин за строителни материали - чакъл и пясък в землището на село Струпец
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 14:37:46, размер на файла: 944.89kB ]

ИП Изработване на ПУП-план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 16688.65.7, местност Мараша землище на село Горно Александрово
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 09:32:57, размер на файла: 1.23MB ]

ИП Отглеждане на риба в язовир Капаклий в землището на село Старо село
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:09:23, размер на файла: 2.70MB ]

ИП Изграждане на инсталация за производство на наситен разтвор на натриев хидроксид и калциев карбонат за технически цели
[ Дата на публикуване: 16 март 2021 г., 16:34:53, размер на файла: 421.06kB ]

ИП Уличен водопровод от съществуващ водопровод Ф400Е през о.т 280 и о.т. 281 до УПИ XXXIX - за третиране на отпадъци, кв.11, промишлена зона
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2021 г., 09:36:43, размер на файла: 1.48MB ]

ИП Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2021 г., 19:25:14, размер на файла: 312.72kB ]

ИП Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 15:37:41, размер на файла: 1.18MB ]

ИП - Изграждане на четири броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 22 януари 2021 г., 17:07:33, размер на файла: 3.97MB ]

ИП - Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет 1300т годишно
[ Дата на публикуване: 18 януари 2021 г., 14:01:29, размер на файла: 2.82MB ]

ИП - Изграждане на площадка за събиране,времнно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали
[ Дата на публикуване: 14 януари 2021 г., 15:37:55, размер на файла: 317.25kB ]

ИП - Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в с. Бяла
[ Дата на публикуване: 13 януари 2021 г., 14:52:10, размер на файла: 458.96kB ]

ИП - Производство на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал, отглеждан в контейнери на открито и в депа-изолатори
[ Дата на публикуване: 13 януари 2021 г., 11:01:51, размер на файла: 1.66MB ]

ИП - Промяна в параметрите на КР №51-Н1 2018 с възложител "Топлофикация Сливен" ЕАД
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 16:18:10, размер на файла: 28.82MB ]

ИП - Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, в т.ч. лютеница в ПИ ид.N: 29194.10.486 по ККР, землище с. Жельо войвода, община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:43:35, размер на файла: 199.45kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен