Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване

Архив на Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване


2022 г.

ИП Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от ОЧЦМ ИУМПС ИУЕЕО и НУБА в имот в с. Гавраилово общ. Сливен, възложител Рашко Д ЕООД
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2022 г., 10:47:27, размер на файла: 3.93MB ]

ИП Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал с възложител Топлофикация - Сливен
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2022 г., 15:34:20, размер на файла: 726.35kB ]

ИП Изменение на ПУП план за застрояване и подробен устройствен план - план за регулация, местност Драката, с. Самуилово, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2022 г., 09:14:59, размер на файла: 12.52MB ]

ИП Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК 2 с местонахождение кв. Република гр. Сливен възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2022 г., 13:08:58, размер на файла: 643.37kB ]

ИП ПУП с цел промяна предназначението на имоти за Разширение на съществуващ гробищен парк в с. Стара река, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2022 г., 16:44:31, размер на файла: 14.81MB ]

ИП Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК Рекарт 2, възложител Рекарт ЕООД
[ Дата на публикуване: 22 юли 2022 г., 16:50:30, размер на файла: 1.38MB ]

ИП Изграждане на система за капково напояване закупуване на земеделска техника създаване на овощни градини от ЗП Слав Колев
[ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г., 16:24:56, размер на файла: 1.66MB ]

ИП Изграждане на система за капково напояване закупуване на земеделска техника създаване на овощни градини от ЗП Росица Колева
[ Дата на публикуване: 07 юли 2022 г., 16:24:51, размер на файла: 1.19MB ]

ИП Изграждане на вятърен електрогенератор с максимална мощност 2500 kW с. Сотиря
[ Дата на публикуване: 29 юни 2022 г., 11:00:45, размер на файла: 370.05kB ]

ИП Изграждане на овцеферма в ПИ 67338.434.496, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 15:01:20, размер на файла: 282.60kB ]

ИП Изграждане на къмпинг за кемпери в с. Ковачите, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 20 май 2022 г., 11:54:04, размер на файла: 281.30kB ]

ИП Изработване на ПУП план за застрояване на ПИ с идентификатор 67338.8.37 м. Рамануша, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 18 май 2022 г., 17:14:13, размер на файла: 2.64MB ]

ИП Изграждане на инсталация на вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища с капацитет 6 MW
[ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 09:30:40, размер на файла: 729.46kB ]

ИП Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз
[ Дата на публикуване: 09 май 2022 г., 09:30:34, размер на файла: 503.40kB ]

ИП Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка, фотоволтаична система и пречиствателно съоръжение
[ Дата на публикуване: 21 април 2022 г., 10:00:40, размер на файла: 300.18kB ]

ИП Разработване на ПУП-ПП нов присъединителен електропровод и преместване на трасе за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала от Парк Рамануша
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2022 г., 16:56:02, размер на файла: 426.75kB ]

ИП Изградане на цех за добив и преработка на месо препакетиране на месни и млечни продукти Зорница 2021
[ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:17:06, размер на файла: 318.18kB ]

Достъпност