044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване

ИП-Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли МПС, имот № 67338.97.6, възложител Авточасти Мерцедес Бенц ЕООД
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 10:23:52, размер на файла: 216.31kB ]

ИП-Създаване на насъждения с череши и сливи в землището на гр. Сливен, изпълнение на един тръбен кладанец за напояването им, възложител "Сливенска череша" ЕООД
[ Дата на публикуване: 26 септември 2019 г., 11:19:22, размер на файла: 575.80kB ]

ИП-Изграждане на млекопреработвателно предприятие, възложител Н сие Х - Къчеви, имот № 67338.601.243
[ Дата на публикуване: 24 септември 2019 г., 15:06:18, размер на файла: 158.56kB ]

ИП-За промяна предназначението на земеделска земя, с. Драгоданово, възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 септември 2019 г., 12:28:23, размер на файла: 10.87MB ]

ИП-Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците - инсталации за контейнери, възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 септември 2019 г., 09:37:30, размер на файла: 1.08MB ]

ИП-Рехабилитация на Магистрален канал М-1, възложител Напоителни системи, клон Средна Тунджа
[ Дата на публикуване: 03 септември 2019 г., 09:35:44, размер на файла: 5.28MB ]

ИП-Рехабилитация на напоителен канал М-1-3- ремонт на подпорна стена, възложител Напоителни системи, клон Средна Тунджа
[ Дата на публикуване: 03 септември 2019 г., 09:33:46, размер на файла: 1.86MB ]

ИП-Изграждане на нова физическа инфраструктура на А1 България ЕАД за оптично кабелно захранване на завод Язаки в гр. Сливен, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 09:57:27, размер на файла: 626.22kB ]

ИП-Изграждане на нова физическа инфраструктура на А1 България ЕАД за оптични отклонения до УПИ 493, кв. 31 в гр. Кермен, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 23 август 2019 г., 09:57:19, размер на файла: 623.79kB ]

ИП-Изграждане на рибарник за спортен риболов в землището на с. Крушаре, ПИ 030025, възложител Иван Влаев Иванов
[ Дата на публикуване: 19 август 2019 г., 13:12:08, размер на файла: 1.61MB ]

ИП-Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива - шисти, слама и др. в ЕК 1 и ЕК 2, възложител ТЕЦ Сливен ЕАД
[ Дата на публикуване: 13 август 2019 г., 15:21:34, размер на файла: 1.48MB ]

ИП-Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 55 MW в гр. Сливен, кв. Рецича, възложител Уинд Форс БГ
[ Дата на публикуване: 26 юли 2019 г., 13:53:46, размер на файла: 1.07MB ]

ИП-Промяна предназначението на земеделска земя с НТП нива за жилищно строителство
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 09:32:17, размер на файла: 874.06kB ]

ИП-Благоустрояване на зелени площи в кв. Дружба, Сливен, възложител община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 16:09:32, размер на файла: 215.42kB ]

ИП-Благоустрояване на зелени площи в кв. Сини Камъни, Сливен, възложител община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 16:08:42, размер на файла: 203.75kB ]

ИП-Благоустрояване на зелени площи в кв. Българка, Сливен, възложител община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 16:07:11, размер на файла: 224.71kB ]

"ИП-Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на Обществена пералня, обществена кухня, възложител Кей енд Ви Сливен".
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 09:00:38, размер на файла: 1.46MB ]

"ИП-Приемо-предавателна станция, ул. Владислав Очков, с честотен обхват 900-2100 MHz, възложител А1 България".
[ Дата на публикуване: 15 май 2019 г., 08:59:39, размер на файла: 1.70MB ]

"ИП-Промяна предназначение на земеделска земя с НТП "нива" и преотреждането и за жилищно строителство, с. Тополчане"
[ Дата на публикуване: 22 април 2019 г., 16:02:36, размер на файла: 879.75kB ]

ИП "Изграждане на модулно съоръжение за преработка на сурово овче мляко, с. Николаево, ФОС-М ООД"
[ Дата на публикуване: 22 април 2019 г., 15:49:26, размер на файла: 201.89kB ]

"ИП-Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрив на Технополис, гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 11:56:34, размер на файла: 1.72MB ]

ИП "Външно ел.захранване на вилна сграда, имот № 67338.303.999, гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 11:38:10, размер на файла: 879.92kB ]

ИП "Добавяне на дейности по събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъци, гр. Сливен, ул. Самуиловско шосе № 51, Ен Ди Си ЕООД"
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 15:43:28, размер на файла: 1.67MB ]

ИП "Изграждане и обслужване на подземен ел. кабел 1 kV в м. Карандила, Сливен за външно ел. захранване на "Сграда за търговия", възложител ЕРЮГ-ЕАД-КЕЦ Сливен"
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 14:02:25, размер на файла: 1.22MB ]

ИП "Изготвяне на ПУП за имоти, намиращи се в м. Кютюклюка, м. Кубашкото и м. Бършен, землище Сливен, възложител Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 04 април 2019 г., 11:11:38, размер на файла: 2.53MB ]

ИП "Изграждане на един брой тръбен кладенец, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи и включването им към поливна система на гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 09:00:32, размер на файла: 1.32MB ]

ИП - "Отглеждане на съществуващи трайни насаждения-праскови и круши, с. Малко Чочовени, община Сливен".
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 14:53:10, размер на файла: 176.49kB ]

ИП "Преустройство на сграда за фурна в цех за пакетиране на билки и пакетчета чай в гр. Кермен, възложител "Соната-11 ЕООД""
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г., 16:09:52, размер на файла: 880.57kB ]

ИП "Изграждане на кланица за дребен и едър рогат добитък и цех за месопреработка, имот № 67338.101.27, гр. Сливен, възложител Георги Вълев"
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 16:45:54, размер на файла: 117.04kB ]

ИП - Изграждане на 5 броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи и включването им към поливна система на гр. Сливен, възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2019 г., 13:44:10, размер на файла: 6.17MB ]

ИП "Разширяване обхвата на решение № 13-РД-462-00 от 17.12.2018 г. на РИОСВ - Стара Загора, възложител Траш Еко Пак ООД"
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 10:12:50, размер на файла: 734.22kB ]

ИП "Обособяване на площадка за съхраняване на отпадъци до последващото им предаване за оползотворяване, възложител "Ки Къмпани" ЕООД, ПИ № 67338.603.66 гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 14:09:57, размер на файла: 764.99kB ]

ИП "Създаване на нови винени лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция, изграждане на тераси, изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на капково напояване, с. Голямо Чочовени, с. Скобелево"
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 14:08:35, размер на файла: 863.88kB ]

ИП "Създаване на нови винени лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция, изграждане на тераси, изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на капково напояване, с. Скобелево"
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 14:07:26, размер на файла: 804.50kB ]

ИП - Промяна в количеството получавано и предварително съхранявано количество модифицирано гориво RDF, във връзка с използването им като гориво в предкамерна скарна пещ на енергиен котел ЕК2
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 09:36:28, размер на файла: 1.11MB ]

ИП - Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД, находяща се върху покрива на сграда в гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" бл. 17
[ Дата на публикуване: 17 януари 2019 г., 09:35:56, размер на файла: 3.22MB ]

ИП - Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки, възложител ЕКОФАРМ-2005 ЕООД, с. Панаретовци, община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 16:02:51, размер на файла: 292.58kB ]

ИП - ПУП за ПИ 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89.9, в местностите "Кютюклюка" и "Бършен", землище Сливен, възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 декември 2018 г., 14:43:44, размер на файла: 891.24kB ]

ИП-Изработване на Подробен устройствен план за имот с индентификатор 67338.301.225, възложител "Строй Груп Илиеви" ЕООД
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 15:55:48, размер на файла: 2.06MB ]

ИП-Изграждане на Инсталация за производство на леярски форми със самовтвърдяващи се смеси по метода no bake-ecofur, възложител "Булхим" ЕАД, в производствен цех собственост на фирмата с местоположение гр. Сливен, м. Асеновско дефиле №8
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 15:55:32, размер на файла: 732.23kB ]

ИП - Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ, възложител "Е. Миролио" ЕАД
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2018 г., 15:19:56, размер на файла: 17.96MB ]

ИП-Обособяване на площадка за извършване на дейности с неопасни отпадъци в гр. Сливен, област Сливен, община Сливен, Промишлена зона, поземлен имот с номер 67338.603.61 по КК на гр. Сливен с площ 1000 кв.м.
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 16:44:17, размер на файла: 3.17MB ]

ИП - Увеличаване максималния капацитет на Клетка № 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 13:06:39, размер на файла: 5.05MB ]

ИП - Изграждане на обект Рибарник за спортен риболов и жилищна сграда в имот № 47980.10.306 - Калояна Маринова
[ Дата на публикуване: 26 септември 2018 г., 10:52:36, размер на файла: 5.19MB ]

ИП-Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 монтиран на площадката на Топлофикация Сливен ЕАД - ЕКО ЕНЕРГИЯ ХОЛДИНГ ООД
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., 10:18:17, размер на файла: 2.32MB ]

ИП-Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 монтиран на площадката на Топлофикация Сливен ЕАД - ЕНЕРГОПОНИК ЕООД
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., 10:16:49, размер на файла: 2.23MB ]

ИП-Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 на площадката на Топлофикация Сливен ЕАД - БУЛТРАШ АД
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., 10:14:50, размер на файла: 2.23MB ]

ИП - Изграждане на 4 автоматични наблюдателни станции (АНС) - пожаронаблюдателни кули на територията на областите Сливен и Ямбол, РДГ Сливен
[ Дата на публикуване: 17 септември 2018 г., 10:11:29, размер на файла: 318.34kB ]

ИП - Укрепване на свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ - селище Качулка, Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 август 2018 г., 14:26:27 ч., размер на файла: 204.40kB ]

ИП - Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства на територията на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 09 август 2018 г., 14:26:46 ч., размер на файла: 2.98MB ]

ИП - Изграждане на собствен водоизточник за нуждите на предприятие имитиращи продукти
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 14:26:58 ч., размер на файла: 2.43MB ]

ИП - Хладилна складова база за търговия на едро ТД ПОЛИОЛ ООД
[ Дата на публикуване: 04 юли 2018 г., 14:27:15 ч., размер на файла: 183.31kB ]

ИП - Преустройство на съществуваща базова станция на А1 България ЕАД с. Злати войвода
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 14:27:30 ч., размер на файла: 2.06MB ]

ИП - Проучвателно-проектантски работи на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол на ОПУ
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 14:27:45 ч., размер на файла: 4.93MB ]

ИП - Изграждане на оптични отклонения от опорната мрежа на А1 България -ЕАД с.Калояново
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 14:28:00 ч., размер на файла: 2.18MB ]

ИП - Въвеждане в експлоатация на чилърна система в съществуващо производствено хале
[ Дата на публикуване: 11 юни 2018 г., 14:28:17 ч., размер на файла: 2.15MB ]

ИП - Изграждане на утаители в м-ст Ченгене шили, с. Струпец
[ Дата на публикуване: 11 юни 2018 г., 14:28:36 ч., размер на файла: 11.36MB ]

ИП: Разширение на действаща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на резервни части с добавяне на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали в рамките на целия имот с идентификатор 67338.44.1
[ Дата на публикуване: 29 май 2018 г., 14:28:46 ч., размер на файла: 799.73kB ]

ИП - Изравняване настилката на пътя за село Злати войвода, с цел приобщаване на земя, собственост на фирмата към пътната инфраструктура
[ Дата на публикуване: 21 май 2018 г., 14:37:31 ч., размер на файла: 1.12MB ]

ИП - Закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматизирана яцесортировъчна машина - ЕКО ФАРМ 2005
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 14:38:41 ч., размер на файла: 489.98kB ]

ИП - Генериране на отпадъци с код 17 04 05 - Чугун и стомана и 17 04 02 - Алуминий
[ Дата на публикуване: 30 април 2018 г., 14:39:07 ч., размер на файла: 6.04MB ]

ИП - Експлоатация и стопанисване на трайни насаждения праскови
[ Дата на публикуване: 27 април 2018 г., 14:39:23 ч., размер на файла: 677.55kB ]

ИП - Преотреждане на имот за неземеделски нужди, изграждане на автосервиз, автокъща и допълващо застрояване към тях
[ Дата на публикуване: 26 април 2018 г., 14:41:11 ч., размер на файла: 509.08kB ]

ИП - Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК Рек-арт-2
[ Дата на публикуване: 11 април 2018 г., 14:41:26 ч., размер на файла: 554.26kB ]

ИП - Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК Рек-арт-1
[ Дата на публикуване: 11 април 2018 г., 14:41:43 ч., размер на файла: 718.77kB ]

ИП - Изграждане на площадка за предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци и съхранение на земни маси в ПИ с идентификатор 67338.602.102 гр. Сливен, община Сливен, област Сливен
[ Дата на публикуване: 02 април 2018 г., 14:42:01 ч., размер на файла: 911.80kB ]

ИП - Спешно отделение и отделение по транфузионна хематология на МБАЛ д-р Иван Селимински АД
[ Дата на публикуване: 16 март 2018 г., 14:42:18 ч., размер на файла: 1.06MB ]

ИП - Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от ВиК Сливен
[ Дата на публикуване: 12 март 2018 г., 14:42:44 ч., размер на файла: 15.05MB ]

ИП - Разширение птицеферма за стокови кокошки-носачки, Екофарм, с. Панаретовци
[ Дата на публикуване: 06 март  2018 г., 14:43:04 ч., размер на файла: 407.35kB ]

ИП - Укрепване на активна част на свлачище на територията на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - селище Качулка, Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 14:43:32 ч., размер на файла: 2.44MB ]

ИП - Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлопреносител гореща вода базирана на слънчевитръбни панели
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018 г., 15:47:14 ч., размер на файла: 472.71kB ]

ИП - Смяна предназначението на терен с големина 42.345 дка в рамките на концесионната площ с цел разширяване добивната дейност на дружеството с възложител Динас АД
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018 г., 15:47:32 ч., размер на файла: 431.49kB ]

ИП - Разширение на ветропарк Бяла
[ Дата на публикуване: 22 януари 2018 г., 15:47:50 ч., размер на файла: 561.43kB ]

ИП - Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания и ИП Център за спешна медицинска помощ в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 17 януари 2018 г., 15:48:05 ч., размер на файла: 346.34kB ]

ИП - Изграждане на автомобилна писта в ПИ с идентификатор 067338.39.3 в м. Сливенски кър
[ Дата на публикуване: 08 януари 2018 г., 15:48:19 ч., размер на файла: 465.08kB ]