Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване

Архив на Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване


ИП "Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци" в имот с идентификатор 67338.78.1 по кадатрална карта в гр.Сливен, община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 10:06:23, размер на файла: 723.98kB

ИП "Измененние на разрешитлено за водовземане и ползване на повърхностен воден обект р. Асеновска, гр. Сливен" възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:32:32, размер на файла: 876.71kB ]

ИП "Предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена и замразена риба и рибни продукти и изграждане на фотоволтаична инсталация" в имот 67338.601.56 по кадастрална карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 09:58:32, размер на файла: 689.27kB ]

ИП Трансформиране на пешеходна зона по ул. Никола Фурнаджиев, гр. Сливен в зелен коридор между два градски парка
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2023 г., 11:06:06, размер на файла: 9.99MB ]

ИП "Социализация и обособяване на музейни сбирки в сградата на държавна сукнена фабрика в гр. Сливен, пл. "Стоил войвода" №3, УПИ II-46, кв. 13 по плана на гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 09:14:46, размер на файла: 1.18MB ]

ИП „Консервация, реставрация и ревитализация на къща-музей "Добри Чинтулов", УПИ I-34, кв. 13 по плана на гр. Сливен“
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 09:14:51, размер на файла: 970.11kB ]

ИП "Консервация, реставрация и ревитализация на къща-музей "Сливенски бит", УПИ II-46, кв. 13 по плана на гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 09:14:55, размер на файла: 971.54kB ]

ИП „Консервация, реставрация и ревитализация на музеен комплекс "Хаджи Димитър" УПИ I-232, кв. 203 по плана на гр. Сливен“
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 09:14:58, размер на файла: 970.03kB ]

ИП "Реформиране на Дом за стари хора - Сливен по процедура BG-RRP-11.010 Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора"
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 17:46:58, размер на файла: 425.26kB ]

ИП "Допълване на кодове и дейности с отпадъци на действащи площадки" в имот № 87374.518.118 по кадастралната карта на гр.Ямбол, общ.Ямбол и имот № 67338.605.323 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 16 март 2023 г., 09:25:24, размер на файла: 816.88kB ]

ИП "Реконструкция на изложбена зала "Сирак Скитник", находяща се в УПИ II . "за художествена галерия и обществено обслужване", кв. 735 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 07 април 2023 г., 14:06:51, размер на файла: 3.90MB ]

ИП "Изграждане на животновъден комплекс за отглеждане на 80 бр. Крави и фотоволтаична централа с мощност 1 MW" в имот № 67338.101.42 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 14:26:06, размер на файла: 653.77kB ]

ИП "Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели /измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки/" в поземлен имот с идентификатор 67338.601.45 по кадастрална карта на гр. Сливен.
[ Дата на публикуване: 13 юли 2023 г., 14:23:52, размер на файла: 827.59kB ]

ИП "Изготвяне на подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ 47980.28.7, местност "Мешата", землище с. Мечкарево, общ. Сливен с цел промяна на предназначението на земеделската земя за разширение на съществуващия гробищен парк в ПИ 47980.501.490"
[ Дата на публикуване: 01 август 2023 г., 15:14:24, размер на файла: 5.01MB ]

ИП "Изграждане на Индустриален парк тип В – за високотехнологични производствени дейности в имот с идентификатор 35537.36.80 в землището на с.Калояново, общ. Сливен"
[ Дата на публикуване: 09 август 2023 г., 15:06:25, размер на файла: 391.48kB ]

ИП "Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 67338.834.63, кв.Речица, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 септември 2023 г., 16:38:26, размер на файла: 740.69kB ]

ИП "Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез рециклиране посредством механично раздробяване" в ПИ с идентификатор 81387.41.2 в землището на с. Чинтулово, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2023 г., 16:43:39, размер на файла: 190.76kB ]

ИП Идеен проект "Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на Индустриален парк - Сливен" гр. Сливен, Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2023 г., 16:49:28, размер на файла: 0.96MB ]

ИП Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК 4 с местонахождение кв. Ст. Заимов гр. Сливен възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2023 г., 16:13:04, размер на файла: 713.63kB ]

ИП "Изграждане на цех за производство на пелети от дървесни отпадъци" в имоти с идентификатор 67338.605.307, 67338.605.309.1 и 67338.605.310.2 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2023 г., 10:42:00, размер на файла: 615.16kB ]

Достъпност