Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване

Архив на Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване


ИП Изготвяне на ПУП парцеларен план за част от ПИ 67338.89.2 землище на град Сливен с цел промяна предназначението на земеделска земя за транспортнотехническа инфраструктура
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2021 г., 14:59:14, размер на файла: 3.43MB ]

ИП Извършване на дейности по събиране съхранение и предварително третиране балиране на неопасни отпадъци вкл отпадъци от опаковки събиране и съхранение на отпадъци от строителство и събаряне с неопасен характер
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 16:24:26, размер на файла: 473.50kB ]

ИП ПУП за имоти 67338.90.5 и 67338.90.14, землище Сливен, за "Техническа инфраструктура - обекти и съоражения за водоснабдяване'"
[ Дата на публикуване: 20 септември 2021 г., 13:59:46, размер на файла: 3.57MB ]

ИП Проектиране и изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на с. Ичера, община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 15:18:03, размер на файла: 235.83kB ]

ИП Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 16:35:02, размер на файла: 1.30MB ]

ИП Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки в имот с идентификатор 67338.832.81
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 16:34:52, размер на файла: 1.42MB ]

ИП Изграждане на капково напояване за овощни градини в землище на с. Ковачите
[ Дата на публикуване: 03 август 2021 г., 16:34:42, размер на файла: 1.50MB ]

ИП Водовземане от един тръбен кладенец в имот с идентификатор 51634,24,55 в землище на с. Николаево
[ Дата на публикуване: 23 юли 2021 г., 09:29:44, размер на файла: 515.71kB ]

ИП Добив на строителни материали-пясък и чакъл в площ Тризъбец в землището на с. Панаретовци и с. Самуилово, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 14:48:04, размер на файла: 311.61kB ]

ИП Създаване на насаждение от десертни лозя с капокво напояване в землище на с. Чинтулово, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 14:20:50, размер на файла: 289.77kB ]

ИП Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ 67338.602.98 и ПИ 67338.603.10
[ Дата на публикуване: 14 юни 2021 г., 11:31:21, размер на файла: 335.19kB ]

ИП Създаване на трайни насаждения, закупуване на техника, изграждане на система за капково напояване и водовземане от съществуващ канал в землище на село Крушаре
[ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 10:45:18, размер на файла: 1.53MB ]

ИП Създаване на насаждение от десертни лозя с капково напояване в землище на село Чинтулово
[ Дата на публикуване: 19 май 2021 г., 09:22:19, размер на файла: 0.96MB ]

ИП Изграждане на горивно стопанство представляващо батерии от 72 броя бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара с цел осигуряване на захранване за парен котел в дестилерия за етерични масла
[ Дата на публикуване: 17 май 2021 г., 15:47:45, размер на файла: 147.28kB ]

ИП Създаване на Плодохранилище
[ Дата на публикуване: 11 май 2021 г., 11:02:14, размер на файла: 1.33MB ]

ИП Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Сливен
[ Дата на публикуване: 29 април 2021 г., 12:01:10, размер на файла: 608.53kB ]

ИП Изграждане на автосервиз, заведение за обществено хранене и охраняем паркинг за товарни автомобили в землище на Горно Александрово
[ Дата на публикуване: 29 април 2021 г., 12:01:02, размер на файла: 286.89kB ]

ИП Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма в ПИ с идентификатор 67338.162.4 град Сливен
[ Дата на публикуване: 28 април 2021 г., 17:02:37, размер на файла: 4.80MB ]

ИП Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в село Бяла
[ Дата на публикуване: 23 април 2021 г., 16:04:26, размер на файла: 5.40MB ]

ИП Изграждане на нов овчарник с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в ПИ с идентификатор 72816.28.24 село Тополчане
[ Дата на публикуване: 21 април 2021 г., 16:55:10, размер на файла: 1.61MB ]

ИП Разработване на находище Струдин за строителни материали - чакъл и пясък в землището на село Струпец
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 14:37:46, размер на файла: 944.89kB ]

ИП Изработване на ПУП-план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 16688.65.7, местност Мараша землище на село Горно Александрово
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 09:32:57, размер на файла: 1.23MB ]

ИП Отглеждане на риба в язовир Капаклий в землището на село Старо село
[ Дата на публикуване: 26 март 2021 г., 14:09:23, размер на файла: 2.70MB ]

ИП Изграждане на инсталация за производство на наситен разтвор на натриев хидроксид и калциев карбонат за технически цели
[ Дата на публикуване: 16 март 2021 г., 16:34:53, размер на файла: 421.06kB ]

ИП Уличен водопровод от съществуващ водопровод Ф400Е през о.т 280 и о.т. 281 до УПИ XXXIX - за третиране на отпадъци, кв.11, промишлена зона
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2021 г., 09:36:43, размер на файла: 1.48MB ]

ИП Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2021 г., 19:25:14, размер на файла: 312.72kB ]

ИП Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 15:37:41, размер на файла: 1.18MB ]

ИП - Изграждане на четири броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 22 януари 2021 г., 17:07:33, размер на файла: 3.97MB ]

ИП - Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет 1300т годишно
[ Дата на публикуване: 18 януари 2021 г., 14:01:29, размер на файла: 2.82MB ]

ИП - Изграждане на площадка за събиране,времнно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали
[ Дата на публикуване: 14 януари 2021 г., 15:37:55, размер на файла: 317.25kB ]

ИП - Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в с. Бяла
[ Дата на публикуване: 13 януари 2021 г., 14:52:10, размер на файла: 458.96kB ]

ИП - Производство на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал, отглеждан в контейнери на открито и в депа-изолатори
[ Дата на публикуване: 13 януари 2021 г., 11:01:51, размер на файла: 1.66MB ]

ИП - Промяна в параметрите на КР №51-Н1 2018 с възложител "Топлофикация Сливен" ЕАД
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 16:18:10, размер на файла: 28.82MB ]

ИП - Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, в т.ч. лютеница в ПИ ид.N: 29194.10.486 по ККР, землище с. Жельо войвода, община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:43:35, размер на файла: 199.45kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен