Нормативни документи

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 септември 2010 г., Дата на последна актуализация - 03 юни 2019 г., 15:05:44, размер на файла: 155.40kB ]

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на последна актуализация: 04 февруари 2021 г., размер на файла: 356.36kB ]

Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване - 04 март 2021 година, актуализирана на 07 януари 2022 г. ]

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община - Сливен
[ Дата на последна актуализация: 01 април 2021 г., 15:52:43, размер на файла: 710.27kB ]

Други

Закон за водите

Наредба за ползването на повърхностните води

НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Достъпност