Нормативни документи

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 235 KB)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
(Дата на последна актуализация - 06 април 2017 година, размер на файла - 327 KB)

Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен
(Публикувано на 27 септември 2018 г., размер на файла - 205 KB)

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община - Сливен
(Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 485 KB)

Други

Закон за водите

Наредба за ползването на повърхностните води

НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен