Местни данъци и такси

За контакт:
mdt_sliven@abv.bg

Електронна поща за ползване от службите по вписванията и нотариусите /чл.51, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ/   -  mdt@sliven.bg

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин по ЗМДТ  за  Община Сливен  е в размер на :

  • За недвижимо имущество – 2.8 %
  • За движимо имущество -  3.0 %

Община Сливен - справка за задължения и плащания


Длъжници / Издирвани лица


Местни данъци и такси

Общинска Банка АД – клон Сливен
Адрес: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 16
БАНКОВ КОД - SOMBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА – BG03SOMB91308428713744


Списък на откритите банкови сметки на Община Сливен във ФЦ Сливен към Общинска Банка АД /в сила от 01.02.2017 г./

Кодове по вид плащане

Код Вид плащане
44 14 00 Патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници
44 21 00 Данък върху недвижими имоти
44 22 00 Данък върху наследствата
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такса битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин
44 28 00 Туристически данък
44 34 00 Други данъци
44 37 00 Вноски от приходи на общински предприятия и институции
44 40 00 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
44 41 00 Приходи от наеми на имущество
44 42 00 Приходи от наеми на земя
44 43 00 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
44 44 00 Приходи от лихви по срочни депозити
44 48 00 Дивидент
44 49 00 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
44 51 00 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
44 52 00 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
44 55 00 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
44 56 00 Приходи от продажби на земя
44 57 00 Приходи от концесии
44 58 00 Приходи от ликвидиране на общински предприятия
44 59 00 Приходи от продажба на нематериални активи
44 65 00 Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
44 70 00 Други неданъчни приходи
44 80 01 Такси за технически услуги
44 80 02 Такси за ползване на детски градини
44 80 03 Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
44 80 04 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
44 80 05 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
44 80 06 Такси за добив на кариерни материали
44 80 07 Такси за административни услуги
44 80 08 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44 80 09 Такси за ползване на полудневни детски градини
44 80 10 Такси за ползване на общежития и други по образованието
44 80 11 Такси за гробни места
44 80 12 Туристически такси
44 80 13 Такси за притежаване на куче
44 80 90 Други общински такси
44 80 81 Приходи от такси за общините по закона за опазване на околната среда
Забележка: Лихви по данък недвижими имоти, превозни средства, патентен данък, други данъци /пътен данък/ и такса битови отпадъци се превеждат по съответния код за вид плащане на главницата.

 

Телефони за връзка:

044/62 29 24
044/66 31 39
044/62 52 05

Формуляри

ИСКАНЕ до Община Сливен [ Размер на файла: 48.50kB ]

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни /2071/ [ Размер на файла: 27.08kB ]

Заявление за издаване на документ [ Размер на файла: 27.91kB ]

ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване [ Размер на файла: 37.00kB ]

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 16:06:29, размер на файла: 194.36kB ]

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 16:01:04, размер на файла: 58.98kB ]

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 16:03:10, размер на файла: 73.85kB ]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества [ Размер на файла: 88.00kB ]

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 16:03:10, размер на файла: 57.50kB ]

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 16:03:10, размер на файла: 58.50kB ]

ЗАЯВЛЕНИЕ за закриване на партида за недвижим имот [ Размер на файла: 36.00kB ]

Декларация за закриване на МПС [ Размер на файла: 25.50kB ]

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 16:03:10, размер на файла: 508.00kB ]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък [ Размер на файла: 110.50kB ]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 71, т.1 от ЗМДТ (чл. 16, ал. 5 от НОАМТЦУППТОС) за освобождаване от такса „сметосъбиране и сметоизвозване” [ Размер на файла: 18.66kB ]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.16, ал.4, т.2а.1. от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен [ Размер на файла: 33.00kB ]

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници [ Размер на файла: 117.00kB ]