Държавни стипендии за деца с изявени дарби

Предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Със заповед на кмета на Община Сливен е определена експертно-консултативна комисия за приемане и разглеждане на постъпилите в общината искания за закрила на деца с изявени дарби чрез финансово подпомагане. Комисията протоколира решенията си и заедно с мотивирано предложение по всяко едно от постъпилите искания предоставя информацията на органа, предоставящ закрила (кмета на общината). Комисията разглежда и решава постъпилите документи въз основа на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД).
Исканията за предоставяне на закрила на се подават, както следва:

 • За ученик от общинско училище – до кмета на съответната община, на територията на която е училището;
 • За ученик от държавно училище към Министерството на културата – до министъра на културата;
 • За ученик от държавно училище към Министерството на образованието и науката – до министъра на образованието и науката;
 • За ученик от държавно училище към Министерството на младежта и спорта – до министъра на младежта и спорта.

Всяка година с постановление на Министерски съвет се приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища, която включва национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в сферата на образованието, науката, изкуството и спорта.

Закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:

 • Детето;
 • Родител;
 • Настойник/попечител;
 • Лице, полагащо грижа за детето.

Искането се попълва по образец съгласно Приложение № 2 от НУРОЗДИД и задължително се мотивира.
Мерките за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се изпълняват от министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта за ученици от съответните държавни училища и от кмета на общината за учениците от общинските училища.

Ученик има право да получава само една стипендия. Когато той отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор.

Ученикът губи правото си на стипендия, когато:

 • Преустанови обучението си;
 • Прекъсне или повтаря учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
 • Имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до заличаване на наказанието;
 • В случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.

Исканията за предоставяне на закрила се разглеждат от експертно-консултативната комисия в срок от 14 дни след края на всяко тримесечие.
Съгласно НУРОЗДИД се прилагат следните мерки за осъществяване на закрила:

I. Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Тези мерки се изразяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане в размер на 195 лв. (отпуска се еднократно за всяка календарна година) на ученик от държавно или общинско училище, който е класиран за съответната календарна година по мярка от Програмата:

 • Индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и науката;
 • В индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално, на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;
 • Спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;
 • Спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.

Мерките се прилагат за подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука, спорт; подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери; подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.
Необходими документи:

 • Искане за предоставяне на закрила по образец, съгласно Приложение № 2;
 • Документ, потвърждаващ участието на ученика в курс, пленер, обучителен и тренировъчен лагер, в национален и международен конкурс, олимпиада и състезание;
 • Документи, удостоверяващи класиране на детето;
 • Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите, свързани с изпълнението на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Информацията, че детето е ученик в съответния клас се установяват по служебен път.

Необходимите документи се депозират в деловодството на Община Сливен

II. Мерки за осигуряване на възможност и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства:

1. Проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време.
Тези мерки се осъществяват чрез предоставяне на писмена информация от дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане и/или от Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта въз основа на подадено искане за предоставяне на закрила образец, съгласно Приложение № 2.

2. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка.
Тези мерки се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане в размер на 65 лв. Предоставят се следните документи:

 • Искане за предоставяне на закрила по образец, съгласно Приложение № 2;
 • Препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или индивидуална подготовка;
 • Документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година;
 • Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по мероприятието.

Необходимите документи се депозират в деловодството на Община Сливен.

3. Освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и в училища по изкуства.
Освобождават се деца, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година, въз основа на подадено искане за предоставяне на закрила образец, съгласно Приложение № 2 и документ, удостоверяващ това обстоятелство.

III. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми:

Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученици от VIII до XII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата. Правото на стипендия (с изключение на учениците от държавните спортни училище) се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена наградата. Стипендията се отпуска от съответния министър или кмета на община и се изплаща от училището за 12 месеца в размер на 135 лв.

За предоставяне на стипендия се предоставя искане за предоставяне на закрила образец, съгласно Приложение № 2 в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на стипендия. При пропускане на срока поради обективни причини, ученикът не губи правото си на стипендия, в случай че заяви искането си в рамките на съответната календарна година.

Право на стипендия има ученик:

 • Класиран на първо, второ или трето място на национален или на международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и науката и отговаря на изискванията за съответната възраст и категория;
 • Класиран индивидуално на първо, второ или на трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство, на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или на ученически игри и отговаря на изискванията за съответната възраст, вид спорт, дисциплина и категория;
 • Спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство;
 • Спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.

Необходими документи:

 • Искане за предоставяне на закрила по образец, съгласно Приложение № 2;
 • Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда. Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезанието, предоставен от съответната българска спортна федерация;
 • Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права;

Информацията, че детето е ученик в съответния клас се установяват по служебен път;
Необходимите документи се депозират в деловодството на Община Сливен.

За повече информация:

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2 от НУРОЗДИД - Искане за предоставяне на закрила

Правила за работа на експертно-консултативната комисия за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби към Община Сливен

На посочения линк: http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Regulations/default.aspx, можете да откриете Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби и допълнителна информация от БФС за финалите на Държавните първенства.

Достъпност