Професионално и висше образование

За придобиване на средно образование и професионална квалификация:

уеб сайт: www.pgto-sliven.com

гр. Сливен
пл. "Стоил войвода" № 1
тел.: 044/623 550; 044/ 623 397; 044/ 624 123
email: pgto_1883@abv.bg

Професионално направление:

 • Производствени технологии ‐ текстил, облекло, обувки и кожи

уеб сайт: http://pgee-sliven.bg/

гр. Сливен,
ул."Банско шосе" № 21,
тел.: 044/622 136; 044/622 781; 044/624 882
email: pgee_sliven@abv.bg

Професионално направление:

 • Електротехника и енергетика Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна тех

уеб сайт: www.pgisliven.eu

гр. Сливен,
кв."Сини камъни"
тел.: 044/667 469; 044/667 432
email: itsliven@abv.bg; itsliven@yahoo.com

Професионално направление:

 • Търговия на едро и дребно
 • Финанси, банково и застрахователно дело
 • Счетоводство и данъчно облагане
 • Администрация и управление
 • Секретарски и административни офис дейности
 • Приложна информатика

уеб сайт: www.pght-sliven.com

гр. Сливен
ул."Великокняжеска" №1
тел.: 044/623 554; 044/623 552
email: pght@abv.bg

Професионално направление:

 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
 • Пътувания, туризъм и свободното време

уеб сайт: www.pgsg-sliven.com

гр. Сливен
ул. "Роза" № 1
тел.: 044/590 821; 044/590 789; 044/590 922
email: ts_sliven@abv.bg

Професионално направление:

 • Архитектура, урбанизъм и геодезия
 • Строителство

уеб сайт: www.pgmsliven.com

Сливен
ул. "Стефан Султанов" № 9
тел.: 044/667 601; 044/667 206; 044/667 479
email: pgmsliven@abv.bg

Професионално направление:

 • Машиностроене, металообработване и металургия
 • Електротехника и енергетика
 • Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
 • Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

За придобиване на професионално образование и висше образование, образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър”:

офиси: гр. Сливен,
ул. "Й. Кювлиев" № 12 А
учебна база: гр. Сливен, пл."Стоил войвода" 1 /ПГТО/
офис: 0888 392 383
тел.: 044/623 755; 0888 249 637
email: college.georgieva@abv.bg

Специалности:

 • "Предприемачество и мениджмънт", професия: фирмен мениджър
 • "Организация на екскурзоводската дейност", професия: екскурзовод
 • "Организация на аниматорската дейност", професия: аниматор в туризма

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" №59
Нов учебен корпус на Технически университет
кабинет 1107
тел.: 044/667 545; 0889 766 450; 0895 586 576
email: college_sliven@abv.bg

Специалности:

 • "Предприемачество и мениджмънт", професия: фирмен мениджър
 • "Организация и управление на хотелиерството", професия: хотелиер
 • "Организация и управление в ресторантьорството", професия ресторантьор

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" № 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044/667 709

Специалности:

 • Мениджмънт на алтернативния туризъм
 • Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
 • Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
 • Хранителни технологии в бита и туризма

За придобиване на висше образование,
образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър"

1. Инженерно-педагогически факултет към Технически университет - София

уеб сайт: www.tu-sliven.com

гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе” № 59
тел.: 044/667 552; 044/667 128
email: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com

Специалности:

окс "бакалавър"

 • Компютърно и софтуерно инженерство
 • Автоматика и информационни технологии
 • Електротехника
 • Мехатроника
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Индустриално инженерство
  /с обучение на английски език/ за чуждестранни студенти
 • Автотранспортна техника
 • Отоплителна, вентилационна и климатична техника
 • Педагогика

окс "магистър":

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електротехника
 • Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
 • Компютърна бизнес информатика
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Отоплителна, вентилационна и климатична техника
 • Автотранспортна техника
 • Автотехническа експертиза
 • Иновации и технологии в педагогиката
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Мениджмънт на туристическия бизнес

Кандидатстудентска кампания 2020 г.

Защо да съм студент в Сливен?

Защо да съм студент в Сливен?


2. Медицински университет – Варна Филиал в гр. Сливен

уеб сайт: http://mu-varna.bg 

гр. Сливен,
ул. „Ген. Столетов" № 30
Филиал Сливен, учебен отдел – тел. 0889 800 305
МУ-Варна, учебен отдел – тел. 052/677 013, 052/677 014, 052/677 015

Специалности:

окс "бакалавър":

 • медицинска сестра
 • акушерка

Кандидат студентски прием 2020 г.

Проф. д-р Иван Димитров за Филиала на МУ – Варна в Сливен

Донка Стоянова, медицинска сестра, випуск 2017 г.
за образованието с перспективи.

Жени Събева, акушерка, випуск 2018 г.
Професия "Любов"


Център за професионално обучение към Фондация "Регионален център за икономическо развитие", гр. Сливен

На основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 18/ 03.12.2003 г.)

Седалище и адрес на управление:
гр. Сливен 8800,
ул. "Димитър Пехливанов" № 3-A
Мобилни телефони: 0887 811 025; 0878 577 981
e-mail: redc_sliven@abv.bg
Web страница: www.redc-sliven.org

Професионално обучение по 20 професии с лиценз № 200312110 от Националната агенция по професионално образование и обучение /НАПОО/.
1. " Сътрудник в маркетингови дейности", код 342020, " Маркетингови проучвания",
2. "Оперативен Счетоводител", код 344030, "Оперативно счетоводство",
3. "Икономист", код "345120, "Икономика и мениджмънт",
4. "Оператор на компютър", код 482030, "Текстообработване",
5. "Офис секретар", код 346020, "Административно обслужване",
6. "Заварчик", код 521090, "Заваряване",
7. "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" код 522040, "Топлотехника",
8. "Монтьор на транспортна техника", код 525020, "Автотранспортна техника",
9. "Козметик", код 815020, "Козметика",
10. "Еколог", код 851010, "Екология и опазване на околната среда
11. "Сътрудник в бизнес-услуги", код 345040, "Бизнес-услуги"
12. "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, "Малък и среден бизнес"
13. "Шивач", код 542110, "Шивачество"
14. "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" код 522040, "Възобновяеми енергийни източници"
15. "Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и семейства в риск";
16. "Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания";
17. "Готвач", код 811070, "Производство на кулинарни изделия и напитки";
18. "Фризьор", код 815010, "Фризьорство";
19. "Маникюрист-педикюрист", код 815030, "Маникюр, педикюр и ноктопластика";
20. "Работник в озеленяването", код 622030, "Озеленяване и цветарство".

Достъпност