Младежки дом - Сливен

гр. Сливен, ул. „Д-р Константин Стоилов” № 12, тел: 044/66 31 51;
факс: 044/62 53 66; e-mail: mladejkidom@abv.bg

Младежки дом - Сливен

Младежки дом – Сливен осъществява младежката политика и приоритетите в стратегията за развитие на община Сливен в младежката сфера. Работи за всички млади хора на възраст от 15 до 35 години без оглед на техните етнически, политически, културни или религиозни различия.

Младежкият дом реализира културни, образователни и социални проекти. Развива програми и разработва проекти в няколко направления:

  • информационно-консултантски блок;
  • дискусионни форуми;
  • художествено-творческа дейност /клубове по интереси/;
  • реализиране на концерти, фестивали, конкурси, изложби;
  • съвместни програми в коалиция с други национални, регионални и местни младежки организации.

Младежкият дом партнира на: Държавната агенция за младежта и спорта, Национална асоциация ”Дебати”, Обществен съвет за закрила на децата, Национален съвет по наркотични вещества, Дъжавната агенция за закрила на децата, УНИЦЕФ, МОН, Бизнес-център - Сливен, Търговско-промишлената палата, Регионален център за икономическо развитие, РИОКОЗ, Областна управа, фондация «Читалища», фондация «МОГА», Фондация «Партньорство» и др.

Международни партньори: Младежки център «Осмица» - Марибор - Словения; Дом на културата - Липтовски Микулаш - Словакия; Дом на културата – община «Кесаряни» - Гърция; Младежка служба в Гера – Германия; Младежка организация «VIA e V” – Кьонингбрум – Германия; STE- 42 гр. Анези – Франция; MJA – Белгия; “Биосфера” - Македония и др.

Младежки дом Сливен успешно работи по програмите:

“Младеж“ на ЕС, “Алавида”, “Отворено общество”, DFID към Британското министерство за международно развитие, Програма «Дебати» на Институт «Сорос» - Ню-Йорк, Евродеск – младежка мрежа.

Достъпност