Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Защитени територии и Натура 2000

Защитени местности:

"Агликина поляна"
"Букова гора"
"Дебелата кория"
"Железни врата"
"Хайдут дере"
"Лале баир"
"Орлите"
"Тракийски клин"

Природни забележителности:

"Долна Мааза"
"Змееви дупки"
"Вековна букова гора в м. Кушбунар"
"Трите пещери – Хайдушката, Бъчвата, Песченик"
"Халката"
"Острова на Тунджа"

Резервати:

Поддържан резерват "Сини бряг"
Резерват "Кутелка" в ПП Сините камъни

Природни паркове:

Природен парк "Сините камъни"

Защитени зони:

"Адата-Тунджа"
"Каменски баир"
"Котленска планина"
„Сините камъни-Гребенец“