Защитени територии и Натура 2000

Защитени местности:

"Агликина поляна"

"Букова гора"

"Дебелата кория"

"Железни врата"

"Хайдут дере"

"Лале баир"

"Орлите"

"Тракийски клин"

Природни забележителности:

"Долна Мааза"

"Змееви дупки"

"Вековна букова гора в м. Кушбунар"

"Трите пещери – Хайдушката, Бъчвата, Песченик"

"Халката"

"Острова на Тунджа"


Резервати:

Поддържан резерват "Сини бряг"

Резерват "Кутелка" в ПП Сините камъни

Природни паркове:

Природен парк "Сините камъни"

Защитени зони Натура 2000:

"Адата-Тунджа"

"Каменски баир"

"Котленска планина"

"Гора Блатец"

"Гора Желю Войвода"

"Гора Топлочане"

„Гребенец“

„Сините камъни - Гребенец"

"Керменски възвишения"

Река "Тунджа 1"

Река "Блатница"

"Твърдишка планина"

Достъпност