Защитена местност „Хайдут дере“

Площ: 30.0 хектара

Местоположение: с. Раково, община Сливен, 42°48'28.0"N 26°14'06.7"E, намира се на 1000 м н.в.

Документи за обявяване:
Заповед No.257 от 25.02.1969 г., бр. 37/1969 на Държавен вестник

Документи за промяна:
Прекатегоризация със Заповед No.РД-855 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед подобряване санитарното и защитно украсното значение на горите около тези обекти.
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.

Достъпност