Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Център за административно обслужване на гражданите

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА СЛИВЕН - МОСТ МЕЖДУ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНИТЕ

Услуги по дейности

Он-лайн услуги

Антикорупция - Портал

Информация по Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" №1

e-mail:  kmet@sliven.bg

http://www.sliven.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦИАОГ СЛИВЕН: от 8.00 ч. до 17.00 ч.

В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работа на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.00 ч.

Електронна пощенска кутия за предложения, сигнали и заявления.
Можете да изпращате Вашите сигнали, предложения и заявления до Общинска администрация Сливен на e-mail адрес: tbalabanova@sliven.bg
За допълнителна информация - телефон: 044/611-165.

СЛУЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЦАО НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА
СЪБИНА ГЕОРГИЕВА
044 611 159 Гражданска и адресна регистрация
АНИ БУЛГАРОВА
ЗЛАТИМИРА ДИМИТРОВА
044 611 158 Общинска собственост, транспорт и търговия
ЕЛИЗАБЕТ КЕНДЕРЯН
ПЕНКА ЦОНЕВА
044 611 157 Териториално и селищно устройство
ВАНЯ СТОЯНОВА
МАРГАРИТА СТАЙНОВА
ДОНИКА СИРОМАХОВА
044 611 161 Общо деловодство

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦАО В КВАРТАЛИТЕ НА ГРАД СЛИВЕН: от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа

КВ. "НАДЕЖДА" ДИАНА ДЕЛЧЕВА
ПЕТЯ БАНЧЕВА
044 66 21 31
КВ. "РЕЧИЦА" ХРИСТИНА БЛЕЦОВА
КАТЯ ПОПОВА
МИЛЕНА ПЕНЕВА
044 67 01 36
КВ. "ДЕБЕЛАТА КОРИЯ" НИКОЛАЙ КОЛЕВ 044 66 75 11

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ съгласно Наредбата за административното обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт и други, овластени за това със закон. Тази дейност се изразява в даването по искане на граждани или организации на справка, издаването или съставянето на документ за удостоверяване, признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.

Административното обслужване е сред основните дейности на местната администрация.

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ се извършва от определените за това длъжностни лица в ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, който функционира от 2000 година. Центърът е изграден така, че осигурява удобен достъп на гражданите, включително и на тези с увреждания. С указателните табелки и номерации се създават условия за бързо ориентиране на гражданите за извършване на исканите от тях услуги.

В кварталите “Надежда”, “Речица” и “Дебелата кория” функционират Центрове за административно обслужване, като техните функции са определени в чл.104 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Правомощията на служителите при административното обслужване са пряко свързани с отговорността им, контрола и административно-наказателните санкции, предвидени от закона при неправилно или неточно процедиране.

 • Всяко физическо или юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за установяване на неговите права или задължения, или за осигуряване на достъп до обществена услуга.
  Искането може да бъде заявено устно или в писмена форма лично, чрез упълномощен представител или по друг начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.
  При административно-техническите услуги искане могат да правят само лица, които притежават право на собственост (съсобственост) или друго вещно право върху имота, за който се иска услугата.
 • Административните услуги се извършват при спазване принципите за:
  *компетентност;
  *срочност и спазване на установените правила;
  *разграничаване на отговорностите между изпълнителите на различните операции;
  *прилагане на служебното начало за установяване на необходими факти, без участието на заявителя на услугата, в случаите, когато това е възможно.
 • При приемане на искането служителят от Центъра за информационно и административно обслужване:
  *уточнява начина, по който да бъде уведомен потребителя на услугата (писмо, телефон и др.);
  *уведомява заявителя за срока за извършване на услугата и размера на дължимата такса;
  *регистрира искането съгласно установените правила;
  *проверява дали вече има образувани преписки от същия вид и ги обвързва.
  Проверката на подаденото заявление включва:
  - сравняване със списъка на услугите;
  - формата и съдържанието (реквизитите)
  - приложените изискуеми документи;
  - подпис (печат) на подателя.
  - Когато се установи, че искането не отговаря на изискванията или липсват документи, то не се приема. Служителят е длъжен да изясни пропуските и да даде указания за тяхното отстраняване.
  Споровете между служител и заявител по повод неприемане на заявление се решават от йерархически по-горния административен орган.
 • Когато длъжностно лице, което е започнало производството, установи, че административната услуга трябва да бъде извършена от друг, той му изпраща незабавно преписката, като уведомява заявителя за това.
 • Таксите, които се заплащат за административните услуги са определени от Общинския съвет с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Сливен
 • За извършената услуга се съставят изходящи документи (заповед, решение, удостоверение, скица и др.), които са предназначени за заявителя.
 • Право да получат документа за услугата имат: лицето, заявило исканата услуга, членове на неговото семейство, пълномощник, а за юридическите лица – упълномощено от тях длъжностно лице. Получаването на документа се удостоверява с подпис на получателя и обозначаване датата на получаването.