Център за административно обслужване

Услуги по дейности /класификатор на услугите - описание, необходими документи, срок, цена, формуляри за заявяване/

Портал за електронни административни услуги (Акстър)

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги (Egov.bg)

Информация по Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Общинска администрация Сливен
гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" №1
e-mail:  kmet@sliven.bg
https://mun.sliven.bg


Работно време на ЦАО Сливен: от 8.00 ч. до 17.00 ч.

В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.00 ч.

Служители в отдел АО и ЦАО
Електронна централа 044/699 170
Борислава Забунова 044/611 216 Началник отдел "Административно обслужване и ЦАО"
Деница Петрова-Иванова
Събина Георгиева
044/611 159 Гражданска и адресна регистрация
Ани Булгарова
Виолета Великова
044/611 158
044/611 157
Общинска собственост, транспорт и търговия
Елизабет Кендерян
Пенка Цонева
044/611 160 Териториално и селищно устройство

Ваня Стоянова
Маргарита Стайкова
Атанаска Тодорова

044/611 161 Общо деловодство
Милена Ангелова
Петя Банчева
044/662 131 ЦАО кв. "Надежда"
Христина Блецова
Катя Попова
Милена Пенева
044/670 136 ЦАО кв. "Речица"
Николай Колев 044/667 511 ЦАО кв. "Дебелата Кория"
Таня Балабанова 044/611 165 Жалби, сигнали, предложения и ЗДОИ

Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт и други, овластени за това със закон. Тази дейност се изразява в даването по искане на граждани или организации на справка, издаването или съставянето на документ за удостоверяване, признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.
Административното обслужване е сред основните дейности на местната администрация.

Административното обслужване се извършва от определените за това длъжностни лица в Центровете за административно обслужване. Правомощията на служителите при административното обслужване са пряко свързани с отговорността им, контрола и административно-наказателните санкции, предвидени от закона при неправилно или неточно процедиране.

Административното обслужване се осъществява при спазване на следните принципи:

 • равнопоставено отношение към всички потребители;
 • осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
  създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
 • координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
 • периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
  осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
 • служебно събиране на информация и доказателствени средства;
 • осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

Всяко физическо или юридическо лице може да заяви административна услуга, която е от значение за установяване на неговите права или задължения, или за осигуряване на достъп до обществена услуга.

Административната услуга може да бъде заявена устно, в писмена форма на гише или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител по начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.

При административно-техническите услуги искане могат да правят само лица, които притежават право на собственост (съсобственост) или друго вещно право върху имота, за който се иска услугата.

При приемане на Заявление, служителят от Центровете за административно обслужване е задължен:

 • да уведоми заявителя за срока за извършване на услугата, размера на дължимата такса и начините на заплащане;
 • да регистрира искането съгласно установените правила, като проверяват;
  • Формата и съдържанието (реквизитите);
  • Приложените изискуеми документи;
  • Подпис на подателя.
  • да уточни начина на получаване на съставения административен акт и /или изходящи документи (отговор, заповед, решение, удостоверение, скица и др.) Получаването на документа може да се извърши по един от следните начини:
   • Лично от звеното за административно обслужване;
   • Чрез лицензиран пощенски оператор на предварителна посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя;
   • По електронен път на електронна поща.

  Право да получи документа от извършената услугата имат: лицето, заявило исканата услуга, пълномощник, а за юридическите лица – упълномощено длъжностно лице.


  Електронна пощенска кутия за предложения, сигнали и заявления.

  За допълнителна информация - телефон: 044/611 165
  Можете да изпращате Вашите сигнали, предложения и заявления до Общинска администрация Сливен на e-mail адрес: tbalabanova@sliven.bg или чрез формата за обратна връзка:

  Изпратете Вашето съобщение

  captcha

  * Всички полета маркирани със * са задължителни.

  Достъпност