Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Център за административно обслужване на гражданите


Услуги по дейности /класификатор на услугите - описание, необходими документи, срок, цена, формуляри за заявяване/

Он-лайн услуги

Информация по Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" №1

e-mail:  kmet@sliven.bg

https://sliven.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦАО СЛИВЕН: от 8.00 ч. до 17.00 ч.

В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работа на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.00 ч.

Електронна пощенска кутия за предложения, сигнали и заявления.
Можете да изпращате Вашите сигнали, предложения и заявления до Общинска администрация Сливен на e-mail адрес: tbalabanova@sliven.bg
За допълнителна информация - телефон: 044/611 165.

СЛУЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЦАО НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
БОРИСЛАВА ЗАБУНОВА 044/611 216 Началник отдел "Административно обслужване и ЦАО"
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА
СЪБИНА ГЕОРГИЕВА
044/611 159 Гражданска и адресна регистрация
АНИ БУЛГАРОВА
ЗЛАТИМИРА ДИМИТРОВА
044/611 158 Общинска собственост, транспорт и търговия
ЕЛИЗАБЕТ КЕНДЕРЯН
ПЕНКА ЦОНЕВА
044/611 157 Териториално и селищно устройство
ВАНЯ СТОЯНОВА
МАРГАРИТА СТАЙНОВА
ДОНИКА СИРОМАХОВА
044/611 161 Общо деловодство

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦАО В КВАРТАЛИТЕ НА ГРАД СЛИВЕН: от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа

КВ. "НАДЕЖДА" КИРО СТОЯНОВ
ПЕТЯ БАНЧЕВА
044/662 131
КВ. "РЕЧИЦА" ХРИСТИНА БЛЕЦОВА
КАТЯ ПОПОВА
МИЛЕНА ПЕНЕВА
044/670 136
КВ. "ДЕБЕЛАТА КОРИЯ" НИКОЛАЙ КОЛЕВ 044/667 511

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ съгласно Наредбата за административното обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт и други, овластени за това със закон. Тази дейност се изразява в даването по искане на граждани или организации на справка, издаването или съставянето на документ за удостоверяване, признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.

Административното обслужване е сред основните дейности на местната администрация.

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ се извършва от определените за това длъжностни лица в ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, който функционира от 2000 година. Центърът е изграден така, че осигурява удобен достъп на гражданите, включително и на тези с увреждания. С указателните табелки и номерации се създават условия за бързо ориентиране на гражданите за извършване на исканите от тях услуги.

В кварталите “Надежда”, “Речица” и “Дебелата кория” функционират Центрове за административно обслужване, като техните функции са определени в чл.104 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Правомощията на служителите при административното обслужване са пряко свързани с отговорността им, контрола и административно-наказателните санкции, предвидени от закона при неправилно или неточно процедиране.

 • Всяко физическо или юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за установяване на неговите права или задължения, или за осигуряване на достъп до обществена услуга.
  Искането може да бъде заявено устно или в писмена форма лично, чрез упълномощен представител или по друг начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.
  При административно-техническите услуги искане могат да правят само лица, които притежават право на собственост (съсобственост) или друго вещно право върху имота, за който се иска услугата.
 • Административните услуги се извършват при спазване принципите за:
  *компетентност;
  *срочност и спазване на установените правила;
  *разграничаване на отговорностите между изпълнителите на различните операции;
  *прилагане на служебното начало за установяване на необходими факти, без участието на заявителя на услугата, в случаите, когато това е възможно.
 • При приемане на искането служителят от Центъра за информационно и административно обслужване:
  • уточнява начина, по който да бъде уведомен потребителя на услугата (писмо, телефон и др.);
  • уведомява заявителя за срока за извършване на услугата и размера на дължимата такса;
  • регистрира искането съгласно установените правила;
  • проверява дали вече има образувани преписки от същия вид и ги обвързва.
   • Проверката на подаденото заявление включва:
    - Сравняване със списъка на услугите;
    - Формата и съдържанието (реквизитите)
    - Приложените изискуеми документи;
    - Подпис (печат) на подателя.
    - Когато се установи, че искането не отговаря на изискванията или липсват документи, то не се приема. Служителят е длъжен да изясни пропуските и да даде указания за тяхното отстраняване.
    Споровете между служител и заявител по повод неприемане на заявление се решават от йерархически по-горния административен орган.
 • Когато длъжностно лице, което е започнало производството, установи, че административната услуга трябва да бъде извършена от друг, той му изпраща незабавно преписката, като уведомява заявителя за това.
 • Таксите, които се заплащат за административните услуги са определени от Общинския съвет с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Сливен
 • За извършената услуга се съставят изходящи документи (заповед, решение, удостоверение, скица и др.), които са предназначени за заявителя.
 • Право да получат документа за услугата имат: лицето, заявило исканата услуга, членове на неговото семейство, пълномощник, а за юридическите лица – упълномощено от тях длъжностно лице. Получаването на документа се удостоверява с подпис на получателя и обозначаване датата на получаването.