Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Информация по приложение 2 за ИП "Изграждане на горивно стопанство за компресиран природен газ с налягане 200 бара в ПИ 501028, с. Калояново, възложител "ХЛ ТОПМИКС" ООД
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:40:52, размер на файла: 1.66MB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС, имот № 67338.97.6, възложител "Авточасти Мерцедес Бенц" ЕОО
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 16:54:56, размер на файла: 1.19MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на млекопреработвателно предприятие, имот № 67338.601.243, гр. Сливен, възложител "Н СИЕ Х-Къчеви" ООД"
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 17:05:17, размер на файла: 328.46kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод №1 в имот №67338.303.129 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 18 юли 2019 г., 15:31:20, размер на файла: 1.41MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на модулно съоръжение за преработка на сурово овче мляко в имот 000058, с. Николаево, ФОС М ООД
[ Дата на публикуване: 12 юли 2019 г., 09:49:23, размер на файла: 6.52MB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Инсталация за съвместно изгаряне на RDF-гориво, въглищен прах и природен газ в пламъчо-тръбен котел КМ-12, намиращ се в Топлофикация Сливен, възложител Енергопон
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 16:23:22, размер на файла: 3.35MB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Инсталация за съвместно изгаряне на RDF-гориво, въглищен прах и природен газ в пламъчо-тръбен котел КМ-12, намиращ се в Топлофикация Сливен, възложител Бултраш А
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 16:23:08, размер на файла: 3.31MB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Инсталация за съвместно изгаряне на RDF-гориво, въглищен прах и природен газ в пламъчо-тръбен котел КМ-12, намиращ се в Топлофикация Сливен", възложител Еко
[ Дата на публикуване: 14 юни 2019 г., 14:06:07, размер на файла: 3.35MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Обособяване на самостоятелен индустриален парк "Бършен", землище Сливен, възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 юни 2019 г., 15:30:24, размер на файла: 1.72MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на шест броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи и включването им към поливната система на гр. Сливен, Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2019 г., 10:47:15, размер на файла: 949.15kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване, землище с. Голямо Чочовени и с. Скобелево
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 15:09:31, размер на файла: 427.70kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване, имот № 000203, с. Скобелево
[ Дата на публикуване: 12 март 2019 г., 15:04:43, размер на файла: 221.01kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на автоматизира система за капково напояване на лозе, землище Глушник, община Сливен, възложител Елит Агро ООД, гр. София
[ Дата на публикуване: 08 януари 2019 г., 15:17:33, размер на файла: 5.92MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ, площадка Лана, възложител Е. Миролио ЕАД
[ Дата на публикуване: 06 декември 2018 г., 14:23:20, размер на файла: 25.81MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Индустриален парк „Бършен” в имоти № 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89.9, 67338.233.1, 67338.88.1, 67338.180.1, 67338.180.3, 67338.180.4, землище Сливен
[ Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 13:15:56, размер на файла: 8.77MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на рибарник за спортен риболов, водовземане от река Тунджа и изграждане на жилищна сграда в имот № 47980.10.306, с. Мечкарево, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 16:44:53, размер на файла: 7.87MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Преустройство на съществуващи сгради в предприятие за месодобив и месопреработка в имот № 67338.865.19 в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 25 септември 2018 г., 16:33:28, размер на файла: 742.42kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на собствен водоизточник за нуждите на предприятие за имитиращи продукти, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 юли 2018 г., 15:51:56 ч., размер на файла: 296.22kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП РПИП за обособената територия, обслужвана от ВиК ООД
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 15:52:05 ч., размер на файла: 1.08MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Разширение и преустройство на съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка на Хеликом ООД, в землището на с. Гергевец
[ Дата на публикуване: 05 юни 2018 г., 15:52:09 ч., размер на файла: 310.94kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП изграждане на рибарник в имот № 0310360 в землището на с. Блатец, община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2018 г., 15:52:13 ч., размер на файла: 249.99kB ]

Информация по Приложение 2 за разширение на ветропарк Бяла
[ Дата на публикуване: 06 март 2018 г., 15:52:15 ч., размер на файла: 0.99MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на автомобилна писта
[ Дата на публикуване: 16 януари 2018 г., 15:52:18 ч., размер на файла: 685.30kB ]