Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на комплексна автоснабдителна станция
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2020 г., 10:13:57, размер на файла: 3.41MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Разширение на производствена база за съхранение и преработка на метални конструкции, кв. Речица, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 08 септември 2020 г., 14:53:19, размер на файла: 0.97MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в ПИ 67338.603.264, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 08 септември 2020 г., 14:41:18, размер на файла: 4.05MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Преустройство на краварник за отглеждане на 120 броя крави и техните приплоди в ПИ 81534.102.3, с. Чокоба, община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 септември 2020 г., 14:41:12, размер на файла: 442.65kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на овцевъден комплекс за 500 броя овце - майки и техните приплоди, ПИ 51634.42.181, с. Николаево, Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 септември 2020 г., 14:41:03, размер на файла: 689.43kB ]

Информация по приложение 2 за ИП Производствена база за пелети и брикети в гр. Кермен, възложител Поликад ЕООД
[ Дата на публикуване: 27 август 2020 г., 15:17:37, размер на файла: 0.98MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на площадка за третиране на СО в ПИ 67338.78.1
[ Дата на публикуване: 17 август 2020 г., 10:56:49, размер на файла: 4.23MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на сондажен кладенец за противопожарно осигуряване в имот № 67338.606.6
[ Дата на публикуване: 07 август 2020 г., 15:57:18, размер на файла: 2.84MB ]

Информация по приложение 2 за ИП - Изграждане на система за капково напояване на лозови масиви 40 ха, с. Николаево
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 15:40:38, размер на файла: 418.52kB ]

Информация по приложение 2 за ИП -Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери‘‘ в поземлен имот с идентификатор 000262 в землището на с. Сотиря, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 12:00:42, размер на файла: 1.52MB ]

Информация по приложение 2 за ИП-Преустройство на съществуваща сграда в цех за млекопреработка в УПИ IV-5, кв. 1 по плана на с. Бяла, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 15:20:52, размер на файла: 2.52MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Площадка за съхранение и преработване на пластмасови отпадъци в имоти идентификатори 67338.177.79, 67338.177.77, 67338.177.78 в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 април 2020 г., 14:54:27, размер на файла: 1.67MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали и пластмаса и складово помещение в ПИ №000357, с. Младово
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 10:05:26, размер на файла: 1.87MB ]

Информация по приложение 2 за ИП - Водовземане от подземни води, чрез изграждане на един нов тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на обществена пералня, обществена кухня и офис, имот № 67338.6
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 16:05:02, размер на файла: 63.25MB ]

Информация по приложение 2 за ИП - Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия ” в имот № 67338.601.241, Промишлена зона, гр. Сливен“, възложител „ЕЙ ТИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:56:01, размер на файла: 6.14MB ]

Информация по приложение 2 за ИП-"Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др./ в енергийните котли ЕК1 – 98 MW и ЕК2 – 48 MW на „Топлофикация - Сливен“ ЕАД", възложител Топлофикация - Сливен ЕАД
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:54:27, размер на файла: 65.82MB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Изграждане на горивно стопанство за компресиран природен газ с налягане 200 бара в ПИ 501028, с. Калояново, възложител "ХЛ ТОПМИКС" ООД
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:40:52, размер на файла: 1.66MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен