Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив


Информация по Приложение 2 за ИП Водовземане от един тръбен кладенец в имот с идентификатор 51634.24.55 в землището на С. Николаево, община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 16:30:50, размер на файла: 1.02MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на насаждение от десертни лозя с капково напояване в землище на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 06 август 2021 г., 09:26:43, размер на файла: 490.84kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Обособяване на площадка за събиране,съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО,ИУГ, НУБА,отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ 67338.62098 и ПИ 67338.603.10
[ Дата на публикуване: 24 юни 2021 г., 10:36:43, размер на файла: 0.98MB ]

Информация по приложение2 за ИП Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от 72 броя бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара, с цел осигуряване на захранване за парен котел в дестилерия
[ Дата на публикуване: 14 юни 2021 г., 15:40:15, размер на файла: 570.71kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на автосервиз, заведение за обществено хранене и охраняем паркинг за товарни автомобили в землище на село Горно Александрово
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 14:44:53, размер на файла: 2.71MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Реконструкция на ПСОВ - Сливен
[ Дата на публикуване: 14 май 2021 г., 13:43:54, размер на файла: 907.33kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на нов овчарник с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди
[ Дата на публикуване: 11 май 2021 г., 11:02:27, размер на файла: 1.00MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки
[ Дата на публикуване: 06 април 2021 г., 16:02:22, размер на файла: 565.24kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и производство на лютеница, кьопоолу и др.
[ Дата на публикуване: 29 март 2021 г., 14:33:36, размер на файла: 1.26MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на четири броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 16 март 2021 г., 16:29:15, размер на файла: 0.98MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в ПИ 67338.162.4
[ Дата на публикуване: 09 март 2021 г., 10:59:32, размер на файла: 1.31MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 14:46:11, размер на файла: 1.15MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Извършване на дейности по събиране , временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО и НУБА
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2021 г., 16:57:05, размер на файла: 1.43MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в с. Бяла
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2021 г., 19:23:27, размер на файла: 1.28MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен