Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив


ИП - "Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци в имот № 67338.78.1, по кадастрална карта на гр. Сливен, Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 06 януари 2023 г., 15:45:31, размер на файла: 3.82MB ]

ИП - "Разширяване на дейността на съществуваща площадка, с включване на дейности по съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход, отпадъци от отработени масла и текстилни влакна, отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми, обемни отпадъци, отпадъци от хартия и картон“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с.Жельо Войвода, общ. Сливен."
[ Дата на публикуване: 25 януари 2023 г., 10:21:50, размер на файла: 1.74MB ]

ИП "Изграждане на предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена и замразена риба и рибни продукти и фотоволтаична инсталация“ в имот №67338.601.56 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен"
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 14:41:37, размер на файла: 8.98MB ]

ИП - "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз" в имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 31 март 2023 г., 16:27:46, размер на файла: 1.92MB ]

ИП - "Разширяване на дейността на съществуваща площадка с дейности по съхранение и предварително третиране на отпадъци от стъкло, дърво, опаковки, ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, хартия, отработени масла, отработени текстилни влакна, излезли от употреба гуми, отпадъци от опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, обемни отпадъци, отпадъци неупоменати другаде, отпадъци от маслени филтри и накладки" в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Жельо Войвода, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 11 април 2023 г., 16:17:57, размер на файла: 1.41MB ]

ИП "Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци в имот № 67338.78.1, землище гр.Сливен."
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 17:40:14, размер на файла: 1.08MB ]

ИП - Подробно устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) ЗА "Изграждане на фотоволтаична централа и склад за селскостопанска техника" в поземлен имот с идентификатор № 67338.32.31 в землището на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 16 август 2023 г., 13:53:46, размер на файла: 0.98MB ]

ИП - "Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки" в имот с идентификатор № 67338.601.45 по КККР на гр. Сливен.
[ Дата на публикуване: 17 август 2023 г., 10:17:14, размер на файла: 858.29kB ]

Достъпност