Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив


ИП - "Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци в имот № 67338.78.1, по кадастрална карта на гр. Сливен, Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 06 януари 2023 г., 15:45:31, размер на файла: 3.82MB ]

ИП - "Разширяване на дейността на съществуваща площадка, с включване на дейности по съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход, отпадъци от отработени масла и текстилни влакна, отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми, обемни отпадъци, отпадъци от хартия и картон“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с.Жельо Войвода, общ. Сливен."
[ Дата на публикуване: 25 януари 2023 г., 10:21:50, размер на файла: 1.74MB ]

ИП "Изграждане на предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена и замразена риба и рибни продукти и фотоволтаична инсталация“ в имот №67338.601.56 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен"
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 14:41:37, размер на файла: 8.98MB ]

Достъпност