Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив

Информация по приложение 2 за ИП - Изграждане на система за капково напояване на лозови масиви 40 ха, с. Николаево
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 15:40:38, размер на файла: 418.52kB ]

Информация по приложение 2 за ИП -Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери‘‘ в поземлен имот с идентификатор 000262 в землището на с. Сотиря, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 12:00:42, размер на файла: 1.52MB ]

Информация по приложение 2 за ИП-Преустройство на съществуваща сграда в цех за млекопреработка в УПИ IV-5, кв. 1 по плана на с. Бяла, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 15:20:52, размер на файла: 2.52MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Площадка за съхранение и преработване на пластмасови отпадъци в имоти идентификатори 67338.177.79, 67338.177.77, 67338.177.78 в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 април 2020 г., 14:54:27, размер на файла: 1.67MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали и пластмаса и складово помещение в ПИ №000357, с. Младово
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 10:05:26, размер на файла: 1.87MB ]

Информация по приложение 2 за ИП - Водовземане от подземни води, чрез изграждане на един нов тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на обществена пералня, обществена кухня и офис, имот № 67338.6
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 16:05:02, размер на файла: 63.25MB ]

Информация по приложение 2 за ИП - Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия ” в имот № 67338.601.241, Промишлена зона, гр. Сливен“, възложител „ЕЙ ТИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:56:01, размер на файла: 6.14MB ]

Информация по приложение 2 за ИП-"Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др./ в енергийните котли ЕК1 – 98 MW и ЕК2 – 48 MW на „Топлофикация - Сливен“ ЕАД", възложител Топлофикация - Сливен ЕАД
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 16:54:27, размер на файла: 65.82MB ]

Информация по приложение 2 за ИП "Изграждане на горивно стопанство за компресиран природен газ с налягане 200 бара в ПИ 501028, с. Калояново, възложител "ХЛ ТОПМИКС" ООД
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:40:52, размер на файла: 1.66MB ]