Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив


ИП Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов ЕАД, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2022 г., 11:05:22, размер на файла: 1.13MB ]

ИП Изграждане на инсталация на вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища с капацитет 6 MW, възложител Иноватив проджектс 1957 ЕООД
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2022 г., 16:51:30, размер на файла: 943.66kB ]

ИП Изграждане на система за капково напоявне на селскостопанска сграда, закупуване на селскостопанска техника и др. в с. Крушаре, възложител Агрими ЕООД
[ Дата на публикуване: 29 август 2022 г., 14:21:40, размер на файла: 455.06kB ]

ИП - Изграждане на овцеферма в поземлен имот с идентификатор 67338.434.496 в местността Полски рът, землище на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 05 август 2022 г., 16:03:03, размер на файла: 1.01MB ]

ИП - Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капоково напояване, изграждане на метални халета, възложител ЗП Росица Колева
[ Дата на публикуване: 21 юли 2022 г., 16:15:29, размер на файла: 447.49kB ]

ИП - Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково напояване, изграждане на метални халета, възложител ЗП Слав Колев
[ Дата на публикуване: 21 юли 2022 г., 15:56:01, размер на файла: 446.68kB ]

ИП - Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV и изместване на трасе на съществуващ електропровод Петрол за присъединяване на фотоволтаична централа в имот 67338.76.14 землище на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 18 юли 2022 г., 16:54:29, размер на файла: 2.45MB ]

Информация по приложение 2 за ИП - Изграждане на къмпинг за кемпери в имот № 37530.13.6 по КККР на с. Ковачите, община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 юни 2022 г., 14:05:12, размер на файла: 511.87kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка, фотоволтаична система и пречиствателно съоръжение
[ Дата на публикуване: 12 май 2022 г., 16:08:27, размер на файла: 2.44MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на цех за добив и преработка на месо, препакетиране на месни и млечни продукти
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 10:07:05, размер на файла: 1.97MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП - Извършване на текущ ремонт и вътрешно преустройство на бивша почивна станция и монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан, към съществуващо котелно помещение, местност Карандила, Сливен
[ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 14:20:29, размер на файла: 439.21kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на търговски център Ритейл Парк
[ Дата на публикуване: 14 декември 2021 г., 17:40:50, размер на файла: 776.78kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Добив на строителни материали пясък и чакъл в площ Тризъбец в землища на село Панаретовци и село Самуилово
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 15:06:25, размер на файла: 772.57kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на 12 бр. жилищни сгради в имот 81387.13.5 по кадастралната карта на с. Чинтулово
[ Дата на публикуване: 03 декември 2021 г., 16:00:37, размер на файла: 1.74MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса в имот с идентификатор 67338.603.407 гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2021 г., 16:44:27, размер на файла: 572.21kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Извършване на дейности по събиране, съхранение и предварително третиране балиране на неопасни отпадъци, с. Желю Войвода
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2021 г., 12:04:43, размер на файла: 536.07kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки в имот с възложител Искра Земя Карнобат
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2021 г., 16:59:53, размер на файла: 767.24kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капкво напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки с възложител Земя Житосвят
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2021 г., 16:59:46, размер на файла: 792.90kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Ичера общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 30 септември 2021 г., 16:15:44, размер на файла: 2.28MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Водовземане от един тръбен кладенец в имот с идентификатор 51634.24.55 в землището на С. Николаево, община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 16:30:50, размер на файла: 1.02MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на насаждение от десертни лозя с капково напояване в землище на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 06 август 2021 г., 09:26:43, размер на файла: 490.84kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Обособяване на площадка за събиране,съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО,ИУГ, НУБА,отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ 67338.62098 и ПИ 67338.603.10
[ Дата на публикуване: 24 юни 2021 г., 10:36:43, размер на файла: 0.98MB ]

Информация по приложение2 за ИП Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от 72 броя бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара, с цел осигуряване на захранване за парен котел в дестилерия
[ Дата на публикуване: 14 юни 2021 г., 15:40:15, размер на файла: 570.71kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на автосервиз, заведение за обществено хранене и охраняем паркинг за товарни автомобили в землище на село Горно Александрово
[ Дата на публикуване: 03 юни 2021 г., 14:44:53, размер на файла: 2.71MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Реконструкция на ПСОВ - Сливен
[ Дата на публикуване: 14 май 2021 г., 13:43:54, размер на файла: 907.33kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на нов овчарник с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди
[ Дата на публикуване: 11 май 2021 г., 11:02:27, размер на файла: 1.00MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки
[ Дата на публикуване: 06 април 2021 г., 16:02:22, размер на файла: 565.24kB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и производство на лютеница, кьопоолу и др.
[ Дата на публикуване: 29 март 2021 г., 14:33:36, размер на файла: 1.26MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на четири броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 16 март 2021 г., 16:29:15, размер на файла: 0.98MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в ПИ 67338.162.4
[ Дата на публикуване: 09 март 2021 г., 10:59:32, размер на файла: 1.31MB ]

Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 14:46:11, размер на файла: 1.15MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Извършване на дейности по събиране , временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО и НУБА
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2021 г., 16:57:05, размер на файла: 1.43MB ]

Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в с. Бяла
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2021 г., 19:23:27, размер на файла: 1.28MB ]

Достъпност