Проект "Приеми ме 2015"

Община Сливен продължава изпълнението на проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Срокът на проекта е удължен до 31.12.2023 г.

В тази връзка Областният екип по приемна грижа към Община Сливен е в процес по набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители.

В рамките на четири месечно проучване кандидатите преминават през задължително обучение.

Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална:

 • Утвърдените доброволни приемни семейства, получават средства за отглеждане за настаненото при тях дете;
 • Утвърдените професионални приемни семейства, получават средства за от отглеждане за настаненото при тях дете и финансово възнаграждение.

Месечното възнаграждение на професионално приемно семейство се изчислява по следния начин:

 • За отглеждане на 1 дете – 150 % от минималната работна заплата;
 • За отглеждане на 2 деца – 160 % от минималната работна заплата;
 • За отглеждане на 3 деца – 170 % от минималната работна заплата.

Въз основа на сключен Договор за настаняване на дете и в съответствие с възрастта се определя месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход, по следния начин:

 • За дете от 0 до 3 години – 4 х гарантирания минимален доход;
 • За дете от 3 до 14 години – 3.5 х гарантирания минимален доход;
 • За дете от 14 до 18 години, а ако учи до 20 години – 4 х гарантирания минимален доход;
 • За дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка 1.2 от гарантирания минимален доход.

За да бъдете приемен родител е необходимо:

 • Да имате подходящи условия за отглеждане на дете в семейството;
 • Да сте клинично здрав;
 • Да не сте осъждан;
 • Да не сте лишаван от родителски права.

За подробна информация относно „Приемна грижа“ Ви очакваме на адрес: Община Сливен, бул. „Цар Освободител“ 1, стая 314 или на телефон 044/611 379

Достъпност