044/611 100 | 044/611 165

За връзка с нас

Връзка към стария сайт - Профил на купувача до 26.07.2019 год.

Профил на купувача от 15.04.2016 г.

 1. Открита процедура
 2. Ограничена процедура
 3. Състезателна процедура с договаряне
 4. Състезателен диалог
 5. Партньорство за иновации
 6. Договаряне без предварително обявление
 7. Конкурс за проект
 8. Публично състезание
 9. Пряко договаряне
 10. Обява за събиране на оферти
 11. Покана до определени лица
 12. Договори по чл. 14, ал. 1 от ЗОП

Профил на купувача до 14.04.2016 г.

 1. Открита процедура
 2. Ограничена процедура
 3. Състезателен диалог
 4. Процедура на договаряне с обявление
 5. Процедура на договаряне без обявление
 6. Рамково споразумение
 7. Динамична система за доставки
 8. Конкурс за проект
 9. Публични покани
 10. Предварителни обявления
 11. Вътрешни правила
 12. Становища на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки по запитвания на Община Сливен
 13. Обща информация

Профил на купувача до 30.09.2014 г.

Други възложители