Открита процедура от 15.04.2016 г.

1-00118-2019-007 - Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г. 16:59:05 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0010


1-00118-2019-006 - Доставка на обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция, кв. „Република” 35 с филиал „Република” № 51

Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г. 16:53:58 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0009


1-00118-2019-005 - Доставка на обзавеждане на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост на ул. „Асеновска” № 11

Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г. 16:51:12 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0008


1-00118-2019-004 - Упражняване на строителен надзор по проект „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ - селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.003-0012-С01 по ОП „Околна среда 2014-2020”

Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г. 16:13:08 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0005


1-00118-2019-003 - Упражняване на независим Строителен надзор по време на изпълнението на СМР за Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0015-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г. 16:56:21 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0004


1-00118-2019-002 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 10 януари 2019 г. 16:48:04 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0002


1-00118-2019-001 - Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3 гр. Сливен”

Дата на публикуване: 03 януари 2019 г. 16:18:21 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0001


1-00118-2018-019 - „Извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен, гр. Сливен”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 17 октомври 2018 г. 16:40:45 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0031


1-00118-2018-018 - Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на специализирано оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г. 16:51:16 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0030


1-00118-2018-017 - Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3, гр. Сливен”

Дата на публикуване: 09 октомври 2018 г. 16:56:02 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0029


1-00118-2018-016 - „Изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от ретензионен басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол, с. Хаджи Димитрово, община Тунджа, област Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ - “ВиК - Сливен” ООД и изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от изпарителни езера на закрито Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, община Сливен до ПСОВ – “ВиК - Сливен” ООД”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г. 16:48:14 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0028


1-00118-2018-015 - Зимно поддържане и снегопочистване на 321.4 км. четвъртокласни общински пътища на територията на Община Сливен за зимен сезон 2018/2019 г.

Дата на публикуване: 23 август 2018 г. 17:18:55 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0024


1-00118-2018-014 - Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Сливен и второстепенни разпоредители с бюджет

Дата на публикуване: 17 август 2018 г. 16:26:25 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0023


1-00118-2018-013 - Доставка и монтаж на бяла техника за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”

Дата на публикуване: 07 август 2018 г. 16:48:10 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0022


1-00118-2018-012 - „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен” по 2 обособени позиции

Дата на публикуване: 23 юли 2018 г. 16:52:38 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0020


1-00118-2018-011 - Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен”, финансиран със средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика”

Дата на публикуване: 06 юли 2018 г. 16:58:13 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0019


1-00118-2018-010 - Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен, гр. Сливен, „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Дружба”, блок 19 – Е, Ж, З

Дата на публикуване: 05 юли 2018 г. 11:56:42 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0018


1-00118-2018-009 - „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 02 юли 2018 г. 16:55:25 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0017


1-00118-2018-008 - „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 26 юни 2018 г. 16:59:42 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0016


1-00118-2018-007 - Упражняване на строителен надзор по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Дата на публикуване: 19 юни 2018 г. 15:10:52 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0014


1-00118-2018-006 - „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции

Дата на публикуване: 13 април 2018 г. 16:58:23 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0011


1-00118-2018-005 - Доставки на оборудване и обзавеждане по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен” за четири образователни институции: ДГ „Зорница”, ДГ „Детство”, ДГ „Мак”, ДГ „Вeржин и Хаик Папазян”, по четири обособени позиции

Дата на публикуване: 03 април 2018 г. 16:55:19 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0010


1-00118-2018-004 - „Избор на изпълнител за дейностите, обособени в самостоятелни обособени позиции, Обособена позиция № 1 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и Обособена позиция № 2: Комплексна консултантска услуга с дейности: Дейност 1: Изпълнение на строителен надзор; Дейност 2: Изпълнение на контрол на вида, количеството, качеството и стойността на влаганите материали от името на възложителя (инвеститорски контрол)”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 08 март 2018 г. 16:36:41 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0008


1-00118-2018-003 - „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции

Дата на публикуване: 27 февруари 2018 г. 16:58:19 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0007


1-00118-2018-002 - „Доставка и монтаж на обзавеждане и технологично оборудване за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”, по шест обособени позиции

Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г. 17:06:55 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0005


1-00118-2018-001 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги”, по десет обособени позиции

Дата на публикуване: 10 януари 2018 г. 16:49:58 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0002


1-00118-2017-010 - „Упражняване на строителен надзор по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020”, по четири обособени позиции

Дата на публикуване: 28 декември 2017 г. 16:57:14 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0028


1-00118-2017-009 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги”, по десет обособени позиции

Дата на публикуване: 16 ноември 2017 г. 16:42:14 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0027


1-00118-2017-008 - Приготвяне и доставка на топъл обяд - кетъринг по предварителна заявка на Община Сливен, във връзка с изпълнение на процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016 – 2019” съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0148-C01 „Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен”, финансиран по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Дата на публикуване: 17 октомври 2017 г. 16:59:09 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0024


1-00118-2017-007 - „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по десет обособени позиции

Дата на публикуване: 12 октомври 2017 г. 16:56:02 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0023


1-00118-2017-006 - „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 28 септември 2017 г. 14:03:52 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0022


1-00118-2017-005 - Зимно поддържане и снегопочестване на 321,4 км. четвъртокласни общински пътища за зимен сезон 2017/2018 г.

Дата на публикуване: 31 август 2017 г. 15:12:28 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0020


1-00118-2017-004 - „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 20 обособени позиции

Дата на публикуване: 07 август 2017 г. 16:07:01 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0019


1-00118-2017-003 - „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен”, по шест обособени позиции

Дата на публикуване: 06 юли 2017 г. 16:19:39 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0017


1-00118-2017-002 - „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 30 юни 2017 г. 15:49:36 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0016


1-00118-2017-001 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и Комплексна консултантска услуга на обект: „Реконструкция на кръстовище бул.

Дата на публикуване: 27 юни 2017 г. 14:28:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0015


1-00118-2016-008 - Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 12 обособени позиции

Дата на публикуване: 12 декември 2016 г. 14:13:08 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: АОП: 00118-2016-0013


1-00118-2016-007 - Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен

Дата на публикуване: 02 декември 2016 г. 15:42:08 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0012


1-00118-2016-001 - Зимно поддържане и снегопочестване на 321,4 км. четвъртокласни общински пътища за зимен сезон 2016/2017 г.

Дата на публикуване: 07 октомври 2016 г. 16:07:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0010