Открита процедура с предмет:

Доставка и монтаж на обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 11:10:38, размер на файла: 146.83kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 11:10:44, размер на файла: 188.70kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 11:10:49, размер на файла: 705.10kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 11:10:54, размер на файла: 236.84kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 11:11:00, размер на файла: 167.10kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 11:11:05, размер на файла: 83.77kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 13 януари 2020 г., 11:11:11, размер на файла: 579.94kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 16:40:19, размер на файла: 99.46kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 16:40:24, размер на файла: 75.66kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 16:40:29, размер на файла: 113.01kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 16:40:34, размер на файла: 130.14kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 16:14:43, размер на файла: 0.99MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 21 май 2020 г., 16:14:54, размер на файла: 174.26kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 15 юли 2020 г., 15:14:35, размер на файла: 142.37kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0001

Достъпност