Общинско предприятие "Градска мобилност" - Сливен


С Решение на Общинския съвет е приета Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен.

Платеното паркиране е в часовия диапазон от 08:30 часа до 17:30 часа.

Зоните за платено паркиране се обозначават допълнително с информационна табела, в която са описани условията на паркиране в синята зона; размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й; принудителните мерки, които се прилагат.

Таксата за платено паркиране се определя от Общинския съвет.


Обхват на синя зона град Сливен

Идеален център в град Сливен на територията между:

 • Булевард "Братя Миладинови";
 • Булевард "Стефан Караджа";
 • Улица "Генерал Скобелев";
 • Улица "Г. С. Раковски";
 • Улица "Георги Гюлмезов"
 • Улица "Драгоман"
 • Булевард "Христо Ботев".

Разширение:

 • В северната част на територията между улица "Антим I", улица "Михаил Колони" и улица "Ген. Скобелев";
 • В южната част на територията между улица "Хаджи Димитър", булевард "Христо Ботев" и булевард "Братя Миладинови".

Знаци в синя зона град Сливен

Зоната за платено паркиране се обозначава с неподвижен пътен знак "Синя зона", представляващ информационна табела, в която са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, дните, през които е в сила действието на пътния знак, часовия диапазон, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки, прилагани съгласно ЗДвП


Правила в синя зона град Сливен

Обхват: виж "Обхват на Синя Зона гр. Сливен"
Работно време: от 08:30 до 17:30 часа в работни дни
Цена: цена за 1 час престой 1.00 лев с включен ДДС
Начин на заплащане: Самотаксуване със SMS; Билети от паркинг автомати Престо Europe; Талони за кратковременно паркиране;

Самотаксуване със SMS

Клиентите на Българските Мобилни Оператори могат да заплатят престоя си в Синята зона чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1344.

С един SMS Вие заплащате 1 (един) час престой в Синя зона. Стойността на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план към Вашия Мобилен Оператор.

SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага след паркиране на автомобила върху паркомясто в "Синя зона". Системата автоматично ще върне отговор по SMS за статуса на заявката за паркиране.

Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила. ОП "Градска мобилност" – гр. Сливен, не носи отговорност за неправилно въведена информация!

Винаги правете проверка дали държавния регистрационен номер на автомобила отговаря на този посочен в SMS-а с обратен отговор от системата.

Няколко минути, преди изтичане на заплатеното време, ще получите подсещащ SMS, че трябва да заплатите отново или напуснете зоната. В случай, че водачът изпрати SMS преди изтичане на времето, автоматично се удължава времето за паркиране с още 1 час.

При съобщение за невъзможност за таксуване SMS, следва да изберете друг начин на заплащане на престоя си: с предварително закупен еднократен талон, или с талон от паркинг автомат Presto Europe.

Билети от паркинг автомати Престо Europe

Всеки гражданин или гост на град Сливен може да заплати паркиране с паркинг автомат Presto Europe.

Паркинг автомата позволява на паркиращия да избере от предварително програмирания автомат времетраенето на престоя си, да заплати престоя си и да получи разпечатан билет, който да постави зад предното стъкло на таблото на автомобила от страната на водача, така че отбелязванията върху талона да се виждат ясно и отчетливо отвън. Автоматът издава билет с изчислено времетраене точно за сумата, която е въведена.

Паркинг автомата приема плащания с монети;

Талони за кратковременно паркиране

Всеки гражданин или гост на гр. Сливен, може да закупи талони за паркиране от служител на ОП "Градска мобилност" – гр. Сливен.

Началото на паркирането се отбелязва чрез пълното изтриване на скреч покритието в съответното поле за година, месец, ден, час, минути.

Наличието на повече от едно изтриване в поле или липсата на изтриване в поле за час, минути, ден, месец, година прави талона невалиден.

Служебен абонамент

В границите на "Синя зона" се допуска платено паркиране, на точно определени паркинг места "Служебен абонамент" в работни дни, в часовете от 08:30 до 17:30 часа. Лицата, които желаят да ползват услугата за платено паркиране "Служебен абонамент", подават заявление до кмета на Община Сливен за желаните от тях места. Към заявлението се прилагат документ за собственост на сграда или части от нея попадащи в зоната с въведен режим на платено паркиране, или договор за наем.

Разрешение за "Служебен абонамент" се издава в двуседмичен срок. Местата за паркиране се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените места, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Цена на "Служебен абонамент" за един автомобил:

 • за един месец – 100,00 лв.
 • при предплащане за шест месеца – 5 % отстъпка – 570,00 лв.
 • при предплащане за една година – 10 % отстъпка – 1080,00 лв.

Абонамент с карта

В границите на "Синя зона" се допуска платено паркиране, без специално обозначено за това място "Абонамент с карта" в работни дни, в часовете от 08:30 до 17:30 часа. Абонамента е предвиден за служители или лица упражняващи търговска дейност в собствен или нает имот в територията на зоната. Лицата, които желаят да ползват услугата за платено паркиране "Абонамент с карта", подават заявление до кмета на Община Сливен. Разрешение за "Абонамент с карта" се издава в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.

"Абонамент с карта" - паркиране в "Синя зона" без специално обозначено място за един автомобил:

 • за един месец – 80,00 лв.
 • при предплащане за шест месеца – 5 % отстъпка – 456,00 лв.
 • при предплащане за една година – 10 % отстъпка – 864,00 лв.

Паркиране по постоянен адрес на местоживеене

Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зоната с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират в границите на постоянния си адрес, при наличие на следните обстоятелства:

 • Жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране;
 • Имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;
 • Лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;
 • Да ползва автомобил по силата на собственост или друго правно основание;
 • При условие, че лицето ползва автомобила по силата на правно основание, различно от правно основание "собственост", да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;
 • Постоянният адрес на собственика или ползвателя на МПС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС в сектори С.2.3 или С.3.

Паркирането следва да се извършва в границата на подзоната по /Приложение 1/, / Карта на подзоните на синята зона в гр. Сливен/.

Стикерите за паркиране по постоянен адрес на местоживеене се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.

Цена за месец на "Паркиране на МПС по постоянен адрес":

 • За един автомобил 10,00 лева на месец.
 • За втори автомобил на същия адрес – двоен размер – 20,00 лева на месец.
 • За всеки следващ автомобил – троен размер – 30,00 лева на месец.

Цена за година на "Паркиране на МПС по постоянен адрес":

 • За един автомобил 70,00 лева.
 • За втори автомобил на същия адрес – двоен размер – 140,00 лева.
 • За всеки следващ автомобил – троен размер – 210,00 лева.
 • За издаване на дубликат на абонаментна карта/стикер 10,00 лв.

Санкции за нарушители:

 • Блокиране с техническо средство /скоба/
 • Принудително репатриране
 • Наказателен паркинг

Образци на документи

Заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на "Винетен стикер за Синя зона", "Зона за локално платено паркиране" на МПС по постоянен адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на "Абонамент с карта" за платено паркиране в "Синя зона" на МПС, без специално обозначено място

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на "Служебен абонамент" за платено паркиране в "Синя зона" на МПС, на специално обозначено място

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на стикер за освобождаване от заплащане на такса за "Синя зона" на МПС с нулеви вредни емисии (електромобили)


Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора в неравностойно положение

В зоната за платено паркиране се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора в неравностойно положение. Местата за паркиране са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак "Инвалид" и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ "Инвалид".

Критериите и условията за определяне на правоимащи лица в неравностойно положение се определят със заповед на кмета на община Сливен при спазване изискванията на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Сливен. Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Община Сливен, се издават и преиздават от кмета на общината.

Право да паркират и престояват на определените места, имат превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, с валидна Карта за паркиране, издадена на негово име.

Притежателите на карта за преференциално паркиране, безплатно паркират МПС на обозначените за това места за период до 2 часа на ден.

При престой в "Синя зона", притежателят на Картата следва да я постави на видно място в долния ляв ъгъл на предното стъкло на превозното средство, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на контрол да е видим срока на валидност.


Освободени от заплащане МПС

Освобождават се от заплащане на цена за услуга, МПС с нулеви вредни емисии (електромобили) и двуколесните МПС.


Правото на МПС с нулеви вредни емисии да паркира в зоната се установява с надлежно издаден стикер, регистриран в системата на ОП „Градска мобилност“.


Стикерът следва да съдържа информация относно време, място на валидност, вид и тип на двигателя. Същият се издава на собственика на електромобила за едногодишен период, след заплащане еднократно на цена равняваща се на разходите по издаване, активиране и контрол на стикера, която се определя с решение на общинския съвет.


ЗАПОВЕД № РД-15-2303 гр. Сливен от 03.10.2017 г. относно утвърждаване списък на организациите на бюджетна или държавна издръжка, които са освободени от заплащане на такса "Синя зона" съгласн
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 14:37:13 ч., размер на файла: 32.41kB ]

Списък на освободените от заплащане на цена за услугата, съгласно чл. 7а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията н
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2017 г., 14:37:20 ч., размер на файла: 47.72kB ]

Достъпност