Води

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.

Уведомление
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 13:25:58, размер на файла: 487.70kB ]


Регистри

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 11:54:09 ч. ]

Регистър на разрешителните за общо водовземане, съгласно чл. 41 от Закон за водите


Съобщения за публично обявяване по Закон за водите

Архив на съобщения за публично обявяване по Закон за водите

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 67338.603.24, по КККР на гр. Сливен, община Сливен
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2024 г., 16:49:00, размер на файла: 799.10kB ]

Съобщение за публично обявяване на БДИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот 55333.20.17, с. Панаретовци, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 08 април 2024 г., 16:25:33, размер на файла: 0.96MB ]

Съобщение за публично обявяване на БДИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот 67338.601.290, гр. Сливен, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 юни 2024 г., 16:40:45, размер на файла: 1.10MB ]

Съобщение за публично обявяване на БДИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот 67338.302.240, гр. Сливен, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 20 юни 2024 г., 14:59:19, размер на файла: 763.81kB ]

Достъпност