Води

Балнеологична оценка на минералните води от находище "Сливенски Минерални Бани"

Експертна балнеологична оценка на минерална вода от сондажи 2 и 3, захранващи чешма за обществено ползване [ Размер на файла: 228.50kB ]

Балнеологична оценка на минерална вода от сондаж 22 [ Размер на файла: 399.78kB ]


Регистри

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води
[ Дата на публикуване: 06 март 2019 г., 11:57:50 ч., размер на файла: 306.94kB ]

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 11:54:09 ч. ]

Регистър на съоръженията за минерални води
[ Дата на публикуване: 06 март 2019 г., 11:58:09 ч., размер на файла: 192.07kB ]


Съобщения за публично обявяване за издаване на разрешителни за водовземане на подземни води


Образци на заявления

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения (по чл.52, ал.1, т.3, буква "а", във връзка с чл.50, ал.7, т.2)

Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от минерални води

Декларация /Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС/

Декларация /Образец № 2 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС/

Басейнова дирекция – източно беломорски район


Информация за титулярите на разрешителни за водовземане от минерална вода

Община Сливен информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.
Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната.
Отпада задължението на кмета на Община Сливен да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса.
В тази връзка са одобрени нови образци на декларации от министъра на околната среда и водите, публично достъпни на сайтовете на МОСВ, БДИБР и Община Сливен. Срокът за подаване на декларациите е 31 януари.

ОБРАЗЦИ
Декларация водовземане
[ Дата на публикуване: 08 януари 2019 г., 08:59:37, размер на файла: 64.50kB ]
Образец - Доклад по чл. 48
[ Дата на публикуване: 08 януари 2019 г., 08:59:59, размер на файла: 49.50kB ]


Важна информация за собствениците на кладенци
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 13:12:52, размер на файла: 167.40kB ]


Обявления

Обявление на основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г.
[ Дата на публикуване: 11 юли 2017 г., 12:00:25 ч., размер на файла: 205.35kB ]

Обявление на основание чл. 39 от Наредба 3 от 16.10.2000 г.
[ Дата на публикуване: 13 август 2018 г., 12:00:32 ч., размер на файла: 4.84MB ]