Води

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.

Уведомление
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 13:25:58, размер на файла: 487.70kB ]


Регистри

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 11:54:09 ч. ]


Съобщения за публично обявяване по Закон за водите

Архив на съобщения за публично обявяване по Закон за водите

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите ИБР за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 67338.601.65 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 04 януари 2023 г., 15:37:08, размер на файла: 2.45MB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване на повърхностен воден обект р. Селишка
[ Дата на публикуване: 17 януари 2023 г., 13:17:37, размер на файла: 1.43MB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Лефеджа поречие на Янтра
[ Дата на публикуване: 23 януари 2023 г., 09:40:54, размер на файла: 1.83MB ]

Достъпност