Води

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.

Уведомление
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 13:25:58, размер на файла: 487.70kB ]


Регистри

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 11:54:09 ч. ]

Регистър на разрешителните за общо водовземане, съгласно чл. 41 от Закон за водите


Съобщения за публично обявяване по Закон за водите

Архив на съобщения за публично обявяване по Закон за водите

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, ТК с. Николаево
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2023 г., 17:00:11, размер на файла: 830.96kB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите ИБР за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 67338.601.65 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 04 януари 2023 г., 15:37:08, размер на файла: 2.45MB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване на повърхностен воден обект р. Селишка
[ Дата на публикуване: 17 януари 2023 г., 13:17:37, размер на файла: 1.43MB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Лефеджа поречие на Янтра
[ Дата на публикуване: 23 януари 2023 г., 09:40:54, размер на файла: 1.83MB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за извършване на процедура за служебно изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения
[ Дата на публикуване: 29 март 2023 г., 17:38:20, размер на файла: 1.26MB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане с. Бяла
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 09:51:57, размер на файла: 901.43kB ]

Съобщение за публично обявление на Басейнова дирекция ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане с. Бяла
[ Дата на публикуване: 25 май 2023 г., 17:26:11, размер на файла: 829.68kB ]

Съобщение за публично обявление на БД ИБР гр. Пловдив, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - дере "Мечкаревски азмак", с цел на водовземането - "самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури", находящи се ПИ 30990.33.34 и ПИ 30990.33.35 по КККР на с. Злати Войвода, община Сливен.
[ Дата на публикуване: 29 май 2023 г., 15:47:46, размер на файла: 705.60kB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 67338.603.24 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 26 юни 2023 г., 13:49:45, размер на файла: 2.50MB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите ИБР за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 67338.557.158 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2023 г., 15:39:45, размер на файла: 637.77kB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция за управление на водите ИБР за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 67338.603.406 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2023 г., 15:55:22, размер на файла: 633.46kB ]

Съобщение за публично обявяване на БДУВ Източнобеломорски район за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от ТК в имот 67338.703.429 гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2023 г., 16:28:48, размер на файла: 1.97MB ]

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от ТК в ПИ 67338.98.51 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 декември 2023 г., 15:51:26, размер на файла: 749.87kB ]

Достъпност