Води

Балнеологична оценка на минералните води от находище "Сливенски Минерални Бани"

Експертна балнеологична оценка на минерална вода от сондажи 2 и 3, захранващи чешма за обществено ползване [ Размер на файла: 228.50kB ]

Балнеологична оценка на минерална вода от сондаж 22 [ Размер на файла: 399.78kB ]


Регистри

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води
[ Дата на публикуване: 06 март 2019 г., 11:57:50 ч., размер на файла: 306.94kB ]

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 11:54:09 ч. ]

Регистър на съоръженията за минерални води
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 10:17:22, размер на файла: 212.72kB ]


Съобщения за публично обявяване по Закон за водите

Съобщение за публично обявяване за ползване на повърхностен воден обект река Лефеджа
[ Дата на публикуване: 29 септември 2020 г., 16:52:31, размер на файла: 0.96MB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води ПИ 67338.603.145
[ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 17:01:43, размер на файла: 756.94kB ]

Съобщение за публично обявяване за ползване на повърхностен воден обект река Лефеджа
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 15:47:40, размер на файла: 2.84MB ]

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура за служебно изменение на разрешително №31510596/02.02.2018г., с. Малко Чочовени
[ Дата на публикуване: 25 юни 2020 г., 12:05:29, размер на файла: 745.20kB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - два броя ТК, Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., 11:32:25, размер на файла: 1.15MB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
[ Дата на публикуване: 12 март 2020 г., 16:35:13, размер на файла: 0.96MB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2020 г., 17:22:53, размер на файла: 805.70kB ]

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 12:01:54, размер на файла: 758.32kB ]


Образци към Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите (ЗВ)

Приложение № 27 [ Размер на файла: 28.07kB ]

Приложение № 28 [ Размер на файла: 26.41kB ]

Приложение № 31 [ Размер на файла: 26.21kB ]

Приложение № 32 [ Размер на файла: 25.59kB ]


Образци по чл. 71, ал. 2 от ЗООС

Декларация /Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС/ [ Размер на файла: 29.50kB ]

Декларация /Образец № 2 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС/ [ Размер на файла: 28.50kB ]

Басейнова дирекция – източно беломорски район


Информация за титулярите на разрешителни за водовземане от минерална вода

Община Сливен информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.
Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната.
Отпада задължението на кмета на Община Сливен да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса.
В тази връзка са одобрени нови образци на декларации от министъра на околната среда и водите, публично достъпни на сайтовете на МОСВ, БДИБР и Община Сливен. Срокът за подаване на декларациите е 31 януари.

ОБРАЗЦИ

Декларация водовземане
[ Дата на публикуване: 08 януари 2019 г., 08:59:37, размер на файла: 64.50kB ]

Образец - Доклад по чл. 48
[ Дата на публикуване: 08 януари 2019 г., 08:59:59, размер на файла: 49.50kB ]


Важна информация за собствениците на кладенци
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 13:12:52, размер на файла: 167.40kB ]


Обявления

Обявление на основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г.
[ Дата на публикуване: 11 юли 2017 г., 12:00:25 ч., размер на файла: 205.35kB ]

Обявление на основание чл. 39 от Наредба 3 от 16.10.2000 г.
[ Дата на публикуване: 13 август 2018 г., 12:00:32 ч., размер на файла: 4.84MB ]

Достъпност