Открита процедура с предмет:

Доставка и монтаж на детски легла, кошари и матраци за Детска ясла 3, Детска ясла 6, Детска ясла 9, Детска ясла 12, Детска ясла 13, Детска ясла 14, Детска ясла 15

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 11:20:09, размер на файла: 145.16kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 11:20:19, размер на файла: 187.79kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:47:09, размер на файла: 240.60kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:47:17, размер на файла: 75.59kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:47:23, размер на файла: 107.21kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:47:30, размер на файла: 83.30kB ]

Проект на договор /Образец № 4/
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:47:37, размер на файла: 172.30kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 16:04:36, размер на файла: 125.73kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 16:58:04, размер на файла: 150.52kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 16:58:13, размер на файла: 170.79kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 16:58:23, размер на файла: 134.44kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 03 януари 2020 г., 13:16:22, размер на файла: 431.45kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 03 януари 2020 г., 13:16:28, размер на файла: 172.36kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 25 юни 2021 г., 16:48:07, размер на файла: 193.85kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0015

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен