Открита процедура с предмет:

Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен, гр. Сливен, „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Дружба”, блок 19 – Е, Ж, З

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 07 юли 2018 г., 18:25:35, размер на файла: 530.78kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 07 юли 2018 г., 18:25:38, размер на файла: 265.96kB ]

Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 07 юли 2018 г., 18:25:40, размер на файла: 143.16kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 07 юли 2018 г., 18:25:44, размер на файла: 74.31kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 07 юли 2018 г., 18:25:46, размер на файла: 92.78kB ]

Проект на договор /Приложение № 9/
[ Дата на публикуване: 07 юли 2018 г., 18:25:42, размер на файла: 204.06kB ]

Конструктивно заснемане и енергийно обследване
[ Дата на публикуване: 07 юли 2018 г., 18:26:10, размер на файла: 64.31MB ]

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 11:18:52, размер на файла: 146.62kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 11:15:53, размер на файла: 199.81kB ]


Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 07 декември 2018 г., 16:59:03, размер на файла: 421.59kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови приложения
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2019 г., 16:40:32, размер на файла: 61.92kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 16:49:04, размер на файла: 89.27kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 16:49:07, размер на файла: 256.24kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 16:49:09, размер на файла: 84.72kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 16:49:11, размер на файла: 295.13kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 16:49:12, размер на файла: 171.77kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 14:00:16, размер на файла: 7.81MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 14:00:50, размер на файла: 184.86kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 16:33:51, размер на файла: 147.42kB ]


ДО
ДЗЗД „СЛИВЕН 2018” („ЕР ТЕ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” И „РОМАН” 9999 ЕООД), ГР. ПЛОВДИВ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН, ГР. СЛИВЕН, СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СЛИВЕН, КВ. „ДРУЖБА”, БЛОК 19-Е, Ж, З”
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0018
ДАТА: 26.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

На дата 25.02.2019 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 444/25.02.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен, гр. Сливен, „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Дружба”, блок 19 – Е, Ж ,З”, открита с Решение № РД 15 - 1940/05.07.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 855501 от 09.07.2018 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Пловдив – Самара, ул. „Самара” № 18.

На 26.02.2019 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 444/25.02.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен, гр. Сливен, „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. “Дружба“, блок 19 – Е, Ж ,З”, открита с Решение № РД 15 - 1940/05.07.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 855501 от 09.07.2018 г.се счита за надлежно връчено на ДЗЗД „Сливен 2018”, гр. Пловдив, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 26.02.2019 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61053764372, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 444/25.02.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен, гр. Сливен, „Сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. “Дружба“, блок 19 – Е, Ж ,З”, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-010 с публикация от дата: 25.02.2019 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61053764372, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61053764372
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г., 16:53:50, размер на файла: 11.85kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г., 16:53:50, размер на файла: 17.78kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г., 16:53:51, размер на файла: 21.35kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0018

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен