Открита процедура с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, детска млечна кухня и социални услуги и специализирани институции за предоставяне на социални услуги”, по десет обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 12 януари 2018 г., 16:55:42, размер на файла: 145.83kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 12 януари 2018 г., 16:55:44, размер на файла: 272.19kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 12 януари 2018 г., 16:55:46, размер на файла: 372.48kB ]
Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 12 януари 2018 г., 16:55:48, размер на файла: 207.61kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 12 януари 2018 г., 16:55:50, размер на файла: 155.24kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 16:49:11, размер на файла: 149.54kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 16:49:14, размер на файла: 179.43kB ]


Съобщение за спиране на процедурата
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 16:52:45, размер на файла: 144.43kB ]
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., 13:04:51, размер на файла: 158.45kB ]
Съобщение
[ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., 16:59:40, размер на файла: 101.97kB ]
Приложение към съобщението - ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., 16:59:41, размер на файла: 98.19kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 20 юни 2018 г., 16:58:36, размер на файла: 141.23kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 20 юни 2018 г., 16:58:38, размер на файла: 278.91kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 20 юни 2018 г., 16:58:40, размер на файла: 113.39kB ]
Доклад за резултатите от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 20 юни 2018 г., 16:58:43, размер на файла: 313.36kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 20 юни 2018 г., 16:58:43, размер на файла: 127.67kB ]
Решение за прекратяване на обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 20 юни 2018 г., 16:58:48, размер на файла: 115.76kB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 11:51:59, размер на файла: 184.83kB ]
Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 11:44:39, размер на файла: 253.65kB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 11:44:39, размер на файла: 527.21kB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 11:44:39, размер на файла: 510.30kB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 11:44:39, размер на файла: 509.86kB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 11:44:39, размер на файла: 541.57kB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 11:44:39, размер на файла: 562.24kB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 11:44:39, размер на файла: 514.63kB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 11:44:39, размер на файла: 531.22kB ]
Договор и приложения за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 11:44:39, размер на файла: 627.37kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:00:37, размер на файла: 144.28kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:00:44, размер на файла: 143.45kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:00:48, размер на файла: 143.65kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:00:53, размер на файла: 143.57kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:00:58, размер на файла: 144.39kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:01:03, размер на файла: 144.57kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:01:08, размер на файла: 143.79kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 29 август 2019 г., 16:01:13, размер на файла: 144.16kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0002

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен