Открита процедура с предмет:

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 05 декември 2016 г., 16:52:27, размер на файла: 143.96kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 05 декември 2016 г., 16:52:29, размер на файла: 188.99kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 07 декември 2016 г., 11:10:51, размер на файла: 886.71kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 30 декември 2016 г., 16:51:33, размер на файла: 146.44kB ]


Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 15 март 2017 г., 15:11:01, размер на файла: 109.28kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 31 март 2017 г., 10:53:07, размер на файла: 173.47kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0012

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен