Открита процедура с предмет:

„Извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на Община Сливен, гр. Сливен”, по две обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2018 г., 14:28:05, размер на файла: 341.51kB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2018 г., 14:28:08, размер на файла: 160.02kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2018 г., 14:28:11, размер на файла: 73.41kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2018 г., 14:28:13, размер на файла: 89.43kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2018 г., 14:28:14, размер на файла: 255.70kB ]
Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 10:53:12, размер на файла: 148.57kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 10:53:14, размер на файла: 220.59kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 16:06:24, размер на файла: 102.70kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 16:06:26, размер на файла: 89.06kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 16:06:28, размер на файла: 96.91kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 16:06:29, размер на файла: 157.57kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 21 декември 2018 г., 16:06:31, размер на файла: 109.64kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 10:56:25, размер на файла: 539.98kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 10:56:26, размер на файла: 549.04kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 10:56:27, размер на файла: 193.24kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2020 г., 14:24:47, размер на файла: 144.83kB ]
Решение за одобряване на обявление за изменние или допълнителна информация - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 01 декември 2020 г., 15:36:55, размер на файла: 151.72kB ]
Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2021 г., 15:10:57, размер на файла: 145.67kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0031

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен