Открита процедура с предмет:

Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 12 обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 15 декември 2016 г., 12:55:38, размер на файла: 1.13MB ]
Приложения към документацията за участие - Конструктивно заснемане и енергийно обследване:

кв. "Българка", бл. 8 [ Размер на файла: 74.54MB ]

кв. "Българка", бл. 24 [ Размер на файла: 77.25MB ]

кв. "Дружба", бл. 11 [ Размер на файла: 58.84MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 4 [ Размер на файла: 32.72MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 5 [ Размер на файла: 23.70MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 9 [ Размер на файла: 29.34MB ]

кв. "Клуцохор", бл. 13 [ Размер на файла: 53.31MB ]

ул. "Г. С. Раковски", № 80 [ Размер на файла: 51.78MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 1 [ Размер на файла: 968.18MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 2 [ Размер на файла: 1.87GB ]

кв. "Сини камъни", бл. 25 [ Размер на файла: 56.12MB ]

кв. "Сини камъни", бл. 30 [ Размер на файла: 33.03MB ]

Решение за промяна
[ Дата на публикуване: 30 декември 2016 г., 15:52:31, размер на файла: 158.03kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 22 декември 2016 г., 13:28:20, размер на файла: 151.67kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., 17:03:17, размер на файла: 143.62kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., 17:03:20, размер на файла: 142.63kB ]

Разяснения по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 06 януари 2017 г., 17:03:22, размер на файла: 142.10kB ]

Разяснения по документацията (5)
[ Дата на публикуване: 11 януари 2017 г., 17:07:15, размер на файла: 157.71kB ]

Разяснения по документацията (6)
[ Дата на публикуване: 11 януари 2017 г., 17:07:18, размер на файла: 142.15kB ]

Разяснения по документацията (7)
[ Дата на публикуване: 11 януари 2017 г., 17:07:20, размер на файла: 147.56kB ]


Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 12 май 2017 г., 16:46:05, размер на файла: 578.81kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 04 юли 2017 г., 16:55:03, размер на файла: 60.68kB ]

Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 16:57:43, размер на файла: 203.28kB ]

Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 16:57:45, размер на файла: 250.75kB ]

Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 16:57:46, размер на файла: 404.55kB ]

Оценителна таблица № 1 към Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 16:57:58, размер на файла: 102.51kB ]

Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 16:58:00, размер на файла: 299.35kB ]

Доклад от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 16:58:02, размер на файла: 788.49kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 16:58:04, размер на файла: 1.53MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1, 2, 5 и 7
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 13:47:15, размер на файла: 221.50kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 15:13:20, размер на файла: 7.55MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 15:13:22, размер на файла: 0.97MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 15:13:24, размер на файла: 3.13MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2017 г., 15:13:26, размер на файла: 3.17MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 8 и 12
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2017 г., 11:49:32, размер на файла: 194.35kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2017 г., 11:49:39, размер на файла: 7.23MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 12
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2017 г., 11:49:50, размер на файла: 5.00MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 22 декември 2017 г., 14:18:20, размер на файла: 180.25kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 22 декември 2017 г., 14:18:24, размер на файла: 5.37MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 4, 9 и 11
[ Дата на публикуване: 22 януари 2018 г., 09:32:54, размер на файла: 216.12kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 22 януари 2018 г., 09:33:05, размер на файла: 9.06MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 22 януари 2018 г., 09:33:07, размер на файла: 3.00MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 11
[ Дата на публикуване: 22 януари 2018 г., 09:33:10, размер на файла: 1.85MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 3 и 10
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2018 г., 11:06:36, размер на файла: 197.98kB ]

Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 28 януари 2018 г., 11:07:18, размер на файла: 10.35MB ]

Договор и приложения - обособена позиция 10
[ Дата на публикуване: 28 януари 2018 г., 11:07:20, размер на файла: 2.18MB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 20 септември 2018 г., 17:06:59, размер на файла: 141.98kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2018 г., 15:34:25, размер на файла: 143.79kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 16:19:22, размер на файла: 141.24kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г., 16:19:24, размер на файла: 142.09kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 16:53:12, размер на файла: 142.97kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 12
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2018 г., 16:53:14, размер на файла: 143.19kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 17:29:37, размер на файла: 144.39kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2019 г., 16:39:22, размер на файла: 144.51kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 11
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2019 г., 16:39:25, размер на файла: 149.72kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 28 март 2019 г., 17:01:36, размер на файла: 145.21kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 10
[ Дата на публикуване: 24 април 2019 г., 11:52:25, размер на файла: 145.55kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 13 август 2019 г., 16:54:24, размер на файла: 145.31kB ]


ДО
«БАУ ЕНЕРДЖИ» ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 125578059
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН” ПО 12 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2016-0013
ДАТА: 21.07.2017 Г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

На дата 18.07.2017 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1450/18.07.2017 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 12 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1679/12.12.2016 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 762260 от 15.12.2016 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. «Три уши» № 107, бл. 8, офис 1.

На 20.07.2017 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1450/18.07.2017 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 12 обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 1679/12.12.2016 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 762260 от 15.12.2016 г. се счита за надлежно връчено на «БАУ ЕНЕРДЖИ» ЕООД, гр. София, ЕИК 125578059, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 21.07.2017 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 60454825002, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1450/18.07.2017 г. за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 12 обособени позиции, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2016-008 с публикация от дата: 18.07.2017 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 60454825002, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителницата
[ Дата на публикуване: 21 юли 2017 г., 16:48:02, размер на файла: 19.37kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 21 юли 2017 г., 16:48:05, размер на файла: 17.66kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 21 юли 2017 г., 16:48:09, размер на файла: 21.22kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: АОП: 00118-2016-0013

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен