Открита процедура с предмет:

„Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен” по 2 обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:58:26, размер на файла: 145.51kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:58:29, размер на файла: 198.58kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:58:33, размер на файла: 463.86kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:58:38, размер на файла: 210.74kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:58:44, размер на файла: 73.78kB ]

Количествено-стойностна сметка - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:58:50, размер на файла: 26.82kB ]

Количествено-стойностна сметка - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:58:53, размер на файла: 63.50kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:58:56, размер на файла: 91.42kB ]

Проект на договор /Приложение № 9/
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:59:01, размер на файла: 197.22kB ]

Техническа документация - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 18:59:49, размер на файла: 69.17MB ]

Техническа документация - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 19:00:15, размер на файла: 62.36MB ]

Коригирани документи съгласно Решение № РД 15-2163/08.08.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 11 август 2018 г., 16:27:31, размер на файла: 80.14kB ]

Решение № РД 15-2163/08.08.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 13 август 2018 г., 15:44:16, размер на файла: 154.54kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 06 август 2018 г., 16:32:01, размер на файла: 142.29kB ]


Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 07 декември 2018 г., 16:57:47, размер на файла: 157.27kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 16:28:08, размер на файла: 61.53kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 15:07:46, размер на файла: 78.78kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 15:07:47, размер на файла: 206.58kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 15:07:48, размер на файла: 87.09kB ]

Доклад за резултатите от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 15:07:49, размер на файла: 243.89kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 15:07:55, размер на файла: 123.10kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 18:42:03, размер на файла: 1.41MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 18:42:04, размер на файла: 177.58kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 11:12:47, размер на файла: 1.57MB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 11:12:49, размер на файла: 178.65kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 29 януари 2020 г., 10:54:19, размер на файла: 144.75kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2021 г., 15:07:16, размер на файла: 143.72kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0020

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен