Открита процедура с предмет:

Избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа

Решение за откриване на процедура
[ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 11:36:16, размер на файла: 147.50kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 11:36:22, размер на файла: 199.65kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 13:41:53, размер на файла: 686.29kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 13:41:57, размер на файла: 1.95MB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 13:41:59, размер на файла: 491.00kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 16 юни 2020 г., 13:42:02, размер на файла: 89.19kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 27 юли 2020 г., 16:41:44, размер на файла: 93.75kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 27 юли 2020 г., 16:41:51, размер на файла: 95.39kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 27 юли 2020 г., 16:41:56, размер на файла: 127.73kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2020 г., 11:56:57, размер на файла: 2.25MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2020 г., 11:57:02, размер на файла: 186.90kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0014

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен