Открита процедура с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на 321.4 км. четвъртокласни общински пътища на територията на Община Сливен за зимен сезон 2019/2020 г.

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 11:26:29, размер на файла: 145.57kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 30 септември 2019 г., 11:26:35, размер на файла: 188.66kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:55:36, размер на файла: 305.03kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:55:43, размер на файла: 72.14kB ]

Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:55:48, размер на файла: 67.64kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:55:54, размер на файла: 85.36kB ]

Проект на договор /Приложение № 5/
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 11:55:59, размер на файла: 133.06kB ]


Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 16:53:26, размер на файла: 88.32kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисия
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 16:53:32, размер на файла: 110.51kB ]

Решение за класиране
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 16:53:37, размер на файла: 124.55kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 09 декември 2019 г., 13:51:02, размер на файла: 411.87kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 09 декември 2019 г., 13:53:04, размер на файла: 172.97kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 29 май 2020 г., 14:38:59, размер на файла: 142.83kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0016

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен