Открита процедура с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен”, по две обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 05 юли 2018 г., 11:03:02, размер на файла: 146.99kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 05 юли 2018 г., 11:03:04, размер на файла: 210.86kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 05 юли 2018 г., 11:03:06, размер на файла: 410.07kB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 05 юли 2018 г., 11:03:10, размер на файла: 199.26kB ]
Анализ на потреблението - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 05 юли 2018 г., 11:03:12, размер на файла: 111.47kB ]
Анализ на потреблението - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 05 юли 2018 г., 11:03:15, размер на файла: 108.48kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 05 юли 2018 г., 11:03:23, размер на файла: 90.04kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 05 юли 2018 г., 11:03:40, размер на файла: 88.13kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 05 юли 2018 г., 11:03:46, размер на файла: 133.89kB ]


Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 16:12:11, размер на файла: 86.31kB ]
Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 16:12:11, размер на файла: 68.61kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 16:12:11, размер на файла: 75.39kB ]
Решение за прекратяване на открита процедура
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 16:12:11, размер на файла: 114.52kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 13 септември 2018 г., 10:54:06, размер на файла: 187.47kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0017

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен