Открита процедура с предмет:

„Доставка и монтаж на обзавеждане и технологично оборудване за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”, по шест обособени позиции

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г., 17:06:55, размер на файла: 145.18kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г., 17:06:57, размер на файла: 243.04kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г., 17:06:59, размер на файла: 799.13kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г., 17:07:00, размер на файла: 175.10kB ]

Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г., 17:07:02, размер на файла: 357.11kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 16 март 2018 г., 16:55:09, размер на файла: 148.83kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 17:14:51, размер на файла: 152.15kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 17:14:53, размер на файла: 181.46kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 17:14:55, размер на файла: 179.99kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 17:14:56, размер на файла: 101.83kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 17:14:58, размер на файла: 418.67kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 17:15:02, размер на файла: 160.37kB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 17:15:04, размер на файла: 122.60kB ]

Обявление за възложена поръчка на обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 24 август 2018 г., 11:45:07, размер на файла: 177.95kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 11:45:40, размер на файла: 1.10MB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 11:45:42, размер на файла: 961.47kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 11:45:43, размер на файла: 808.85kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 11:45:45, размер на файла: 837.86kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 1, 4, 5 и 6
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 11:45:46, размер на файла: 218.67kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:36:52, размер на файла: 963.53kB ]

Обявление за възложена поръчка - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2018 г., 15:37:10, размер на файла: 180.98kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 14:43:21, размер на файла: 142.24kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2018 г., 16:43:43, размер на файла: 143.30kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2018 г., 16:43:45, размер на файла: 143.22kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 07 декември 2018 г., 13:44:50, размер на файла: 142.31kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 28 юни 2019 г., 16:36:12, размер на файла: 142.77kB ]


ДО
«БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ» ООД, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА „ДЕТСКА ГРАДИНА И ЗДРАВНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В УПИ І, КВ. 40, КВ. „НАДЕЖДА” – ГР. СЛИВЕН”, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0005
ДАТА: 11.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

На дата 09.07.2018 г. са Ви изпратени Решения № РД 15 – 1960/09.07.2018 г. и № РД 15 – 1961/09.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и технологично оборудване за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”, по шест обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 289/19.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 830809 от 21.02.2018 г.

Решенията са изпратени при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. Родопски извор № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32.

На 10.07.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решения № РД 15 – 1960/09.07.2018 г. и № РД 15 – 1961/09.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и технологично оборудване за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”, по шест обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 289/19.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 830809 от 21.02.2018 г. се считат за надлежно връчени на «Българска училищна индустрия» ООД, гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 11.07.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61009077201, с която са Ви изпратени Решенията.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решения № РД 15 – 1960/09.07.2018 г. и № РД 15 – 1961/09.07.2018 г., за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и технологично оборудване за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”, по шест обособени позиции, за определяне на изпълнител и прекратяване на обособена позиция № 2, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-002 с публикация от дата: 09.07.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61009077201, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61009077201
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 17:12:04, размер на файла: 14.93kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 17:12:20, размер на файла: 19.49kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 17:12:22, размер на файла: 23.10kB ]


ДО
«РЕЙБ» ЕООД, ГР. СЛИВЕН
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА „ДЕТСКА ГРАДИНА И ЗДРАВНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В УПИ І, КВ. 40, КВ. „НАДЕЖДА” – ГР. СЛИВЕН”, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2018-0005
ДАТА: 11.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

На дата 09.07.2018 г. са Ви изпратени Решения № РД 15 – 1960/09.07.2018 г. и № РД 15 – 1961/09.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и технологично оборудване за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”, по шест обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 289/19.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 830809 от 21.02.2018 г.

Решенията са изпратени при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. Сливен, кв. Даме Груев, бл. 21, вх. Б, ап. 5.

На 10.07.2018 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решения № РД 15 – 1960/09.07.2018 г. и № РД 15 – 1961/09.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и технологично оборудване за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”, по шест обособени позиции, открита с Решение № РД 15 - 289/19.02.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 830809 от 21.02.2018 г. се считат за надлежно връчени на «Рейб» ЕООД, гр. Сливен, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 11.07.2018 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61009066705, с която са Ви изпратени Решенията.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решения № РД 15 – 1960/09.07.2018 г. и № РД 15 – 1961/09.07.2018 г., за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и технологично оборудване за „Детска градина и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен”, по шест обособени позиции, за определяне на изпълнител и прекратяване на обособена позиция № 2, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-002 с публикация от дата: 09.07.2018 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61009066705, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61009066705
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 17:12:23, размер на файла: 16.21kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 17:12:25, размер на файла: 18.90kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 17:12:27, размер на файла: 22.47kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0005

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен