Открита процедура с предмет:

Доставка на обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция, кв. „Република” 35 с филиал „Република” № 51

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 04 март 2019 г., 14:05:25, размер на файла: 144.70kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 04 март 2019 г., 14:05:27, размер на файла: 196.39kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 13:37:07, размер на файла: 258.80kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 13:37:09, размер на файла: 81.47kB ]
Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 13:37:12, размер на файла: 94.91kB ]
Образци
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 13:37:16, размер на файла: 103.12kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 13:37:18, размер на файла: 84.55kB ]
Проект на договор /Образец № 7/
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 13:37:22, размер на файла: 169.55kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 16:55:45, размер на файла: 136.72kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 16:55:47, размер на файла: 72.08kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 16:55:48, размер на файла: 150.02kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 09 май 2019 г., 16:55:50, размер на файла: 101.61kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 11:54:46, размер на файла: 503.24kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 11:54:47, размер на файла: 176.91kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 09 август 2019 г., 16:04:00, размер на файла: 140.32kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0009

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен