Открита процедура с предмет:

Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на гр. Сливен; Почистване от сняг и лед на улици, тротоари и други места за обществено ползване на територията на град Сливен; Почистване на замърсени с отпадъци терени в землището на град Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 20 януари 2020 г., 15:01:26, размер на файла: 151.56kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 20 януари 2020 г., 15:01:32, размер на файла: 150.07kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 16:52:26, размер на файла: 896.78kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 16:52:34, размер на файла: 697.61kB ]

Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 16:52:38, размер на файла: 210.04kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 16:52:45, размер на файла: 104.22kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 16:52:50, размер на файла: 90.93kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ и приложения
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 16:52:55, размер на файла: 1.03MB ]


Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 18 май 2020 г., 13:27:21, размер на файла: 60.97kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 13:40:32, размер на файла: 110.85kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 13:40:36, размер на файла: 127.67kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 13:40:41, размер на файла: 174.41kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 13:40:44, размер на файла: 127.56kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 24 юли 2020 г., 10:40:56, размер на файла: 6.65MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 24 юли 2020 г., 10:41:01, размер на файла: 179.50kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0002

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен