Открита процедура с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласни общински пътища на територията на Община Сливен

Решение за откриване на процедура
[ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 11:39:12, размер на файла: 148.28kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 11:39:19, размер на файла: 209.23kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 11:12:46, размер на файла: 329.58kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 11:12:52, размер на файла: 73.46kB ]

Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 11:12:58, размер на файла: 77.39kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 11:13:11, размер на файла: 86.69kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 11:13:23, размер на файла: 135.21kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 23 юли 2020 г., 10:04:38, размер на файла: 156.77kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 16:52:45, размер на файла: 89.01kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 16:52:51, размер на файла: 96.25kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 16:52:55, размер на файла: 127.03kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2020 г., 11:59:43, размер на файла: 536.77kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2020 г., 11:59:48, размер на файла: 173.44kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2020 г., 15:21:27, размер на файла: 329.07kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2020 г., 15:21:33, размер на файла: 309.81kB ]

Съобщение
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2020 г., 15:21:38, размер на файла: 96.39kB ]

Съобщение
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2021 г., 15:54:58, размер на файла: 97.25kB ]

Обявление за приключен договор
[ Дата на публикуване: 15 юни 2021 г., 14:49:46, размер на файла: 195.00kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0015

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен