Открита процедура с предмет:

Упражняване на строителен надзор по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 22 юни 2018 г., 13:03:54, размер на файла: 148.75kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 22 юни 2018 г., 13:03:56, размер на файла: 209.42kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 22 юни 2018 г., 13:03:59, размер на файла: 1.18MB ]
Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 22 юни 2018 г., 13:04:02, размер на файла: 316.49kB ]
Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 22 юни 2018 г., 13:04:05, размер на файла: 107.70kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 22 юни 2018 г., 13:04:07, размер на файла: 94.74kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 22 юни 2018 г., 13:04:10, размер на файла: 365.79kB ]
Техническа документация
[ Дата на публикуване: 22 юни 2018 г., 13:04:12, размер на файла: 9.29MB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 август 2018 г., 16:51:52, размер на файла: 107.40kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 август 2018 г., 16:51:53, размер на файла: 106.15kB ]
Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 август 2018 г., 16:51:55, размер на файла: 110.53kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 август 2018 г., 16:51:56, размер на файла: 201.45kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 август 2018 г., 16:51:58, размер на файла: 103.81kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 11:34:11, размер на файла: 845.71kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 11:34:14, размер на файла: 181.90kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 17:03:40, размер на файла: 143.86kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0014


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0014

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен