Открита процедура с предмет:

Приготвяне и доставка на топъл обяд - кетъринг по предварителна заявка на Община Сливен, във връзка с изпълнение на процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016 – 2020” съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0148-C09 „Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен“, финансиран по ОП ФЕПНЛ

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2019 г., 11:15:58, размер на файла: 148.29kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2019 г., 11:16:05, размер на файла: 192.05kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2019 г., 10:28:38, размер на файла: 723.21kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2019 г., 10:28:44, размер на файла: 246.12kB ]

Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2019 г., 10:28:49, размер на файла: 109.18kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2019 г., 10:28:54, размер на файла: 88.08kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2019 г., 10:29:02, размер на файла: 88.75kB ]

Проект на договор /Образец № 5/
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2019 г., 10:29:07, размер на файла: 340.67kB ]


Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2019 г., 13:46:07, размер на файла: 61.83kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2019 г., 16:53:41, размер на файла: 162.92kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2019 г., 16:53:47, размер на файла: 77.76kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2019 г., 16:53:51, размер на файла: 187.23kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2019 г., 16:53:55, размер на файла: 128.99kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 23 декември 2019 г., 11:37:14, размер на файла: 822.23kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 23 декември 2019 г., 11:38:28, размер на файла: 176.96kB ]

Договор за подизпълнение
[ Дата на публикуване: 23 декември 2019 г., 11:39:37, размер на файла: 156.87kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 20 март 2020 г., 16:14:38, размер на файла: 146.08kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0019

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен