Открита процедура с предмет:

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Сливен и второстепенни разпоредители с бюджет

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 11:09:55, размер на файла: 145.97kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 20 август 2018 г., 11:09:55, размер на файла: 193.22kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 22 август 2018 г., 10:45:36, размер на файла: 231.50kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 22 август 2018 г., 10:45:36, размер на файла: 78.61kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 22 август 2018 г., 10:45:36, размер на файла: 68.71kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 22 август 2018 г., 10:45:36, размер на файла: 88.33kB ]

Проект на договор /Приложение № 8/
[ Дата на публикуване: 22 август 2018 г., 10:45:36, размер на файла: 135.91kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 18 септември 2018 г., 16:14:11, размер на файла: 147.39kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 25 септември 2018 г., 17:01:00, размер на файла: 147.74kB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 11:31:34, размер на файла: 158.61kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 14:27:15, размер на файла: 99.10kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 14:27:16, размер на файла: 103.25kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2018 г., 14:27:18, размер на файла: 105.04kB ]

Съобщение за образувано производство от КЗК
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 15:17:09, размер на файла: 99.79kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 10:57:00, размер на файла: 307.17kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 10:57:01, размер на файла: 178.14kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 03 май 2022 г., 17:00:20, размер на файла: 359.81kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0023

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен