Открита процедура с предмет:

Упражняване на строителен надзор по проект „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ - селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.003-0012-С01 по ОП „Околна среда 2014-2020”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 12:01:15, размер на файла: 149.60kB ]
Обявление
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 12:01:16, размер на файла: 207.08kB ]
Документация за участие
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 12:01:17, размер на файла: 0.99MB ]
Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 12:01:20, размер на файла: 381.07kB ]
Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 12:01:23, размер на файла: 133.59kB ]
еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 12:01:24, размер на файла: 90.19kB ]
Проект на договор
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 12:01:26, размер на файла: 335.05kB ]
Технически проект
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 14:06:49, размер на файла: 188.89MB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 11 март 2019 г., 16:12:14, размер на файла: 151.04kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 май 2019 г., 16:02:16, размер на файла: 121.65kB ]
Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 13 май 2019 г., 16:02:17, размер на файла: 101.88kB ]
Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 13 май 2019 г., 16:02:19, размер на файла: 162.02kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 13 май 2019 г., 16:02:20, размер на файла: 105.64kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 12:00:07, размер на файла: 877.23kB ]
Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 17 юни 2019 г., 12:00:09, размер на файла: 183.18kB ]
Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 15:38:32, размер на файла: 144.30kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0005

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен