Открита процедура с предмет:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект и Комплексна консултантска услуга на обект: „Реконструкция на кръстовище бул.

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 30 юни 2017 г., 13:31:45, размер на файла: 149.14kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 30 юни 2017 г., 13:31:49, размер на файла: 207.01kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 01 юли 2017 г., 12:23:43, размер на файла: 284.87kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 01 юли 2017 г., 12:23:44, размер на файла: 290.24kB ]

Приложения - образци
[ Дата на публикуване: 01 юли 2017 г., 12:23:46, размер на файла: 73.41kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 01 юли 2017 г., 12:23:48, размер на файла: 251.53kB ]

Идеен проект
[ Дата на публикуване: 01 юли 2017 г., 12:24:24, размер на файла: 12.86MB ]


Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 17 юли 2017 г., 10:45:05, размер на файла: 162.74kB ]

Документация за участие, след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 11:57:33, размер на файла: 253.92kB ]

Приложения - образци, след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 11:57:46, размер на файла: 74.51kB ]

Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 21 септември 2017 г., 11:58:11, размер на файла: 193.95kB ]

Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 21 септември 2017 г., 11:58:13, размер на файла: 114.59kB ]

Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 21 септември 2017 г., 11:58:15, размер на файла: 112.86kB ]

Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 21 септември 2017 г., 11:58:17, размер на файла: 81.25kB ]

Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 21 септември 2017 г., 11:58:19, размер на файла: 79.19kB ]

Доклад от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 21 септември 2017 г., 11:58:22, размер на файла: 333.08kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 21 септември 2017 г., 11:58:24, размер на файла: 124.20kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2018 г., 10:29:30, размер на файла: 181.56kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2018 г., 10:29:49, размер на файла: 732.12kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 16:15:31, размер на файла: 143.10kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 19 юли 2017 г., 13:31:45, размер на файла: 152.29kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0015

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен