Открита процедура с предмет:

Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3 гр. Сливен”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:11:59, размер на файла: 144.70kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:10:14, размер на файла: 203.68kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:01:12, размер на файла: 536.27kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:04:25, размер на файла: 278.98kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:05:40, размер на файла: 72.58kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:08:03, размер на файла: 89.25kB ]

Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:08:50, размер на файла: 138.68kB ]

Проект на договор /Приложение № 9/
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:11:09, размер на файла: 200.94kB ]

Техническа документация
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:13:24, размер на файла: 19.37MB ]

Скица
[ Дата на публикуване: 07 януари 2019 г., 17:24:01, размер на файла: 627.72kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 23 януари 2019 г., 15:48:33, размер на файла: 155.31kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 28 януари 2019 г., 16:07:35, размер на файла: 154.40kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 31 януари 2019 г., 15:24:23, размер на файла: 153.43kB ]

Разяснения по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 31 януари 2019 г., 15:24:24, размер на файла: 156.02kB ]

Разяснения по документацията (5)
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2019 г., 13:34:07, размер на файла: 157.19kB ]

Разяснения по документацията (6)
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2019 г., 13:34:08, размер на файла: 162.01kB ]

Разяснения по документацията (7)
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2019 г., 13:34:08, размер на файла: 175.34kB ]


Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 април 2019 г., 16:54:48, размер на файла: 504.00kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 14 юни 2019 г., 16:15:32, размер на файла: 59.72kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 16:56:18, размер на файла: 88.90kB ]

Протокол № 3 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 16:56:20, размер на файла: 340.86kB ]

Протокол № 4 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 16:56:21, размер на файла: 91.29kB ]

Доклад за резултатите от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 16:56:23, размер на файла: 397.17kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 16:56:25, размер на файла: 145.79kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 август 2019 г., 11:03:35, размер на файла: 5.79MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 19 август 2019 г., 11:03:46, размер на файла: 174.80kB ]

Обявление за приключен договор
[ Дата на публикуване: 28 юли 2020 г., 13:47:50, размер на файла: 142.45kB ]


ДО
„НСК СОФИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ
УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „САНИРАНЕ И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКА ЯСЛА № 3 ГР. СЛИВЕН”
С УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00118-2019-0001
ДАТА: 24.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,

На дата 21.06.2019 г. Ви е изпратено Решение № РД 15 – 1770/21.06.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3 гр. Сливен”, открита с Решение № РД 15 - 6/03.01.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 886244 от 07.01.2019 г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес: гр. София, ул. „Димитър Петков”, бл. 339, ет. 6, ап. 107.

На 24.06.2019 г. куриер е посетил адреса, но доставката не е извършена, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Решение № РД 15 – 1770/21.06.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3 гр. Сливен”, открита с Решение № РД 15 - 6/03.01.2019 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 886244 от 07.01.2019 г. се счита за надлежно връчено на „НСК София” ЕООД, гр. София, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в Профила на купувача, а именно: 24.06.2019 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на данните за товарителница 61076652253, с която Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № РД 15 – 1770/21.06.2019 г. за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3 гр. Сливен”, за определяне на изпълнител, Доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка на адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2019-001 с публикация от дата: 21.06.2019 г.

Настоящото съобщение в едно с разпечатка на данните за товарителница 61076652253, описана в него е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


С уважение,

РУМЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.


Приложения:

Разпечатка на данните за товарителница 61076652253
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 17:13:30, размер на файла: 12.85kB ]

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 17:13:32, размер на файла: 18.40kB ]

Електронен подпис към съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 17:13:34, размер на файла: 21.91kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0001

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен