Открита процедура до 14.04.2016 г.

1-00118-2016-005 - Изпълнение на СМР съгласно технически проекти на 4 обекта, в т.ч. доставка инсталиране и функционални проби на техническо оборудване, компоненти и материали – дoставка на компоненти и материали за нова котелна инсталация; 5 броя водогреен котел с комбинирана газо-нафтова горелка; 1 брой чугунен водогреен котел, софтуер за Автоматизирана система за управление на енергийната ефективност (АСУЕЕ), по проект BG 04-02-03-017 „Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен”

Дата на публикуване: 14 април 2016 г. 22:36:15 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0007


1-00118-2016-006 - Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 14 април 2016 г. 16:16:40 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0008


1-00118-2016-004 - Основен ремонт на сградата на читалище „Д-р Петър Берон”, с. Тополчане, Община Сливен

Дата на публикуване: 12 април 2016 г. 14:40:16 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0006


1-00118-2016-003 - Изпълнение на СМР по проект „Обидинено детско заведение и здравно – образователен център в УПИ І, кв. 40, кв. „Надежда” – гр. Сливен

Дата на публикуване: 11 април 2016 г. 16:32:29 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0005


1-00118-2016-002 - „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по ОП

Дата на публикуване: 24 март 2016 г. 17:15:19 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0004


1-00118-2016-0001 - „Избор на изпълнител за изграждане на техническата инфраструктура на строежи: 1. Реконструкция и изграждане на уличното пространство източно от ПИ 7338.603.269 в кв. Промишлена зона, гр. Сливен, подобект: Автобусна спирка и вътрешни пътища между о.т.228 - о.т.229 - о.т.230 - о.т.231 - о.т.232 - о.т.233 - о.т.234; 2. Основен ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 163 до о.т. 110а в Промишлена зона, Югоизточната част на гр. Сливен”

Дата на публикуване: 07 март 2016 г. 19:38:18 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0002


1-00118-2015-008 - „Доставка на МПС (втора употреба) за ЦДГ и Социални заведения, при Община Сливен” по четири обособени позиции

Дата на публикуване: 13 октомври 2015 г. 19:13:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0021


1-00118-2015-007 - Доставка на микробус (втора употреба) по проект BG 06 – 221 “Творческо пространство за малки и големи”, по Програма „Деца и младежи в риск”

Дата на публикуване: 28 септември 2015 г. 15:41:01 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0020


1-00118-2015-006 - Зимно поддържане и снегопочистване на 321,4 км. четвъртокласни общински пътища за зимен сезон 2015 - 2016 г.

Дата на публикуване: 16 септември 2015 г. 17:01:26 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0019


1-00118-2015-005 - Доставка на един брой нов специализиран автобус за лица с увреждания, пригоден за ползване на инвалидни колички

Дата на публикуване: 09 септември 2015 г. 16:00:37 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0017


1-00118-2015-004 - Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Сливен

Дата на публикуване: 14 август 2015 г. 14:10:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0015


1-00118-2015-003 - „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Сливен”, по осем обособени позиции

Дата на публикуване: 25 юни 2015 г. 17:15:15 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0014


1-00118-2015-002 - Изпълнение на СМР и дейности по проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, II-ри етап”

Дата на публикуване: 04 юни 2015 г. 20:17:13 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0006


1-00118-2015-001 - Изпълнение на СМР по проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, І-ви етап”

Дата на публикуване: 16 март 2015 г. 18:04:28 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0003


1-00118-2014-001 - Избор на изпълнител за провеждане на „Обучение по специализирани компютърни теми и обучение по ключови компетентности по проект „Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на Общинска администрация Сливен”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 16 декември 2014 г. 10:33:36 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0031


Достъпност