Открита процедура с предмет:

„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Сливен”, по осем обособени позиции

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 25 юни 2015 г., 17:15:15 ч, размер на файла: 1.55MB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 01 декември 2015 г., 15:21:06, размер на файла: 595.18kB ]
Съобщение за отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 18 декември 2015 г., 16:00:53, размер на файла: 47.40kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2016 г., 15:51:36, размер на файла: 78.29kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2016 г., 15:52:05, размер на файла: 434.05kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2016 г., 15:52:07, размер на файла: 156.91kB ]
Протокол № 5 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2016 г., 15:52:08, размер на файла: 217.35kB ]
Протокол № 6 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2016 г., 15:52:12, размер на файла: 359.33kB ]
Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2016 г., 15:52:19, размер на файла: 177.91kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (1)
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2016 г., 11:45:26, размер на файла: 55.84kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (2)
[ Дата на публикуване: 09 март 2016 г., 11:58:15, размер на файла: 48.34kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (3)
[ Дата на публикуване: 22 март 2016 г., 12:09:37, размер на файла: 42.70kB ]
Информация за сключен договор - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 31 март 2016 г., 09:34:37, размер на файла: 208.26kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 31 март 2016 г., 09:34:42, размер на файла: 738.17kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (4)
[ Дата на публикуване: 04 април 2016 г., 10:33:50, размер на файла: 45.36kB ]
Информация за сключен договор - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 13 април 2016 г., 14:18:07, размер на файла: 206.16kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 13 април 2016 г., 14:18:10, размер на файла: 717.28kB ]
Информация за сключен договор - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 18 април 2016 г., 16:18:56, размер на файла: 204.60kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 18 април 2016 г., 16:19:00, размер на файла: 863.17kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (5)
[ Дата на публикуване: 22 април 2016 г., 15:38:06, размер на файла: 51.81kB ]
Информация за сключени договори - обособена позиция 2, 4, 6, 7 и 8
[ Дата на публикуване: 25 април 2016 г., 16:45:55, размер на файла: 226.00kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 25 април 2016 г., 16:46:01, размер на файла: 284.31kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 25 април 2016 г., 16:46:03, размер на файла: 303.03kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 25 април 2016 г., 16:46:05, размер на файла: 197.30kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 25 април 2016 г., 16:46:07, размер на файла: 744.73kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 25 април 2016 г., 16:46:09, размер на файла: 719.48kB ]
Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 25 юли 2018 г., 18:33:49, размер на файла: 142.92kB ]
Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 25 юли 2018 г., 18:33:52, размер на файла: 142.34kB ]
Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 25 юли 2018 г., 18:33:55, размер на файла: 142.61kB ]
Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 25 юли 2018 г., 18:33:59, размер на файла: 142.53kB ]
Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 25 юли 2018 г., 18:34:01, размер на файла: 142.06kB ]
Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 25 юли 2018 г., 18:34:05, размер на файла: 142.58kB ]
Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 25 юли 2018 г., 18:34:08, размер на файла: 142.54kB ]
Информация за изпълнението на договора - обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 25 юли 2018 г., 18:34:11, размер на файла: 141.72kB ]

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 10 юли 2015 г., 16:48:44, размер на файла: 134.37kB ]
Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 27 юли 2015 г., 11:21:50, размер на файла: 132.86kB ]
Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 27 юли 2015 г., 11:22:09, размер на файла: 133.90kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0014

Достъпност