Открита процедура с предмет:

Изпълнение на СМР съгласно технически проекти на 4 обекта, в т.ч. доставка инсталиране и функционални проби на техническо оборудване, компоненти и материали – дoставка на компоненти и материали за нова котелна инсталация; 5 броя водогреен котел с комбинирана газо-нафтова горелка; 1 брой чугунен водогреен котел, софтуер за Автоматизирана система за управление на енергийната ефективност (АСУЕЕ), по проект BG 04-02-03-017 „Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен”

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 14 април 2016 г., 22:36:15, размер на файла: 99.85MB ]
Решение за промяна
[ Дата на публикуване: 14 май 2016 г., 15:03:59, размер на файла: 174.03kB ]
Протокол № 2 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2016 г., 18:32:56, размер на файла: 81.48kB ]
Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 24 юни 2016 г., 16:30:27, размер на файла: 62.53kB ]
Протокол № 1 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 01 юли 2016 г., 11:53:13, размер на файла: 55.13kB ]
Протокол № 3 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 01 юли 2016 г., 11:53:13, размер на файла: 210.32kB ]
Протокол № 4 от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 01 юли 2016 г., 11:53:13, размер на файла: 150.20kB ]
Решение №РД 15 - 905/01.07.2016 г.
[ Дата на публикуване: 01 юли 2016 г., 11:53:13, размер на файла: 92.05kB ]
Информация за освобождаване на гаранциите за участие (1)
[ Дата на публикуване: 16 август 2016 г., 14:59:17, размер на файла: 47.58kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 16 август 2016 г., 14:59:06, размер на файла: 192.90kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 16 август 2016 г., 14:59:10, размер на файла: 4.23MB ]
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 05 юли 2017 г., 14:54:04, размер на файла: 147.28kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0007

Достъпност