Публични покани до 14.04.2016 г.

9-00118-2016-008 - „Изработване и доставка на материали за публичност и информация, изготвяне на публикации и организиране на информационни събития” по Проект BG05M9OP001-2.002-0206-C001 „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен” по две обособени позиции

Дата на публикуване: 12 април 2016 г. 15:36:14 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9052513


9-00118-2016-007 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

Дата на публикуване: 07 април 2016 г. 12:02:58 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9052202


9-00118-2016-006 - „Текущ ремонт улична мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 05 април 2016 г. 11:51:39 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9052084


9-00118-2016-005 - Осигуряване на нощувки и храна на участници в 20 Международен детски фолклорен танцов фестивал

Дата на публикуване: 23 март 2016 г. 14:27:07 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9051622


9-00118-2016-004 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г. 15:52:08 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9050871


9-00118-2016-003 - „Обществен превоз на пътници по Областна и Републиканска транспортни схеми”, по осемдесет и три обособени позиции

Дата на публикуване: 26 февруари 2016 г. 16:54:15 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9050846


9-00118-2016-002 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 29 януари 2016 г. 16:27:58 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9049993


9-00118-2016-001 - „Информация и публичност по проект BG 04-02-03-017 „Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен”

Дата на публикуване: 21 януари 2016 г. 16:38:55 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9049784


9-00118-2015-055 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 16 декември 2015 г. 16:45:56 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9049083


9-00118-2015-054 - Доставка на компютърна техника, принтери и аудиовизуални устройства по проект BG 06 - 221 „Творческо пространство за малки и големи”

Дата на публикуване: 15 декември 2015 г. 16:57:45 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9049031


9-00118-2015-053 - Доставка на обзавеждане и оборудване по проект BG 06 - 221 „Творческо пространство за малки и големи”, по седем обособени позиции

Дата на публикуване: 15 декември 2015 г. 16:31:38 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9049029


9-00118-2015-052 - Доставка на храна на потребителите на социални услуги

Дата на публикуване: 12 декември 2015 г. 16:33:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048960


9-00118-2015-051 - Предоставяне на интернет

Дата на публикуване: 12 декември 2015 г. 16:00:07 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048958


9-00118-2015-050 - Извършване на застрахователни услуги

Дата на публикуване: 09 декември 2015 г. 17:10:46 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048800


9-00118-2015-049 - Доставка на преносим компютър и скенери по проект „Интегриран проект за социално включване на ромите и другите уязвими групи в Сливен” финансиран по Договор от 23.06.2015г. между Федералния съвет на Швейцария, представляван от ШАРС и МТСП и Община Сливен

Дата на публикуване: 09 декември 2015 г. 14:54:04 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048776


9-00118-2015-048 - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Дата на публикуване: 08 декември 2015 г. 17:17:27 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048736


9-00118-2015-047 - Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2016 година

Дата на публикуване: 03 декември 2015 г. 17:28:25 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048527


9-00118-2015-046 - Осигуряване на публичност и информация по проект BG06 -221 „Творческо пространство за малки и големи”, по Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по четири обособени позиции

Дата на публикуване: 25 ноември 2015 г. 18:27:13 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048100


9-00118-2015-045 - „Пътуване, с цел обмяна на добри практики (в чужбина) – за 8 души за 4 дни в Трондхайм (Норвегия)” по проект BG06 -221 „Творческо пространство за малки и големи”

Дата на публикуване: 09 октомври 2015 г. 17:02:19 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9046639


9-00118-2015-044 - Основен ремонт на сгради на читалища на територията на Община Сливен – Ремонт зала НЧ „Христо Ботев 1936”, с. Бяла, Община Сливен

Дата на публикуване: 05 октомври 2015 г. 18:19:37 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9046499


9-00118-2015-043 - Основен ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения при ЦОП „Сливен” - Противоветрови прегради на покрит пазар за плодове и зеленчуци

Дата на публикуване: 01 октомври 2015 г. 16:50:55 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9046386


9-00118-2015-042 - Изпълнение на СМР за изграждане на вътрешно квартални улици между кв. 468, кв. 469, кв. 470 и кв. 471 по плана на кв.

Дата на публикуване: 23 септември 2015 г. 22:38:05 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9046136


9-00118-2015-041 - Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление”

Дата на публикуване: 18 септември 2015 г. 16:56:52 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9046095


9-00118-2015-040 - Изпълнение на СМР за изграждане на вътрешно квартални улици между кв. 468, кв. 469, кв. 470 и кв. 471 по плана на кв. Даме Груев, гр. Сливен

Дата на публикуване: 17 септември 2015 г. 17:29:15 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9046056


9-00118-2015-039 - Отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/21.12.2005г. на МТСП и МЗ за нуждите на служителите на Диагностично-консултативен център 2 - Сливен ЕООД, гр. Сливен.

Дата на публикуване: 17 септември 2015 г. 15:04:51 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9046035


9-00118-2015-038 - „Основен ремонт - рехабилитация на изградени улици на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 16 септември 2015 г. 19:22:07 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9046013


9-00118-2015-037 - Изграждане, реконструкция и ремонт на огради за обекти – общинска собственост на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 12 септември 2015 г. 18:37:42 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045897


9-00118-2015-036 - „Текущи ремонти и поддържане на 267,20 км. общински пътища на територията на Община Сливен” по три обособени позиции

Дата на публикуване: 12 септември 2015 г. 18:32:39 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045895


9-00118-2015-035 - Доставка на оборудване (стопански инвентар) за детски градини и социални заведения

Дата на публикуване: 12 септември 2015 г. 12:53:12 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045888


9-00118-2015-034 - Основен ремонт на сграда на обществена баня в СО „Сливенски минерални бани” (ремонт покрив и крило „А”), Община Сливен

Дата на публикуване: 12 септември 2015 г. 10:47:49 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045886


9-00118-2015-033 - Основен ремонт и реконструкция на отводнителни съоръжения по уличната мрежа в централна градска част на гр. Сливен

Дата на публикуване: 04 септември 2015 г. 14:07:05 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045611


9-00118-2015-032 - „Изготвяне на Програма за управление на отпадъците 2014 г. – 2020 г.”

Дата на публикуване: 27 август 2015 г. 16:02:46 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045280


9-00118-2015-031 - Доставка на учебни пособия, материали за обучения и костюми по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”

Дата на публикуване: 21 август 2015 г. 14:55:22 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045111


9-00118-2015-030 - Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на

Дата на публикуване: 21 август 2015 г. 11:25:22 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045091


9-00118-2015-029 - „Доставка на компютърна техника, принтери и аудиовизуални устройства” по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”

Дата на публикуване: 12 август 2015 г. 16:26:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044791


9-00118-2015-028 - „Пътуване, с цел обмяна на добри практики (в чужбина) – за 8 души за 4 дни в Трондхайм /Норвегия/” по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”

Дата на публикуване: 12 август 2015 г. 16:19:19 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044788


9-00118-2015-027 - Консултантска услуга – строителен надзор, на обект: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, Община Сливен, II-ри етап”

Дата на публикуване: 07 август 2015 г. 17:20:55 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044660


9-00118-2015-026 - Благоустрояване на пешеходни площи, терени за обществено обслужване, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в Общината

Дата на публикуване: 30 юли 2015 г. 14:58:14 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044382


9-00118-2015-025 - Текущ ремонт сграда ЦДГ „Радост”, с. Камен, Община Сливен

Дата на публикуване: 30 юли 2015 г. 13:37:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044380


9-00118-2015-024 - Основен ремонт сгради - общинска собственост и прилежащите им площи и съоръжения за детски градини и ОДЗ (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и кухненски блокове) – ремонт сграда ЦДГ „Перуника”, с. Сотиря, Община Сливен

Дата на публикуване: 30 юли 2015 г. 13:28:10 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044376


9-00118-2015-023 - Изграждане на пътен мост на р. Дюлева в УПИ І, кв. 585 по плана на кв. „Сини камъни”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 24 юли 2015 г. 19:43:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044238


9-00118-2015-022 - „Основен ремонт на сгради на читалища на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 23 юли 2015 г. 15:45:40 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044157


9-00118-2015-021 - Основен ремонт сгради-общинска собственост и прилежащите им площи и съоръжения за детски градини и ОДЗ (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и кухненски блокове) – ремонт кухненски и административен блок ЦДГ „Здравец”, гр. Кермен, Община Сливен

Дата на публикуване: 23 юли 2015 г. 14:24:33 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044146


9-00118-2015-020 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 13 юли 2015 г. 10:44:55 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9043754


9-00118-2015-019 - Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление”

Дата на публикуване: 06 юли 2015 г. 11:59:38 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9043513


9-00118-2015-018 - Основен ремонт сгради - общинска собственост и прилежащите им площи и съоръжения за детски градини и ОДЗ (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и кухненски блокове) – ремонт сграда ЦДГ „Ралица”, с. Злати войвода, Община Сливен

Дата на публикуване: 02 юли 2015 г. 18:21:50 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9043446


9-00118-2015-017 - Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на община Сливен

Дата на публикуване: 29 юни 2015 г. 11:49:04 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9043256


9-00118-2015-016 - Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Дата на публикуване: 22 май 2015 г. 16:28:02 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9042058


9-00118-2015-015 - „Избор на изпълнител на СМР на обект „Площад „Хаджи Димитър” - запад” – допълнителен обект по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развтие” 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 14 май 2015 г. 15:50:12 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9041734


9-00118-2015-014 - Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Дата на публикуване: 27 април 2015 г. 16:49:41 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9041237


9-00118-2015-013 - Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи на настилки по уличната мрежа в населените места на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 14 април 2015 г. 20:17:09 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9040758


9-00118-2015-012 - „Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци в Община Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 07 април 2015 г. 16:59:03 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9040611


9-00118-2015-011 - Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини

Дата на публикуване: 03 април 2015 г. 17:13:52 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9040519


9-00118-2015-010 - Изграждане на обслужваща сграда и ограда към футболно игрище с. Самуилово, Община Сливен

Дата на публикуване: 25 март 2015 г. 17:06:31 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9040167


9-00118-2015-009 - Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал

Дата на публикуване: 10 март 2015 г. 12:11:21 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9039588


9-00118-2015-008 - Изграждане на микропазар в кв. „Сини камъни” към Централен общински пазар - Сливен

Дата на публикуване: 06 март 2015 г. 16:24:15 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9039501


9-00118-2015-007 - „Детски и спортни площадки в гр. Сливен и населени места” – изграждане на нови спортни площадки

Дата на публикуване: 04 март 2015 г. 16:50:58 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9039398


9-00118-2015-006 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 17 февруари 2015 г. 18:11:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9038998


9-00118-2015-005 - Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен

Дата на публикуване: 16 февруари 2015 г. 16:45:22 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9038948


9-00118-2015-004 - Изработване, доставка, монтаж и ремонт на пейки

Дата на публикуване: 16 февруари 2015 г. 10:55:04 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9038917


9-00118-2015-003 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 04 февруари 2015 г. 16:31:16 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9038696


9-00118-2015-002 - Информация и публичност на проекта, по проект № М13-22-55/25.08.2014 г. „Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на Общинска администрация Сливен”

Дата на публикуване: 28 януари 2015 г. 16:42:49 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9038445


9-00118-2015-001 - Основен ремонт на спортни площадки в гр. Сливен и населените места в общината

Дата на публикуване: 23 януари 2015 г. 20:52:34 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9038302


9-00118-2014-026 - Извършване на застрахователни услуги

Дата на публикуване: 13 декември 2014 г. 12:13:26 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9037423


9-00118-2014-025 - Предоставяне на интернет услуги

Дата на публикуване: 11 декември 2014 г. 17:37:05 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9037362


9-00118-2014-024 - Доставка на обзавеждане, на директорски кабинет, административен кабинет и методичен кабинет във филиала на ЦДГ „Теменуга”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 10 декември 2014 г. 17:41:59 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9037276


9-00118-2014-023 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

Дата на публикуване: 10 декември 2014 г. 17:36:24 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9037272


9-00118-2014-022 - Ремонт кухненски блок в ОДЗ„Еделвайс”, кв. „Дружба”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 08 декември 2014 г. 15:18:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9037135


9-00118-2014-021 - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.

Дата на публикуване: 04 декември 2014 г. 15:55:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9037039


9-00118-2014-020 - Избор на приложен специалист – психолог ЦНСТ кв. „Дружба”, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Дата на публикуване: 27 ноември 2014 г. 15:19:48 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9036738


9-00118-2014-019 - Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2015 година

Дата на публикуване: 26 ноември 2014 г. 13:12:49 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9036649


9-00118-2014-018 - Преустройство и ремонт на помещения за филиал на Център за работа с деца на улицата в сградата на Център за административно обслужване, кв. Надежда, гр. Сливен. Ремонт на два апартамента за Преходно жилище и Наблюдавано жилище

Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г. 17:11:06 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9036522


9-00118-2014-017 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 20 ноември 2014 г. 18:18:51 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9036333


9-00118-2014-016 - Снегопочистване на улични платна в гр. Сливен и местни пътища около гр. Сливен

Дата на публикуване: 19 ноември 2014 г. 15:14:07 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9036243


9-00118-2014-015 - Проектиране на обекти: „Реконструкция на отоплителна инсталация – І ОУ „Х. М. Пашов”; „Реконструкция на отоплителна инсталация – ІІ ОУ „Христо Ботев”; „Реконструкция на отоплителна инсталация – Спортно училище „Д. Рохов” и „Реконструкция на отоплителна инсталация – Дом за стари хора”

Дата на публикуване: 10 ноември 2014 г. 16:45:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035820


9-00118-2014-014 - Ремонт ЦДГ „Зорница”, с. Гавраилово - ремонт покрив

Дата на публикуване: 10 ноември 2014 г. 15:38:16 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035804


9-00118-2014-013 - Саниране сграда ОДЗ „Елица”, гр. Сливен - ремонт покрив

Дата на публикуване: 10 ноември 2014 г. 15:10:51 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035802


9-00118-2014-012 - Основен ремонт на сгради за читалища на територията на Община Сливен - ремонт на сграда НЧ „Даскал Димитър Димов - 1908”, с. Жельо войвода, Община Сливен

Дата на публикуване: 10 ноември 2014 г. 15:08:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035798


9-00118-2014-011 - Доставка на компютърни системи, преносими компютри, принтери, монитори и аварийно захранване (UPS), за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая”

Дата на публикуване: 06 ноември 2014 г. 16:02:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035683


9-00118-2014-010 - Доставка на компютърни системи, преносими компютри, принтери и монитори – нови и употребявани

Дата на публикуване: 06 ноември 2014 г. 15:46:52 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035679


9-00118-2014-009 - Преустройство и ремонт на помещения за филиал на Център за работа с деца на улуцата в сградата на Център за административно обслужване, кв. Надежда, гр. Сливен. Ремонт на два апартамента за Преходно жилище и Наблюдавано жилище

Дата на публикуване: 05 ноември 2014 г. 15:45:44 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035596


9-00118-2014-008 - Зимно поддържане и снегопочистване на улични платна, тротоари и територии за обществено ползване в гр. Сливен

Дата на публикуване: 28 октомври 2014 г. 16:57:51 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035271


9-00118-2014-007 - Избор на приложни специалисти – специални педагози, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Дата на публикуване: 24 октомври 2014 г. 11:45:53 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035105


9-00118-2014-006 - Доставка и монтаж на видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж за нуждите на Областен информационен център - Сливен

Дата на публикуване: 22 октомври 2014 г. 15:32:19 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035018


9-00118-2014-005 - Избор на приложен специалист – психолог ЦНСТ кв. „Дружба”, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Дата на публикуване: 21 октомври 2014 г. 15:54:56 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034943


9-00118-2014-004 - Избор на приложен специалист – рехабилитатор ЦНСТ, кв. „Дружба”, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Дата на публикуване: 21 октомври 2014 г. 15:46:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034938


9-00118-2014-003 - Основен ремонт на сгради за читалища на територията на Община Сливен - ремонт на сграда НЧ

Дата на публикуване: 14 октомври 2014 г. 16:12:40 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034668


9-00118-2014-002 - Ремонт кухненски блок и сграда ЦДГ „Детство”, гр. Сливен – ремонт покрив

Дата на публикуване: 07 октомври 2014 г. 17:25:42 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034451


9-00118-2014-001 - Саниране и ремонт ЦДГ „Звездица” в кв. „Даме Груев”, Сливен – ремонт покрив

Дата на публикуване: 07 октомври 2014 г. 17:25:24 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034447


Достъпност